Zapra­sza­my do współ­pra­cy fir­my z całej Euro­py.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny dys­try­bu­cją pro­duk­tów GMS-SYSTEM lub chcesz wpro­wa­dzić je do swo­jej ofer­ty, skon­tak­tuj się z nami. Nasi part­ne­rzy otrzy­mu­ją indy­wi­du­al­ne warun­ki han­dlo­we i wszel­kie wspar­cie pro­du­cen­ta. Zain­te­re­so­wa­ne fir­my zapra­sza­my do kon­tak­tu mailo­we­go: d.kleinschmidt@gms-system.com lub tele­fo­nicz­ne­go +48 18 445 70 83, +48 18 445 70 93.

GMS Cor­po­ra­tion Sp. z o.o. jest płat­ni­kiem VAT EU i posia­da inne upraw­nie­nia umoż­li­wia­ją­ce eks­port pro­duk­tów do kra­jów Unii Euro­pej­skiej oraz poza jej gra­ni­ce.

Fir­ma GMS Cor­po­ra­tion Sp. z o.o. powsta­ła w 1994 roku. Głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja nowo­cze­snych bram gara­żo­wych, altan śmiet­ni­ko­wych, wygro­dzeń, wiat i drzwi do piw­nic. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem naszych pro­duk­tów jest ich bez­a­wa­ryj­ność i funk­cjo­nal­ność, dla­te­go na każ­dym eta­pie pro­duk­cji dzia­ła sys­tem kon­tro­li, opar­ty o naj­wyż­sze euro­pej­skie stan­dar­dy jako­ści. Mimo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży oraz wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­ma nadal dba o sta­ły roz­wój, cze­go dowo­dem są kolej­ne zdo­by­te nagro­dy. Naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są jed­nak tysią­ce zado­wo­lo­nych Klien­tów w całej Euro­pie.

Dzię­ku­je­my za zain­te­re­so­wa­nie naszą fir­mą.
Zespół GMS-SYSTEM

Znajdź dys­try­bu­to­ra


Kate­go­ria

Distan­ce Ran­ge

Radius: Kilo­me­try

Sta­tus


Ilość: 0

Loading…

Trasa

Wyznacz trasęPokaż odle­głość w

Use my location to find the closest Service Provider near me