Compact VENT NOWOŚĆ

Inno­wa­cyj­ny pro­dukt w dzie­dzi­nie bram uchyl­nych – jedy­na w Pol­sce bra­ma uchyl­na z noży­co­wym sys­te­mem pro­wa­dze­nia. Pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, a jej mon­taż jest bar­dzo pro­sty, nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu. Bra­ma ręcz­na. Sprze­daż pale­to­wa.

zobacz wię­cej…

 • solid­na kon­struk­cja – ocyn­ko­wa­na rama 70×40 mm
 • wypeł­nie­nie skrzy­dła: Panel C prze­tło­cze­nie pozio­me sze­ro­kie
 • sys­tem noży­co­wy – oszczęd­ność miej­sca oraz cicha pra­ca bra­my
 • bez­pro­go­wy sys­tem wen­ty­la­cyj­ny
 • sys­tem sprę­żyn z moż­li­wo­ścią regu­la­cji
 • samo­za­trza­ski z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa
 • oścież­ni­ca w kolo­rze skrzy­dła
 • szyb­ki mon­taż – czas mon­ta­żu 5 minut
 • zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu (pro­fil wzmac­nia­ją­cy)
 • szel­ko­wy sys­tem do prze­no­sze­nia
 • moż­li­wość mon­ta­żu w otwo­rze i za otwo­rem
 • pod­chwyt do pod­no­sze­nia

Informacje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) 70 * 40
ocie­ple­nie / drzwi przej­ścio­we nie/nie
mon­taż w otwo­rze i za otwo­rem
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 2750 x 2250

2500 x 2370

świa­tło wjaz­du S240, H200

1. Oszczędność miejsca

Bra­ma prze­zna­czo­na do zabu­do­wy gara­ży pod­ziem­nych. Pod­sta­wo­wym atu­tem tych bram są otwo­ry umoż­li­wia­ją­ce cyr­ku­la­cje powie­trza w prze­strze­niach zamknię­tych, a więc nie jest wyma­ga­ny sys­tem wen­ty­la­cji.
Dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu, noży­co­we­mu mecha­ni­zmo­wi pod­no­sze­nia, bra­my uchyl­ne GMS w wer­sji COMPACT VENT nie posia­da­ją pro­wad­nic przy­su­fi­to­wych. Takie roz­wią­za­nie nie tyl­ko pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, lecz tak­że spra­wia, że bra­ma poru­sza się ciszej, a jej mon­taż jest szyb­ki i pro­sty nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dba­my o bez­pie­czeń­stwo two­jej rodzi­ny. Dla­te­go bra­my gara­żo­we uchyl­ne w wer­sji Com­pact PANEL C zabez­pie­czo­ne są na wypa­dek zerwa­nia sprę­żyn dzię­ki naszej spraw­dzo­nej meto­dzie – zamiast jed­nej dużej sprę­ży­ny insta­lu­je­my kil­ka mniej­szych. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, nawet jeśli uszko­dze­niu ule­gnie jed­na ze sprę­żyn, bra­ma nadal będzie funk­cjo­no­wać!

3. Trwałe bramy GMS System

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram i ogro­dzeń są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych pro­duk­tów.

4. Ergonomiczne rozwiązania

Zgod­nie z naszą dewi­zą, bra­my i ogro­dze­nia GMS są two­rzo­ne, by słu­żyć. W bra­mie gara­żo­wej liczy się nie tyl­ko este­ty­ka, ale tak­że jej funk­cjo­nal­ność. Dla­te­go bar­dzo dużą wagę przy­wią­zu­je­my do odpo­wied­nie­go wykoń­cze­nia naszych pro­duk­tów, dobie­ra­jąc takie mate­ria­ły, któ­re pozwo­lą na osią­gnię­cie moż­li­wie naj­lep­szych rezul­ta­tów. Wystar­czy chwy­cić klam­kę GMS, żeby prze­ko­nać się, że to praw­da – jej wła­ści­we wypro­fi­lo­wa­nie spra­wia, że pod­no­sząc bra­mę czu­je­my w dło­ni peł­ną kon­tro­lę.

Opcje

Bra­mę moż­na przy­sto­so­wać do mon­ta­żu syte­mu auto­ma­tycz­ne­go otwie­ra­nia.

Kolorystyka

RAL 9010

Wycena indywidualna

RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7024 mat
RAL 6005
RAL 8017
RAL 7016

GMS-A Premium

Wygro­dze­nie GMS-A Pre­mium powsta­ła na bazie naj­pow­szech­niej sto­so­wa­ne­go w budow­nic­twie wie­lo­ro­dzin­nym wygro­dze­nia typu GMS-A. Dzię­ki temu uda­ło się zacho­wać te same, opty­mal­ne pro­por­cje pomię­dzy zacho­wa­niem pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków, a zapew­nie­niem odpo­wied­niej wen­ty­la­cji pomiesz­czeń.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • lame­la 116 mm sto­so­wa­na w drzwiach oraz prze­gro­dach z dodat­ko­wy­mi linia­mi gię­cia i prze­tło­cze­niem zwięk­sza­ją­cym para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we na odgię­cia, zakoń­czo­na zaślep­ka­mi z two­rzy­wa
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji drzwi
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we drzwi z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma uko­śny­mi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie zamek z wkład­ką stan­dar­do­wą
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufi­tu
 • moż­li­wość zasto­so­wa­nia nad­bu­do­wy w szcze­gól­nych sytu­acjach budow­la­nych
 • nume­ra­cja pomiesz­cze­nia
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1000
wyso­ko­ści (H) w mm 2000, 2250, 2450
sze­ro­kość (Sz) w mm 950

3. Drzwi Rozwietne Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Rozwierne Dwuskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1635, 1865
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 2*775, 2*890

5. Drzwi Przesuwne Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

Rzuty

GMS-A

Wygro­dze­nia typu GMS-A zapew­nia­ją opty­mal­ne pro­por­cje pomię­dzy zacho­wa­niem pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków, a zapew­nie­niem odpo­wied­niej wen­ty­la­cji bok­sów gara­żo­wych. Dodat­ko­wo przy­stęp­na cena decy­du­je o tym, że jest to naj­czę­ściej sto­so­wa­ne wypeł­nie­nie sys­te­mu wygro­dzeń GMS.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • lame­la 116 mm z dodat­ko­wy­mi linia­mi gię­cia oraz prze­tło­cze­niem zwięk­sza­ją­cym para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we na odgię­cia
 • prze­świt pomię­dzy lame­la­mi do 35 mm
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furt­ki
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we furt­ki z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma uko­śny­mi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz prze­suw­nych)
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufi­tu
 • moż­li­wość zasto­so­wa­nia nad­bu­do­wy w szcze­gól­nych sytu­acjach budow­la­nych
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1000
wyso­ko­ści (H) w mm 2000, 2250, 2450
sze­ro­kość (Sz) w mm 950

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Dwuskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1635, 1865
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 2*775, 2*890

5. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

6. Brama Rozwierna Dwuskrzydłowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 4000
wyso­kość (H) w mm max. 3000
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz — 200, H – 120

7. Brama Uchylna Bezprowadnicowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 2800
wyso­kość (H) w mm 1980- 2400
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz — 240, H – 180

Rzuty

GMS-P

Wygro­dze­nia typu GMS-P w wer­sji pod­sta­wo­wej ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści cenio­ne są przez użyt­kow­ni­ków dla któ­rych pry­wat­ność ma istot­ne zna­cze­nie. Bok­sy gara­żo­we, w któ­rych istot­na jest zwięk­szo­na wen­ty­la­cja mogą zawie­rać ele­men­ty sys­te­mu z otwo­ra­mi wen­ty­la­cyj­ny­mi.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • lame­la 116 mm z dodat­ko­wy­mi linia­mi gię­cia oraz prze­tło­cze­niem zwięk­sza­ją­cym para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we na odgię­cia
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ny by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furt­ki
 • kon­struk­cja furt­ki zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma uko­śny­mi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz prze­suw­nych
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufi­tu
 • moż­li­wość zasto­so­wa­nia nad­bu­do­wy w szcze­gól­nych sytu­acjach budow­la­nych
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 990
wyso­ko­ści (H) w mm 2000, 2250, 2450
sze­ro­kość (Sz) w mm 940

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Dwuskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1635, 1865
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 2*775, 2*890

5. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

6. Brama Rozwierna Dwuskrzydłowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 4000
wyso­kość (H) w mm max. 3000
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz — 200, H – 120

7. Brama Uchylna Bezprowadnicowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 2800
wyso­kość (H) w mm 1980- 2400
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz — 240, H – 180

Rzuty

GMS-K

Wygro­dze­nia typu GMS-K dosko­na­le nada­ją się do reali­za­cji zabu­do­wy pomiesz­czeń dla któ­rych naj­istot­niej­sze zna­cze­nie ma zapew­nie­nie wyso­kiej wen­ty­la­cji.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • panel-kra­­­ta pła­ski, ocyn­ko­wa­ny z dru­tu 5 mm (oczka 50 × 200 mm) z dodat­ko­wym wzmoc­nie­niem pozio­mym z pro­fi­lu „c” 38 × 18 mm.
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furt­ki
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we furt­ki z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma uko­śny­mi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz prze­suw­nych)
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufi­tu
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Panel Krata

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1250
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­ko­ści (Sz) w mm 1250, 2500

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Dwuskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1635, 1865
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 2*775, 2*890

5. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

6. Brama Rozwierna Dwuskrzydłowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 4000
wyso­kość (H) w mm max. 3000
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz-200, H-120

7. Brama Uchylna Bezprowadnicowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 2800
wyso­kość (H) w mm 1980–2400
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz-240, H-180

Rzuty

GMS-EX

Sys­te­mo­we wygro­dze­nia typu GMS-EX zosta­ły stwo­rzo­ne z myślą o eks­klu­zyw­nych budyn­kach, gdzie zasto­so­wa­no nowo­cze­sny design. Dobra wen­ty­la­cja przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu nie­wiel­kiej prze­zier­no­ści zaspo­koi ocze­ki­wa­nia wyma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • prze­gro­da z siat­ki cię­­­to-cią­­­gnio­­­nej (stal ocyn­ko­wa­na 1,5 mm) z ceow­ni­ka­mi wykoń­cze­nio­wy­mi
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furt­ki
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we furt­ki z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym raz dwo­ma uko­śny­mi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz prze­suw­nych)
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufi­tu
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1000
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­kość (Sz) w mm 950

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Dwuskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1635, 1865
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 2*775, 2*890

5. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

Rzuty

Wygrodzenia

Nowo­cze­sne osie­dla czę­sto decy­du­ją się lepiej zago­spo­da­ro­wać prze­strzeń znaj­du­ją­cą się w pod­zie­miach budyn­ków. Wybie­ra­ją nowo­cze­sne roz­wią­za­nia, takie jak wygro­dze­nia, któ­re pozwa­la­ją miesz­kań­com bez­piecz­nie prze­cho­wać mię­dzy inny­mi pojaz­dy jed­no­śla­do­we lub nawet samo­cho­dy. Ten autor­ski sys­tem fir­my GMS Sys­tem zapew­nia zarów­no dosko­na­łą cyr­ku­la­cję powie­trza wewnątrz każ­de­go modu­łu, jak i nie­zbęd­ną pry­wat­ność. Udo­stęp­nia­my pięć pod­sta­wo­wych warian­tów — każ­dy wyróż­nia­ją­cy się inny­mi wła­ści­wo­ścia­mi użyt­ko­wy­mi.

Wygro­dze­nia cie­szą się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią rów­nież dzię­ki este­tycz­ne­mu, nowo­cze­sne­mu wyglą­do­wi i pro­stej kolo­ry­sty­ce, któ­ra współ­gra z każ­dą sty­li­sty­ką. Ponad­to, ich mon­taż jest łatwy i szyb­ki, pozwa­la­jąc spraw­nie zapew­nić dodat­ko­wą prze­strzeń dla miesz­kań­ców budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go. Sys­te­my modu­ło­we moż­na zasto­so­wać zarów­no jako poje­dyn­cze sta­no­wi­ska par­kin­go­we, jak i komór­ki loka­tor­skie — to Pań­stwo decy­du­ją w jaki spo­sób zosta­ną one wyko­rzy­sta­ne. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z dodat­ko­wy­mi infor­ma­cja­mi o każ­dym mode­lu.

Boksy garażowe

Sys­tem wygro­dzeń GMS dosko­na­le spraw­dza się w zbior­czych gara­żach pod­ziem­nych. Bok­sy gara­żo­we GMS zapew­nia­ją poczu­cie pry­wat­no­ści, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu nie­zbęd­nej cyr­ku­la­cji powie­trza wewnątrz obiek­tu.

Kolorystyka

ocynk

Pliki do pobrania

fol­der infor­ma­cyj­ny
kar­ta-pro­duk­tu-GMS-A
kar­ta-pro­duk­tu-GMS-P
kar­ta-mate­ria­lo­wa-GMS-K
kar­ta-mate­ria­lo­wa-GMS-EX
instruk­cja


Deklaracje Właściwości Użytkowych

DWU-wygr_bra­my­_GMS
KDWU-wygr_drzwi-roz­wie­ra­ne-GMS
KDWU-wygr_drzwi-prze­suw­ne-GMS
DWU-wygr_scian­ki­_GMS


Pliki DWG dla architektów

GMS-A_GMS-A-Pre­mium
GMS-EX
GMS-K
GMS-P