Bramy garażowe różnego rodzaju

Bramy uchylne

Wybór odpo­wied­niej bra­my uchyl­nej do gara­żu znacz­nie zwięk­sza jego funk­cjo­nal­ność i uła­twia wjazd lub wyjazd samo­cho­dem. Ma tak­że wpływ na bez­pie­czeń­stwo prze­cho­wy­wa­ne­go pojaz­du ze wzglę­du na ochro­nę przed kra­dzie­żą oraz warun­ka­mi atmosferycznymi.

Bramy rozwierne

Bra­my gara­żo­we roz­wier­ne czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ne są w zabu­do­wie sze­re­go­wej. Ich nie­wąt­pli­wą zale­tą jest pro­sta, sta­bil­na i trwa­ła kon­struk­cja, któ­ra spra­wia, że bra­my roz­wier­ne dosko­na­le spraw­dza­ją się jako zamknię­cie wyso­kich gara­ży, hal maga­zy­no­wych oraz innych budyn­ków prze­my­sło­wych. Sta­bil­na kon­struk­cja bram roz­wier­nych gwa­ran­tu­je ich spraw­ną, wie­lo­let­nią eksploatację.

Bramy rozwierne panelowe

Bra­my roz­wier­ne z wypeł­nie­niem pane­lo­wym naj­czę­ściej znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w budyn­kach jed­no i wie­lo­ro­dzin­nych. Inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia tech­nicz­ne oraz sta­bil­na kon­struk­cja zapew­nia­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia. Wypeł­nie­nie bra­my poli­ure­ta­no­wym pane­lem gwa­ran­tu­je dosko­na­łą izo­la­cję ciepl­ną nie­za­leż­nie od pogody.

Bramy segmentowe

Bra­my seg­men­to­we GMS Sys­tem to dosko­na­ła pro­po­zy­cja dla wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Naj­wyż­szej jako­ści kom­po­nen­ty sto­so­wa­ne przez GMS Sys­tem są pod­sta­wą każ­de­go pro­duk­tu. Pane­le wypeł­nio­ne są wyso­kiej jako­ści pian­ką, a uszczel­nie­nie bra­my na całym obwo­dzie spra­wia, że bra­my seg­men­to­we GMS Sys­tem cha­rak­te­ry­zu­je wyso­ki wskaź­nik izo­la­cji ter­micz­nej i akustycznej.

Wśród naj­bar­dziej popu­lar­nych roz­wią­zań, będą­cych nie­odzow­nym ele­men­tem wypo­sa­że­nia domów oraz nowo­cze­snych blo­ków, pozwa­la­ją­cych na zabez­pie­cze­nie samo­cho­du przed wpły­wem śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go, znaj­du­ją się bra­my gara­żo­we. Chro­nią one pojaz­dy przed warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi, a przy tym są funk­cjo­nal­ne i bez­piecz­ne dla użytkowników.

Wybierz z naszej ofer­ty model i kolor ide­al­nie pasu­ją­cy do sty­lu budyn­ku. W przy­pad­ku zabu­do­wań jed­no­ro­dzin­nych, moż­li­we jest tak­że dosto­so­wa­nie mode­lu do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji klienta.

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się modele:

  • uchyl­ne,
  • roz­wier­ne,
  • seg­men­to­we.

Bra­my gara­żo­we uchyl­ne to nasz fla­go­wy model, któ­ry dzię­ki lek­kiej kon­struk­cji zapew­nia wygo­dę użyt­ko­wa­nia. Ich uni­wer­sal­ne para­me­try, spra­wia­ją że są sze­ro­ko sto­so­wa­ne zarów­no w budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych, jak i osie­dlo­wych sys­te­mach par­kin­go­wych. Ponad­to, w celu zwięk­sze­nia kom­for­tu obsłu­gi, moż­li­we jest jej peł­ne zautomatyzowanie.

W zabu­do­wa­niach typu sze­re­go­we­go, a tak­że w halach maga­zy­no­wych, szcze­gól­ną popu­lar­no­ścią cie­szą się mode­le roz­wier­ne. Ich skrzy­dła wyko­na­ne są z mate­ria­łów pokry­tych ochron­ną war­stwą cyn­ku, któ­ra zabez­pie­cza je przed korozją.

Z kolei bra­my gara­żo­we seg­men­to­we to pro­po­zy­cja dla klien­tów, któ­rzy cenią sobie nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia. Posia­da­ją one pan­cerz wyko­na­ny z ocyn­ko­wa­nej ognio­wo bla­chy, któ­ra jest powle­ka­na war­stwą lakie­ru polie­stro­we­go, gwa­ran­tu­ją­ce­go zna­ko­mi­tą ochro­nę przed róż­ne­go rodza­ju zary­so­wa­nia­mi. Umoż­li­wia­my tak­że dodat­ko­we uszczel­nie­nie bra­my, co gwa­ran­tu­je izo­la­cję dźwiękową.

Wszyst­kie dostęp­ne mode­le bram gara­żo­wych posia­da­ją spe­cjal­ny sys­tem zabez­pie­cza­ją­cy przed przy­pad­ko­wym przy­trza­śnię­ciem oraz powło­ki chro­nią­ce pro­dukt przed koro­zją. Na spe­cjal­ne życze­nie klien­ta mon­tu­je­my też dodat­ko­we ele­men­ty, takie jak np. ocie­ple­nie czy drzwi przejściowe.