Bramy rozwierne

Bra­my gara­żo­we roz­wier­ne czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ne są w zabu­do­wie sze­re­go­wej. Ich nie­wąt­pli­wą zale­tą jest pro­sta, sta­bil­na i trwa­ła kon­struk­cja, któ­ra spra­wia, że bra­my roz­wier­ne dosko­na­le spraw­dza­ją się jako zamknię­cie wyso­kich gara­ży, hal maga­zy­no­wych oraz innych budyn­ków prze­my­sło­wych. Sta­bil­na kon­struk­cja bram roz­wier­nych gwa­ran­tu­je ich spraw­ną, wie­lo­let­nią eks­plo­ata­cję.

Bramy uchylne

Wybór odpo­wied­niej bra­my uchyl­nej do gara­żu znacz­nie zwięk­sza jego funk­cjo­nal­ność i uła­twia wjazd lub wyjazd samo­cho­dem. Ma tak­że wpływ na bez­pie­czeń­stwo prze­cho­wy­wa­ne­go pojaz­du ze wzglę­du na ochro­nę przed kra­dzie­żą oraz warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi.

Bramy segmentowe

Bra­my seg­men­to­we GMS Sys­tem to dosko­na­ła pro­po­zy­cja dla wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Naj­wyż­szej jako­ści kom­po­nen­ty sto­so­wa­ne przez GMS Sys­tem są pod­sta­wą każ­de­go pro­duk­tu. Pane­le te są wypeł­nio­ne wyso­kiej jako­ści pian­ką, a uszczel­nie­nie bra­my na całym obwo­dzie spra­wia, że bra­my seg­men­to­we GMS Sys­tem cha­rak­te­ry­zu­je wyso­ki wskaź­nik izo­la­cji ter­micz­nej i aku­stycz­nej.

Bramy garażowe

Wśród naj­bar­dziej popu­lar­nych roz­wią­zań, któ­re pozwa­la­ją na zabez­pie­cze­nie samo­cho­du przed wpły­wem śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go, znaj­du­ją się bra­my gara­żo­we uchyl­ne, roz­wier­ne czy seg­men­to­we. Chro­nią przed warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi, a przy tym są funk­cjo­nal­ne i bez­piecz­ne dla użyt­kow­ni­ków. Pozwa­la­ją tak­że na zasto­so­wa­nie wie­lu przy­dat­nych opcji dodat­ko­wych.