Wła­ści­we odgro­dze­nie odpa­dów komu­nal­nych jest istot­ne na każ­dym osie­dlu — nie­za­leż­nie od jego wiel­ko­ści. Alta­ny śmiet­ni­ko­we pozwa­la­ją lepiej zadbać o higie­nę zbior­ni­ków, a tak­że ogra­ni­czyć dostęp do nich oso­bom nie­po­wo­ła­nym oraz róż­ne­go rodza­ju szkod­ni­kom. Roz­wią­za­nie znaj­du­je rów­nież zasto­so­wa­nie na tere­nach pry­wat­nych, pozwa­la­jąc lepiej zago­spo­da­ro­wać prze­strzeń na dział­ce. Wia­ty wyróż­nia­ją się solid­ną budo­wą oraz moder­ni­stycz­nym wyglą­dem, nie
zakłó­ca­ją­cym prze­strze­ni.

Pro­po­nu­je­my alta­ny w wie­lu warian­tach wymia­ro­wych, kolo­ry­stycz­nych, a tak­że kon­struk­cyj­nych — poni­żej zamie­ści­li­śmy pro­po­no­wa­ne rodza­je zabu­do­wy ścian, wyko­rzy­stu­ją­ce m.in. żalu­zje i siat­ki. Wia­ty śmiet­ni­ko­we pro­du­cen­ta GMS Sys­tem uwzględ­nia­ją wszyst­kie ocze­ki­wa­nia ryn­ku w tym seg­men­cie pro­duk­tów – dba­łość o kon­struk­cję, funk­cję i for­mę.

Konstrukcja

W alta­nach śmiet­ni­ko­wych GMS zasto­so­wa­no modu­ło­wą kon­struk­cję, któ­rej poszcze­gól­ne ele­men­ty łączo­ne są ze sobą na za pomo­cą połą­czeń śru­bo­wych. Wyko­rzy­sta­nie solid­nych pro­fi­li ze sta­li ocyn­ko­wa­nej gwa­ran­tu­je sta­bil­ność kon­struk­cji. W zależ­no­ści od wyma­gań inwe­sto­ra ścia­ny wystę­pu­ją w zabu­do­wie peł­nej jak i ażu­ro­wej.

Funkcja

Wymia­ry altan śmiet­ni­ko­wych GMS zosta­ły dosto­so­wa­ne do typo­wych pojem­ni­ków na odpa­dy. Ażu­ro­wa zabu­do­wa ścian oraz pod­nie­sie­nie kon­struk­cji zapew­nia wyma­ga­ną wen­ty­la­cję. Prze­suw­ne lub roz­wier­ne drzwi zamy­ka­ne są na klucz, co pozwa­la na dostęp do pojem­ni­ków wyłącz­nie oso­bom do tego upraw­nio­nym. Woda opa­do­wa odpro­wa­dza­na jest za pomo­cą ryn­ny i rury spu­sto­wej PCV.

Forma

W alta­nach śmiet­ni­ko­wych GMS zadba­no rów­nież o nowo­cze­sny design, zróż­ni­co­wa­ną for­mę wypeł­nie­nia ścian oraz peł­ną pale­tę kolo­ry­stycz­ną. Dzię­ki temu współ­gra­ją z prze­strze­nią wokół nowo­cze­snych osie­dli miesz­ka­nio­wych.

Rodzaj zabudowy ścian

GMS-A (ażurowe)

GMS-A

(ażu­ro­we)

GMS-C (panel)

GMS-C

(panel)

GMS-EX (siatka cięto-ciągniona)

GMS-EX

(siat­ka cię­­to-cią­­gnio­­na)

GMS-K (krata)

GMS-K

(kra­ta)

GMS-L (lamela)

GMS-L

(lame­la)

GMS-P (pełne)

GMS-P

(peł­ne)

GMS-QG (blacha perforowana)

GMS-QG

(bla­cha per­fo­ro­wa­na)

GMS-T (tynk)

GMS-T

(tynk)

 GMS-Ż (żaluzja)

GMS-Ż

(żalu­zja)

Rozmiary altan śmietnikowych

Alta­ny śmiet­ni­ko­we GMS Sys­tem zosta­ły dopa­so­wa­ne gaba­ry­ta­mi do pod­sta­wo­wych śmiet­ni­ków wyko­rzy­sty­wa­nych w Pol­sce. Dzię­ki temu opty­ma­li­zu­je­my wyko­rzy­sta­nie powierzch­ni. Roz­mia­ry altan znaj­du­ją­cych się w ofer­cie GMS Sys­tem przed­sta­wia poniż­sza tabe­la. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się 4 roz­mia­ry altan.

Mikro

1 pojem­nik x 1100l

2x2m

Dual

2 pojem­ni­ki x 1100l

2x3m

Optimal

4 pojem­ni­ki x 1100l

4x3m

Maxi

6 pojem­ni­ków x 1100l

4x5m

Kolorystyka (wszystkie
wypełnienia oprócz GMS-T)

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005
ocynk

Kolorystyka (tylko GMS-T)

beżo­wy
bia­ły
cegla­sty
ciem­ny sza­ry
cytry­no­wy
jasny sza­ry
kuku­ry­dza
pia­sko­wy
zie­lo­ny

Pliki do pobrania

kata­log
gms alta­ny smiet­ni­ko­we instruk­cja
kar­ta pro­duk­tu
Pli­ki DWG dla archi­tek­tów

Montaż


Galeria realizacji