mapa dystrybutorów

Zapra­sza­my do współ­pra­cy fir­my z całej Euro­py.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny dys­try­bu­cją pro­duk­tów GMS-SYSTEM lub chcesz wpro­wa­dzić bra­my gara­żo­we do swo­jej ofer­ty, skon­tak­tuj się z nami. Nasi part­ne­rzy otrzy­mu­ją indy­wi­du­al­ne warun­ki han­dlo­we i wszel­kie wspar­cie pro­du­cen­ta. Zain­te­re­so­wa­ne fir­my zapra­sza­my do kon­tak­tu mailo­we­go: biuro@gms-system lub tele­fo­nicz­ne­go +48 18 445 70 83, +48 18 445 70 93.

GMS Cor­po­ra­tion Sp. z o.o. jest płat­ni­kiem VAT EU i posia­da inne upraw­nie­nia umoż­li­wia­ją­ce eks­port pro­duk­tów do kra­jów Unii Euro­pej­skiej oraz poza jej gra­ni­ce.

Fir­ma GMS Cor­po­ra­tion Sp. z o.o. powsta­ła w 1994 roku. Głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja nowo­cze­snych bram gara­żo­wych, altan śmiet­ni­ko­wych, wygro­dzeń, wiat i drzwi do piw­nic. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem naszych pro­duk­tów jest ich bez­a­wa­ryj­ność i funk­cjo­nal­ność, dla­te­go na każ­dym eta­pie pro­duk­cji dzia­ła sys­tem kon­tro­li, opar­ty o naj­wyż­sze euro­pej­skie stan­dar­dy jako­ści. Mimo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży oraz wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­ma nadal dba o sta­ły roz­wój, cze­go dowo­dem są kolej­ne zdo­by­te nagro­dy. Naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są jed­nak tysią­ce zado­wo­lo­nych Klien­tów w całej Euro­pie.

Dzię­ku­je­my za zain­te­re­so­wa­nie naszą fir­mą.
Zespół GMS-SYSTEM

Dystrybutorzy bram garażowych, komórek lokatorskich, garaży, altan i wiat firmy GMS System — Warszawa, Katowice, Wrocław, Łódź, Szczecin, Toruń i wiele innych! :

dystrybutor Vox POLSKA / TORUŃ

Chcąc zamó­wić gara­że bla­sza­ne w woje­wódz­twie kujaw­sko-pomor­skim, war­to zde­cy­do­wać się na ofer­tę od spraw­dzo­ne­go pro­du­cen­ta, jakim jest GMS Sys­tem. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się naj­wyż­szej jako­ści bra­my gara­żo­we w Toru­niu, któ­re są bar­dzo wygod­ne, funk­cjo­nal­ne i świet­nie chro­nią przed ewen­tu­al­ny­mi szko­da­mi ze stro­ny czyn­ni­ków pogo­do­wych. Do wybo­ru znaj­du­ją się ele­men­ty roz­wier­ne, seg­men­to­we i uchyl­ne.

VOX Salon drzwi i pod­łóg  |  ul. Polna 144  |  87–100 Toruń  |  tel. 56 658 41 31 — 33 kom. 697 693 174 fax 56 653 90 86 dorad­ca tel.kom.601 064 454  |  torun_polna@vox.pl

dystrybutor Nowizal POLSKA / LUBLIN / CHEŁM
NOWIZAL Grze­gorz Nowac­ki  |  ul. Kole­jo­wa 77  |  22–100 CHEŁM  | nowizal@gmail.com | tel. 500 295 633 — Grze­gorz Nowac­ki  |  881 49 88 11 — Tomasz Kamiń­ski
dystrybutor Benitech POLSKA / SZCZECIN

Chcąc zapew­nić sobie naj­wyż­szą jakość wyko­na­nia wrót do gara­żu, naj­le­piej sko­rzy­stać z ofer­ty GMS Sys­tem. Jest ona bar­dzo uni­wer­sal­na, jed­nak wszyst­kie towa­ry cha­rak­te­ry­zu­je nie­za­wod­ność. Dzię­ki temu są one eks­por­to­wa­ne na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Nie­za­wod­ność i funk­cjo­nal­ność spra­wia­ją, że naj­lep­sze bra­my gara­żo­we w Szcze­ci­nie otrzy­mać moż­na, korzy­sta­jąc z ofer­ty GMS Sys­tem.

Beni­tech Tech­ni­ki Osło­no­we sp. z o.o. | ul. Połu­dnio­wa 5 | 71–001 Szcze­cin | tel. 91 885 26 50, 502–901-665 | wyceny@benitech.pl | www.benitech.pl

dystrybutor SmartSystem POLSKA / MYSŁOWICE

Zama­wia­jąc gara­że bla­sza­ne na Ślą­sku, powin­no się kie­ro­wać przede wszyst­kim ich funk­cjo­nal­no­ścią i jako­ścią wyko­na­nia. Wła­śnie z tych wzglę­dów war­to pod­jąć współ­pra­cę z GMS Sys­tem, ponie­waż pro­du­ko­wa­ne przez nas bra­my gara­żo­we w Kato­wi­cach sto­ją na naj­wyż­szym pozio­mie. Jest to oczy­wi­ście tyl­ko jed­na z opcji znaj­du­ją­cych się w asor­ty­men­cie. Pro­duk­ty, takie jak alta­ny, wia­ty i drzwi, są eks­por­to­wa­ne na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej.

Smart Sys­tem Tech & Comp | 41–400 Mysło­wi­ce | ul. Armii Kra­jo­wej 31/1 | tel/fax.  +48 32 750 88 14 Mobi­le. +48 72 88 33 048 | biuro@smart-system.biz.plwww.smart-system.biz.pl

dystrybutor Demit POLSKA / WIŚLINA
Demit Paweł Pra­sow­ski | Dzie­więć Włók 45 | 83–021 Wiśli­na | biuro@demit.pl | +48 58 306 98 54
dystrybutor Margo Tech POLSKA / PORĄBKA IWKOWSKA
MARGO TECH | Porąb­ka Iwkow­ska 48 | 32–862 Porąb­ka Iwkow­ska | +48 505 964 755  |  www.margo-tech.pl  |  kontakt@margo-tech.pl
dystrybutor Projekt plus POLSKA / LUBLIN
PROJEKT Plus | ul. Zamoj­ska 53 | 20–102 Lublin |  081 446 74 05,  0 501 220 766 | biuro@projektplus.com.pl | www.projektplus.com.pl
dystrybutor VEN POLSKA / WARSZAWA

Aby zapew­nić naj­wyż­szą jakość bram w War­sza­wie pro­du­cent, czy­li GMS Sys­tem, dba przede wszyst­kim o ich funk­cjo­nal­ność i bez­a­wa­ryj­ność. Wymie­nio­ne cechy moż­na osią­gnąć za pomo­cą sto­so­wa­nia naj­wyż­szych euro­pej­skich stan­dar­dów kon­tro­li jako­ści na każ­dym kro­ku pro­duk­cji gara­ży bla­sza­nych i bram gara­żo­wych. W ofer­cie znaj­du­ją się pro­duk­ty prze­zna­czo­ne do domów jed­no­ro­dzin­nych, a tak­że do osie­dli miesz­ka­nio­wych.

VEN | 509 555 780 |  venpolska@gmail.com 

dystrybutor ENCANTO POLSKA / TORUŃ
Encan­to Sp. Z o.o. | ul. Na prze­łaj 1 | 87–100 Toruń | 557873747  | www.encanto-torun.pl
dystrybutor Brameo POLSKA / KRAKÓW
Bra­meo Miesz­ko Sto­ło­ski | ul. Kli­mec­kie­go 14 pawi­lon 2 | 30–706 Kra­ków | 124108235
POLSKA / KONSTANCIN JEZIORNA
Bra­meo Miesz­ko Sto­ło­ski | ul.Warszawska 60 | 05–520 Kon­stan­cin Jezior­na | 228754884
dystrybutor ABP-ART POLSKA / NOWA SÓL
A.B.P.-ART Piotr Chy­trow­ski | ul. H. Sien­kie­wi­cza 16 | 67–100 Nowa Sól | 660474633 |   piochy@wp.pl  | www.abp-art.pl
dystrybutor olbanet POLSKA / LUBLINIEC
OLBANET Sp. z o.o. | ul. Zwy­cię­stwa 8 | 42–700 Lubli­niec | 343438422 |   biuro@olbanet.pl  | www.olbanet.pl
dystrybutor ARTIS POLSKA / NOWY SĄCZ
ARTIS | ul. Tatrzań­ska 25 | 33–300 Nowy Sącz | 604485558 |   artis.nowysacz@gmail.com 
dystrybutor Norvik NORWEGIA / WYSPY OWCZE / ISLANDIA
Norvik Gro­up | ul. Dun­ska 73 | Szcze­cin, 71–793 | +48 516 005 541 | mbe@norvik-group.com
dystrybutor MC Ukraina UKRAINA
ul. She­vczen­ko 313 | Lwow, 79–069 | +38 067 672 04 36, +38 032 239 57 02 | mcukraine@ukr.net
dystrybutor Telin CZECHY
Telin&Allebacker s.r.o. | Lanšperk 34 | Ústí nad Orli­cí | CZ-562 01 Czech repu­blic | +420 465 543 356,  +420 777 723 223 | telin@telin.cz
dystrybutor Eurokapu WĘGRY
San­dor Mar­ko | Tie­fen­weg u. 12 | Buda­ke­szi, H‑2092 | +362345290 | marko@oktotrade.hu
dystrybutor Aiatehas ESTONIA
Tar­tu tn 13 | Nõgia­ru küla | Nõo vald | 61616 Tar­tu maakond | Eesti | +372 52 39 313 | info@aiatehas.ee | www.aiatehas.ee
dystrybutor Garagenonline NIEMCY
Gara­ge­non­li­ne Hen­ryk Fili­po­wicz  |  Gross­be­erenstr. 2–10 G1  |  12107 Ber­lin  |  DE 290499111
|  tel. +49 3040529720
dystrybutor SD NIEMCY
SD – Kel­ler­tren­n­wän­de Syl­wia Zie­lin­ska  |  Elli Voigt Str. 17   |  12107 Ber­lin  |   tel. +4915158486939
|  tel +4915218889196 | info@s‑d-kellertrennwandsysteme.de | www.s‑d-kellertrennwandsysteme.de
dystrybutor Play Steel ŁOTWA/LITWA
SKLEP:
SV Sta­ty­ba UAB  |  Papi­lėnų g. 2   |  LT-06224 Vil­nius  | Lithuania/Lietuva.|  tel +370 617 80808 |  info@playsteel.com |
SERWIS/INSTALACJA info@svstatyba.lt | www.svstatyba.lt
GMS Sys­tem to pro­du­cent altan śmiet­ni­ko­wych, wiat, drzwi do piw­ni­cy i nowo­cze­snych bram gara­żo­wych w Łodzi. Są to arty­ku­ły naj­wyż­szej jako­ści w swo­jej kate­go­rii, dzię­ki cze­mu eks­por­to­wa­ne są na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Na każ­dym eta­pie pro­duk­cji dzia­ła sys­tem kon­tro­li opar­ty o euro­pej­skie stan­dar­dy jako­ści. Chcąc zatem kupić odpo­wied­ni rodzaj, war­to posta­wić na jed­ną z wer­sji znaj­du­ją­cych się w asor­ty­men­cie.

Przed zamó­wie­niem bra­my gara­żo­wej we Wro­cła­wiu trze­ba szcze­gó­ło­wo zapo­znać się z ofer­tą pre­zen­to­wa­ną przez GMS Sys­tem. W bar­dzo boga­tym asor­ty­men­cie znaj­du­ją się róż­ne ich rodza­je: uchyl­ne, roz­wier­ne i seg­men­to­we. Choć pozor­nie są to pro­duk­ty do sie­bie podob­ne, to jed­nak dość zna­czą­co róż­nią się szcze­gó­ła­mi wyko­na­nia. Dzię­ki temu, nie­za­leż­nie od tego, jaki dokład­nie model jest poszu­ki­wa­ny, w ofer­cie znaj­du­je się coś dla każ­de­go.