About us

Get to know us closer …

Nasza histo­ria zaczę­ła się w 1994 roku kie­dy to byli­śmy małą fir­mą gara­żo­wą, któ­ra pro­du­ko­wa­ła jeden rodzaj bram. Wraz z upły­wa­ją­cym cza­sem zatrud­nia­li­śmy nowych pra­cow­ni­ków i zwięk­sza­li­śmy nasze moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­ne udo­sko­na­la­jąc jed­no­cze­śnie ist­nie­ją­cy pro­dukt i nie­ustan­nie pra­cu­jąc nad wpro­wa­dza­niem nowych. Dziś nasza fir­ma jest lide­rem w pro­duk­cji gara­ży, wiat śmiet­ni­ko­wych, altan ogro­do­wych, wygro­dzeń i drzwi piw­nicz­nych. Pomi­mo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży i wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­mie wciąż zale­ży na cią­głym roz­wo­ju, o czym świad­czą kolej­ne nagro­dy. Jed­nak naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są tysią­ce zado­wo­lo­nych klien­tów w całej Europie.

department

9 depart­ments

machinery

33 pro­ducts

delivery

18 distri­bu­tors

customer

10,000+ satis­fied customers

mapa

Ava­ila­bi­li­ty in 16 provinces

Why us?

team

27 years on the mar­ket has allo­wed us to meet the needs of our custo­mers, select the appro­pria­te crew and impro­ve our pro­ducts to meet the requ­ire­ments of each indi­vi­du­al. We have ear­ned the trust of tho­usands of custo­mers and the­ir num­ber is still gro­wing. See why they cho­se us!

Od począt­ku dzia­łal­no­ści prio­ry­te­tem jest dla nas zado­wo­le­nie naszych Klien­tów. Wła­śnie to wyróż­nia nas na tle kon­ku­ren­cji. Może­my pochwa­lić się nagro­da­mi, któ­re otrzy­ma­li­śmy za spra­wą zado­wo­lo­nych Klien­tów. Uru­cho­mi­li­śmy rów­nież w ostat­nim cza­sie pri­cing con­fi­gu­ra­torwhich allows you to easi­ly pla­ce an order or cal­cu­la­te the cost of an inve­st­ment. It also gives the possi­bi­li­ty of any con­fi­gu­ra­tion of each pro­duct, which gre­atly faci­li­ta­tes the custo­mers’ orde­ring process.

smartphone
pantone

Ofe­ru­je­my sze­ro­ką gamę pro­duk­tów dla domów i osie­dli. Nasze pro­duk­ty dają gwa­ran­cje wyso­kie­go sto­sun­ku jako­ści do ceny. Dzię­ki two-sta­ge quali­ty con­trol you can be sure that the pur­cha­sed pro­duct will reach you in the con­di­tion it sho­uld be!

Nie koń­czy­my na samej pro­duk­cji ! Zale­ży nam na tym, aby nasze pro­duk­ty cie­szy­ły i słu­ży­ły przez dłu­gie lata, dla­te­go posia­da­my quali­fied assem­bly teams in Poland and abro­ad, which can pro­vi­de you with a tro­uble-free, quick installation. 

maintenance
pl eu

Dzię­ki roz­wi­nię­tej sie­ci logi­stycz­nej bra­mę, garaż sta­lo­wy, wia­tę śmiet­ni­ko­wą, wygro­dze­nie lub inny wybra­ny pro­dukt możesz od nas zamó­wić na tere­nie thro­ugho­ut Poland but also in the Euro­pe­an Union!

Abo­ut the com­pa­ny GMS System

When we star­ted our busi­ness, we had no idea what its poten­tial was. Howe­ver, we have always aimed high,focu­sing on con­ti­nu­ous deve­lop­ment. In 27 years, we have trans­for­med from a small, two-per­son gara­ge com­pa­ny into a com­pa­ny who­se pro­ducts can be found prac­ti­cal­ly all over the world all over the world and access to them is pro­vi­ded by dozens of distributors.

GMS Cor­po­ra­tion sp. z o.o.
ul. Kry­nic­ka 55,
33–335 Nawo­jo­wa
KRS 0000208051
NIP 7343040161
REGON 492938558

gms_logo_box