Mysłowice Distributors

Mysłowice
logocircle
gms_dys__0011_smartSYSTEM
Smart Sys­tem Tech & Comp | ul. Armii Kra­jo­wej 31/1 | 41–400 Mysło­wi­ce | biuro@smart-system.biz.pl | tel/fax. +48 32 750 88 14 | Mobi­le. +34 343 84 22 |

Zama­wia­jąc gara­że bla­sza­ne na Ślą­sku, powin­no się kie­ro­wać przede wszyst­kim ich funk­cjo­nal­no­ścią i jako­ścią wyko­na­nia. Wła­śnie z tych wzglę­dów war­to pod­jąć współ­pra­cę z GMS Sys­tem, ponie­waż pro­du­ko­wa­ne przez nas bra­my gara­żo­we w Kato­wi­cach sto­ją na naj­wyż­szym pozio­mie. Jest to oczy­wi­ście tyl­ko jed­na z opcji znaj­du­ją­cych się w asor­ty­men­cie. Pro­duk­ty, takie jak alta­ny, wia­ty i drzwi, są eks­por­to­wa­ne na tere­nie całej Unii Europejskiej.