Gara­że GMS-Sys­tem to alter­na­tyw­ne roz­wią­za­nie dla gara­ży muro­wa­nych i pospo­li­tych gara­ży sta­lo­wych z bla­chy tra­pe­zo­wej. Są pro­po­zy­cją dla osób, któ­re cenią sobie este­ty­kę oraz pro­sto­tę i szyb­kość mon­ta­żu.

Wyposażenie

Gara­że GMS-Sys­tem w zależ­no­ści od opcji mogą być wypo­sa­żo­ne w bra­mę uchyl­ną bez­pro­wad­ni­co­wą, okna, drzwi, oryn­no­wa­nie, auto­mat. Gara­że pro­du­ko­wa­ne są z odpo­wied­nio wypro­fi­lo­wa­nych pane­li ze sta­li ocyn­ko­wa­nej, połą­czo­nych meto­dą klin­czo­wa­nia. Tech­no­lo­gia klin­czo­wa­nia jest inno­wa­cyj­nym pro­ce­sem mecha­nicz­ne­go łącze­nia blach na zim­no. Zapew­nia solid­ne połą­cze­nia ele­men­tów, bez nega­tyw­ne­go oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. Tak zespo­lo­ne pane­le two­rzą kon­struk­cję samo­no­śną. Całość przy­kry­ta jest dachem jed­no­spa­do­wym wyko­na­nym z bla­chy tra­pe­zo­wej, opar­tym jest na sta­lo­wych bel­kach roz­miesz­czo­nych wg obli­czeń sta­tycz­nych. Mon­taż poszcze­gól­nych ścian gara­żu uła­twia zasto­so­wa­ny „szel­ko­wy” sys­tem.

Jednostanowiskowe

GS Standard

GS Standard Kolor

 GS Premium

sze­ro­kość gara­żu (mm) 2970 – 4080
dłu­gość gara­żu (mm) 5220 – 5960
wyso­kość gara­żu (mm) 2240 – 2420

Dwustanowiskowe

GS Standard Dual

GS Standard Kolor Dual

GS Premium Dual

sze­ro­kość gara­żu (mm) 5940
dłu­gość gara­żu (mm) 5220 – 5960
wyso­kość gara­żu (mm) 2240 – 2420

Kolorystyka

Standard

ocynk

Kolor

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005

Premium

kuku­ry­dza
pia­sko­wy
jasny sza­ry
bia­ły
cegla­sty
ciem­ny sza­ry
cytry­no­wy
beżo­wy
zie­lo­ny

Pliki do pobrania

gms instruk­cja gara­ze sta­lo­we
Wzor­nik kolo­rów GS PREMIUM
kar­ta pro­duk­tu

Galeria realizacji