Zapra­sza­my do współ­pra­cy fir­my z całej Euro­py.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny dys­try­bu­cją pro­duk­tów GMS-SYSTEM lub chcesz wpro­wa­dzić je do swo­jej ofer­ty, skon­tak­tuj się z nami. Nasi part­ne­rzy otrzy­mu­ją indy­wi­du­al­ne warun­ki han­dlo­we i wszel­kie wspar­cie pro­du­cen­ta. Zain­te­re­so­wa­ne fir­my zapra­sza­my do kon­tak­tu mailo­we­go: biuro@gms-system lub tele­fo­nicz­ne­go +48 18 445 70 83, +48 18 445 70 93.

GMS Cor­po­ra­tion Sp. z o.o. jest płat­ni­kiem VAT EU i posia­da inne upraw­nie­nia umoż­li­wia­ją­ce eks­port pro­duk­tów do kra­jów Unii Euro­pej­skiej oraz poza jej gra­ni­ce.

Fir­ma GMS Cor­po­ra­tion Sp. z o.o. powsta­ła w 1994 roku. Głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja nowo­cze­snych bram gara­żo­wych, altan śmiet­ni­ko­wych, wygro­dzeń, wiat i drzwi do piw­nic. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem naszych pro­duk­tów jest ich bez­a­wa­ryj­ność i funk­cjo­nal­ność, dla­te­go na każ­dym eta­pie pro­duk­cji dzia­ła sys­tem kon­tro­li, opar­ty o naj­wyż­sze euro­pej­skie stan­dar­dy jako­ści. Mimo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży oraz wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­ma nadal dba o sta­ły roz­wój, cze­go dowo­dem są kolej­ne zdo­by­te nagro­dy. Naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są jed­nak tysią­ce zado­wo­lo­nych Klien­tów w całej Euro­pie.

Dzię­ku­je­my za zain­te­re­so­wa­nie naszą fir­mą.
Zespół GMS-SYSTEM

POLSKA / TORUŃ
VOX Salon drzwi i pod­łóg  |  ul. Polna 144  |  87–100 Toruń  |  tel. 56 658 41 31 — 33 kom. 697 693 174 fax 56 653 90 86 dorad­ca tel.kom.601 064 454  |  torun_polna@vox.pl
POLSKA / LUBLIN / CHEŁM
NOWIZAL Grze­gorz Nowac­ki  |  ul. Kole­jo­wa 77  |  22–100 CHEŁM  | nowizal@gmail.com | tel. 500 295 633 — Grze­gorz Nowac­ki  |  881 49 88 11 — Tomasz Kamiń­ski
POLSKA / SZCZECIN
Beni­tech Tech­ni­ki Osło­no­we sp. z o.o. | ul. Połu­dnio­wa 5 | 71–001 Szcze­cin | tel. 91 885 26 50, 502–901-665 | wyceny@benitech.pl | www.benitech.pl
POLSKA / MYSŁOWICE
Smart Sys­tem Tech & Comp | 41–400 Mysło­wi­ce | ul. Armii Kra­jo­wej 31/1 | tel/fax.  +48 32 750 88 14 Mobi­le. +48 72 88 33 048 | biuro@smart-system.biz.plwww.smart-system.biz.pl
POLSKA / WIŚLINA
Demit Paweł Pra­sow­ski | Dzie­więć Włók 45 | 83–021 Wiśli­na | biuro@demit.pl | +48 58 306 98 54
POLSKA / PORĄBKA IWKOWSKA
MARGO TECH | Porąb­ka Iwkow­ska 48 | 32–862 Porąb­ka Iwkow­ska | +48 505 964 755  |  www.margo-tech.pl  |  kontakt@margo-tech.pl
POLSKA / LUBLIN
PROJEKT Plus | ul. Zamoj­ska 53 | 20–102 Lublin |  081 446 74 05,  0 501 220 766 | biuro@projektplus.com.pl | www.projektplus.com.pl
POLAND / WARSZAWA
VEN | 509 555 780 |  venpolska@gmail.com 
POLAND / TORUŃ
Encan­to Sp. Z o.o. | ul. Na prze­łaj 1 | 87–100 Toruń | 557873747  | www.encanto-torun.pl
NORWEGIA / WYSPY OWCZE / ISLANDIA
Norvik Gro­up | ul. Dun­ska 73 | Szcze­cin, 71–793 | +48 516 005 541 | mbe@norvik-group.com
UKRAINA
ul. She­vczen­ko 313 | Lwow, 79–069 | +38 067 672 04 36, +38 032 239 57 02 | mcukraine@ukr.net
CZECHY
Telin&Allebacker s.r.o. | Lanšperk 34 | Ústí nad Orli­cí | CZ-562 01 Czech repu­blic | +420 465 543 356,  +420 777 723 223 | telin@telin.cz
WĘGRY
San­dor Mar­ko | Tie­fen­weg u. 12 | Buda­ke­szi, H-2092 | +362345290 | marko@oktotrade.hu
ESTONIA
Tar­tu tn 13 | Nõgia­ru küla | Nõo vald | 61616 Tar­tu maakond | Eesti | +372 52 39 313 | info@aiatehas.ee | www.aiatehas.ee
NIEMCY
Gara­ge­non­li­ne Hen­ryk Fili­po­wicz  |  Gross­be­erenstr. 2–10 G1  |  12107 Ber­lin  |  DE 290499111
|  tel. +49 3040529720

Znajdź dys­try­bu­to­ra

Ilość: 0

Loading…

Trasa

Wyznacz trasęPokaż odle­głość w

Use my location to find the closest Service Provider near me