Realizacje

Mia­rą suk­ce­su nie jest pozy­cja, jaką osią­gnę­ło się w życiu, ale prze­szko­dy, któ­re się poko­na­ło na tej drodze.”

Booker T. Washington

O suk­ce­sie GMS – sys­tem wygro­dzeń, nie świad­czy tyl­ko 20 lat doświad­cze­nia i pozy­cja lide­ra w bran­ży. To zde­cy­do­wa­nie coś wię­cej…  O suk­ce­sie naszej fir­my mówią jej klien­ci i reali­za­cje, w któ­rych bra­li­śmy udział. To dzię­ki nim i ich zaufa­niu stwo­rzy­li­śmy naj­pięk­niej­szą wizy­tów­kę, jaką mogli­by­śmy sobie wymarzyć.

Dzię­ku­je­my!

Zespół GMS – sys­tem wygrodzeń

wieżowiec w Warszawie

Złota 44 w Warszawie

Dzie­ło świa­to­wej sła­wy archi­tek­ta, Danie­la Libe­skin­da, czy­li osła­wio­ny już wie­żo­wiec Zło­ta 44, jest naj­wyż­szym tej kla­sy w Unii Euro­pej­skiej. Zło­ta 44, to 192 m wyso­ko­ści, 52 pię­tra i 287 luk­su­so­wych apar­ta­men­tów znaj­du­ją­cy się w samym cen­trum War­sza­wy. Sta­no­wi ide­al­ne odzwier­cie­dle­nie suk­ce­su i aspi­ra­cji Pola­ków, jakie­go do tej pory w Pol­sce nie było.

czy­taj więcej…

Jeste­śmy dum­ni, że mogli­śmy być jed­ny­mi z pod­wy­ko­naw­ców i to wła­śnie nasze komór­ki loka­tor­skie typu GMS – A zosta­ły zamon­to­wa­ne na wszyst­kich 8 pozio­mach tegoż wie­żow­ca. Dzię­ki nam, miesz­kań­cy ze Zło­tej 44 będą mogli cie­szyć się bez­piecz­ną prze­strze­nią maga­zy­no­wą, mając gwa­ran­cję wyso­kiej jako­ści pro­duk­tu, któ­ry zapew­nia zacho­wa­nie pry­wat­no­ści i bar­dzo dobrą wen­ty­la­cję pomieszczeń.

Cie­ka­wost­ka dla fanów pił­ki noż­nej: jed­nym z miesz­kań­ców tej inwe­sty­cji jest nie kto inny, jak  sam kapi­tan pol­skiej dru­ży­ny — Robert Lewandowski.

Inwe­sty­cja zosta­ła ofi­cjal­nie otwar­ta w mar­cu 2017 r.

Link do inwestycji

zamek królewski w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie

Jed­ną z archi­tek­to­nicz­nych pere­łek War­sza­wy jest Zamek Kró­lew­ski, znaj­du­ją­cy się przy pla­cu Zam­ko­wym 4. Pier­wot­nie słu­żył on jako rezy­den­cja ksią­żę­tom mazo­wiec­kim, by póź­niej stać się sie­dzi­bą władz I Rzecz­po­spo­li­tej. Choć przez lata był gra­bio­ny i dewa­sto­wa­ny, dziś sta­no­wi jeden z naj­bar­dziej repre­zen­ta­tyw­nych obiek­tów w Warszawie.

czy­taj więcej…

Swój obec­ny wize­ru­nek zawdzię­cza pra­cy wie­lu archi­tek­tów, któ­rzy pra­co­wa­li pod­czas jego odbu­do­wy oraz reno­wa­cjom, któ­re w ostat­nich latach zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne. Pod­czas jed­nej z nich, z 2013 r. przy­wró­co­no wygląd ele­wa­cji wschod­niej do tej, któ­rą zna­my z obra­zów Can­let­ta. I tuja zatrzy­maj­my się na chwi­lę, ponie­waż fir­ma GMS – sys­tem wygro­dzeń rów­nież mia­ła swój udział w przy­wra­ca­niu jego świet­no­ści. Do wydzie­le­nia powierzch­ni maga­zy­no­wej w pod­zie­miach zamon­to­wa­ne zosta­ły nasze ścian­ki ażu­ro­we oraz drzwi typu GMS – A.

osiedle Francuska Park

Osiedle ATAL Francuska Park w Katowicach

W coraz pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się Kato­wi­cach powsta­je nie­po­wta­rzal­ny i nowo­cze­sny kom­pleks miesz­ka­nio­wy ATAL Fran­cu­ska Park. Inwe­sty­cja skła­da­ją­ca się z 3 eta­pów i 9 budyn­ków, ulo­ko­wa­na zosta­ła w nie­ba­nal­nej oko­li­cy, sąsia­du­ją­cej z Doli­ną Trzech Sta­wów, u zbie­gu ulic Fran­cu­skiej i Lot­ni­sko. Całość sta­no­wi nie­ma­łą grat­kę dla miło­śni­ków natu­ry, cenią­cych jed­no­cze­śnie uro­ki życia w mieście.

czy­taj więcej…

Jako pod­wy­ko­naw­cy tej inwe­sty­cji zmie­rzy­li­śmy się z bar­dzo waż­nym zada­niem. Dzię­ki nam, miesz­kań­cy będą mogli cie­szyć się z dobrze zago­spo­da­ro­wa­nej prze­strze­ni maga­zy­no­wej, ponie­waż na całym osie­dlu zamon­to­wa­li­śmy 375 komó­rek loka­tor­skich typu GMS ‑P, czy­li wyso­kiej jako­ści roz­wią­zań, zapew­nia­ją­cych jej użyt­kow­ni­kom poczu­cie prywatności.

Całość zosta­nie odda­na do użyt­ku w maju 2017 r.

Stro­na inter­ne­to­wa Fran­cu­ska Park

Źró­dło zdjęcia

Escape Wilanów

Espace Wilanów w Warszawie

Kolej­na z inwe­sty­cji, w któ­rej zamon­to­wa­li­śmy nasze komór­ki loka­tor­skie typu GMS – A, to Espa­ce Wila­nów w War­sza­wie. Sta­no­wi ją czte­ro­pię­tro­wy obiekt usy­tu­owa­ny przy ul. Rzecz­po­spo­li­tej 20.

O jego wyjąt­ko­wo­ści świad­czy szcze­gól­ne podej­ście do opty­mal­ne­go wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni i zapew­nia­nia peł­nej wygo­dy jego lokatorów.

czy­taj więcej…

Archi­tek­ci pomy­śle­li nie tyl­ko o dużych oknach mają­cych zapew­nić dobre doświe­tle­nie pomiesz­czeń, ale rów­nież  zapro­jek­to­wa­li wspa­nia­ły plac zabaw dla dzie­ci. Co wię­cej, do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców zosta­ną odda­ne rów­nież patio, fit­ness, jacuz­zi oraz sauny.

Zakoń­cze­nie budo­wy zosta­ło zapla­no­wa­ne na paź­dzier­nik 2017 r.

Link do inwestycji

Źró­dło zdjęcia

Artystyczny Żoliborz

Artystyczny Żoliborz w Warszawie

Nie od dziś wia­do­mo, że war­szaw­ski Żoli­borz prze­ży­wa swój okres rene­san­su. Sta­je się dziel­ni­cą z nie­po­wta­rzal­ną prze­strze­nią, przy­ja­zną dla młod­szych i star­szych miesz­kań­ców. Nie więc dziw­ne­go, że to wła­śnie na Sadach Żoli­bor­skich, przy ul. Powąz­kow­skiej 7 powsta­je wyjąt­ko­we osie­dle o uni­ka­to­wym kon­cep­cie urba­ni­stycz­nym, któ­ry kon­ty­nu­uje tra­dy­cje mię­dzy­wo­jen­ne Żoli­bo­rza. Cała inwe­sty­cja doce­lo­wo będzie skła­da­ła się z 8 budyn­ków, posia­da­ją­cych od 5 do 8 kon­dy­gna­cji z par­te­rem i 2 pod­ziem­nych kon­dy­gna­cji. Arty­stycz­ny Żoli­borz, to osie­dle stwo­rzo­ne z 1 377 nowych mieszkań.

czy­taj więcej…

Jed­nym z pod­wy­ko­naw­ców współ­two­rzą­cych Arty­stycz­ny Żoli­borz jest rów­nież fir­ma GMS – sys­te­my wygro­dzeń. Dzię­ki nam loka­to­rzy eta­pów takich jak: K, L i M będą mogli cie­szyć bar­dzo dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ną prze­strze­nią maga­zy­no­wą. W kon­dy­gna­cjach pod­ziem­nych zamon­to­wa­li­śmy komór­ki loka­tor­skie typu GMS- K, zapew­nia­jąc tym samym ich użyt­kow­ni­kom bar­dzo dobrą wentylację.

W ramach cie­ka­wost­ki, Żoli­borz Arty­stycz­ny zdo­był pre­sti­żo­wą Nagro­dę Archi­tek­to­nicz­ną Pre­zy­den­ta Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy. Przy­zna­na nagro­da sta­no­wi gwa­ran­cję wyso­kie­go pozio­mu wyko­na­nia inwe­sty­cji oraz tro­ski o two­rze­nie przy­ja­znych i inspi­ru­ją­cych warun­ków do zamiesz­ka­nia, a tak­że spę­dza­nia wol­ne­go cza­su przez użytkowników.

Zakoń­cze­nie budo­wy zosta­ło zapla­no­wa­ne na 4 kwar­tał 2017 r.

Link do inwestycji

Źró­dło zdjęcia 

ATAL Towers

ATAL Towers we Wrocławiu

ATAL Towers, to pre­sti­żo­wa inwe­sty­cja, któ­ra powsta­je w samym cen­trum Wro­cła­wia, przy ul. Sikor­skie­go. Będzie to kom­pleks skła­da­ją­cy się z dwóch nie­po­wta­rzal­nych budyn­ków. Pierw­szy z nich (już odda­ny do użyt­ku) powstał na pla­nie lite­ry L, cią­gną­cy się dłuż­szym bokiem wzdłuż rze­ki Odry. Z kolei, dru­gi budy­nek (znaj­du­ją­cy się obec­nie w trak­cie budo­wy) będą two­rzy­ły 2 sied­mio­kon­dy­gna­cyj­ne wie­że, połą­czo­ne wspól­ną czę­ścią par­te­ro­wą. ATAL Towers, to ide­al­ne miej­sce dla osób doce­nia­ją­cych pięk­no nowo­cze­sne­go desi­gnu oraz udo­god­nie­nia wyni­ka­ją­ce z miesz­ka­nia w cen­trum miasta.

czy­taj więcej…

Całość inwe­sty­cji sta­no­wić będzie łącz­nie 451 miesz­kań i oko­ło 200 komó­rek loka­tor­skich, któ­re przy­jem­ność ma mon­to­wać fir­ma GMS-sys­tem wygro­dzeń. W celu zapew­nie­nia miesz­kań­com ATAL Towers dobrze zor­ga­ni­zo­wa­nej prze­strze­ni maga­zy­no­wej z zacho­wa­niem pry­wat­no­ści i dobrej wen­ty­la­cji wyko­rzy­sta­no komór­ki loka­tor­skie typu GMS‑A.

Link do inwestycji

Źró­dło zdjęcia

Chojny Park

Chojny Park w Łodzi

Trzy­eta­po­wa inwe­sty­cja Choj­ny Park zlo­ka­li­zo­wa­na w połu­dnio­wej czę­ści mia­sta, pomię­dzy uli­ca­mi Rol­ni­czą, a Kur­cza­ki. Ze wzglę­du na nowo­cze­sny design oraz licz­ne tere­ny zie­lo­ne i pla­ce zabaw, powsta­ło wyjąt­ko­we osie­dle, któ­re sta­no­wi nie lada grat­kę dla miło­śni­ków natu­ry i aktyw­no­ści. Miej­sce to powsta­ło z myślą o mło­dych i ambit­nych oso­bach, cenią­cych wygo­dę oraz kom­fort życia.

czy­taj więcej…

Z dumą przy­zna­je­my, że to dzię­ki nam miesz­kań­cy Choj­ny Park mogą cie­szyć się dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ną prze­strze­nią gara­żo­wą. Co wię­cej, zamon­to­wa­ne w budyn­kach wygro­dze­nia typu GMS zapew­nia­ją loka­to­rom opty­mal­ną wen­ty­la­cję pomiesz­czeń, zwięk­sza­jąc tym samym kom­fort jej użytkowania.

Link do inwestycji

Źró­dło zdjęcia