Dystrybutorzy zagraniczni

Kula
logocircle
gms_dys__0000_NORVIG

NORWEGIA / WYSPY OWCZE / ISLANDIA
Norvik Gro­up

ul. Dun­ska 73, Szcze­cin, 71–793

+48 516 005 541

mbe@norvik-group.com

logocircle
gms_dys__0004_MCUKRAINA

UKRAINA
ul. She­vczen­ko 313, Lwów, 79–069

+38 067 672 04 36

+38 032 239 57 02

mcukraine@ukr.net

logocircle
gms_dys__0003_TELIN

CZECHY
Telin&Alle­bac­ker s.r.o.

Lanšperk 34, Ústí nad Orli­cí, CZ-562 01 Czech repu­blic

+420 465 543 356,

+420 777 723 223

telin@telin.cz

logocircle
gms_dys__0001_EUROKAPU

WĘGRY
San­dor Mar­ko

Tie­fen­weg u. 12, Buda­ke­szi, H‑2092

+362345290

marko@oktotrade.hu

logocircle
gms_dys__0012_Aiatehas

ESTONIA
Tar­tu tn 13 | Nõgia­ru küla | Nõo vald | 61616 Tar­tu maakond | Eesti

+372 52 39 313

info@aiatehas.ee | www.aiatehas.ee

logocircle
gms_dys__0016_garagen

NIEMCY
Gara­ge­non­li­ne Hen­ryk Fili­po­wicz

Gross­be­erenstr. 2–10 G1 12107 Ber­lin

DE 290499111
tel. +49 3040529720

https://www.garagenonline.eu

info@garagenonline.eu

logocircle
gms_dys_0017_sd

NIEMCY
SD – Kel­ler­tren­n­wän­de Syl­wia Zie­lin­ska

Elli Voigt Str. 17, 12107 Ber­lin

tel. +4915158486939

tel +4915218889196

info@s‑d‑kellertrennwandsysteme.de

www.s‑d‑kellertrennwandsysteme.de

logocircle
gms_dys__0021_PLAY

ŁOTWA/LITWA
SKLEP:
SV Sta­ty­ba UAB  |  Papi­lėnų g. 2   |  LT-06224 Vil­nius  | Lithuania/Lietuva.

tel +370 617 80808  info@playsteel.com |
SERWIS/INSTALACJA info@svstatyba.lt | www.svstatyba.lt

logocircle

GMS Sys­tem to pro­du­cent altan śmiet­ni­ko­wych, wiat, drzwi do piw­ni­cy i nowo­cze­snych bram gara­żo­wych w Łodzi. Są to arty­ku­ły naj­wyż­szej jako­ści w swo­jej kate­go­rii, dzię­ki cze­mu eks­por­to­wa­ne są na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Na każ­dym eta­pie pro­duk­cji dzia­ła sys­tem kon­tro­li opar­ty o euro­pej­skie stan­dar­dy jako­ści. Chcąc zatem kupić odpo­wied­ni rodzaj, war­to posta­wić na jed­ną z wer­sji znaj­du­ją­cych się w asor­ty­men­cie.

Przed zamó­wie­niem bra­my gara­żo­wej we Wro­cła­wiu trze­ba szcze­gó­ło­wo zapo­znać się z ofer­tą pre­zen­to­wa­ną przez GMS Sys­tem. W bar­dzo boga­tym asor­ty­men­cie znaj­du­ją się róż­ne ich rodza­je: uchyl­ne, roz­wier­ne i seg­men­to­we. Choć pozor­nie są to pro­duk­ty do sie­bie podob­ne, to jed­nak dość zna­czą­co róż­nią się szcze­gó­ła­mi wyko­na­nia. Dzię­ki temu, nie­za­leż­nie od tego, jaki dokład­nie model jest poszu­ki­wa­ny, w ofer­cie znaj­du­je się coś dla każ­de­go.