Nowa Sól Distributors

NowaSól
logocircle
gms_dys__0022_ABP
A.B.P.-ART Piotr Chy­trow­ski | ul. H. Sien­kie­wi­cza 16 | 67–100 Nowa Sól | 660 474 633 | piochy@wp.pl |

Przed zamó­wie­niem bra­my gara­żo­wej we Wro­cła­wiu trze­ba szcze­gó­ło­wo zapo­znać się z ofer­tą pre­zen­to­wa­ną przez GMS Sys­tem. W bar­dzo boga­tym asor­ty­men­cie znaj­du­ją się róż­ne ich rodza­je: uchyl­ne, roz­wier­ne i seg­men­to­we. Choć pozor­nie są to pro­duk­ty do sie­bie podob­ne, to jed­nak dość zna­czą­co róż­nią się szcze­gó­ła­mi wyko­na­nia. Dzię­ki temu, nie­za­leż­nie od tego, jaki dokład­nie model jest poszu­ki­wa­ny, w ofer­cie znaj­du­je się coś dla każdego