Bramy dwuskrzydłowe panelowe NOWOŚĆ!

Pod­sta­wo­wą zale­tą bram pane­lo­wych jest to że są one wyko­na­ne z pane­la z wypeł­nie­niem poli­ure­ta­no­wym, któ­re zapew­nia wyso­ką izo­la­cję ciepl­ną. Bra­my wypo­sa­żo­ne są w trzy zesta­wy zawia­sów oraz naroż­ne wzmoc­nie­nia gwa­ran­tu­ją­ce trwa­łość i sztyw­ność produktu.

zobacz wię­cej…

prze­krój ramy (mm) 60 * 60
spo­sób montażu w otwo­rze
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 3500 * 3000
świa­tło wjazdu S 200, H 120

Konstrukcja dwuskrzydłowa

skrzydło bramy

1. Solidna konstrukcja

Bra­my wyko­na­ne są na skrę­ca­nej i ocyn­ko­wa­nej kon­struk­cji sta­lo­wej. Płaszcz bra­my wyko­na­ny jest z ocieplonego
pian­ką poli­ure­ta­no­wą pane­la uży­wa­ne­go w bra­mach seg­men­to­wych. Dzię­ki swo­jej solid­nej konstrukcji,
bra­my te pole­ca­ne sa do zabu­do­wy dużych gara­ży oraz hal pro­duk­cyj­nych i maga­zy­no­wych, sta­no­wiąc alternatywę
eko­no­micz­ne­go zamknię­cia garażu.

2. Trwałe bramy GMS

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych produktów.

3.Opcje dodatkowe

Jeśli zale­ży Ci na mini­ma­li­za­cji strat ciepl­nych, ten pro­dukt jest wła­śnie dla Cie­bie. Pane­le wypeł­nio­ne pian­ką poli­ure­ta­no­wą zapew­nia­ją zna­ko­mi­tą izo­la­cje ciepl­ną. W nie­któ­rych przy­pad­kach spraw­dza się nie­sy­me­trycz­ny podział skrzy­dła. Może war­to zde­cy­do­wać się na samo­za­my­ka­cze. Te i wie­le innych opcji dodat­ko­wych możesz zasto­so­wać do bram roz­wier­nych GMS System.

4. Stabilne zamknięcie

Dwu­punk­to­wy sys­tem ryglo­wa­nia skrzy­dła zapew­nia łatwe i nie­za­wod­ne zamknię­cie pomiesz­cze­nia. Zamek z wkład­ką paten­to­wą umoż­li­wia szyb­ki dostęp do pomiesz­cze­nia, a moż­li­wość nie­sy­me­trycz­ne­go podzia­łu skrzy­deł pozwa­la dosto­so­wać sze­ro­kość skrzy­dła wio­dą­ce­go do indy­wi­du­al­nych potrzeb.

5. W trosce o twoje bezpieczeństwo

Pro­duk­ty GMS Sys­tem pro­jek­to­wa­ne są z myślą o two­im bez­pie­czeń­stwie. W bra­mach roz­wier­nych zasto­so­wa­li­śmy dodat­ko­we zabez­pie­cze­nia chro­nią­ce użyt­kow­ni­ków. Ruch skrzy­dła chro­nio­ny jest przed zbyt sze­ro­kim otwar­ciem – szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nym przy wietrz­nej pogo­dzie. Moż­li­wość zasto­so­wa­nia samo­za­my­ka­czy, czy stop­ki blo­ku­ją­cej przed samo­ist­nym zamknię­ciem się skrzy­dła, dodat­ko­wo pod­no­szą bez­pie­czeń­stwo i uży­tecz­ność tego rozwiązania.

Rodza­je wypełnienia

Panel RL

Panel RL

Panel RF

Panel RF

Panel UF

Panel UF

Gale­ria

Bramy jednoskrzydłowe panelowe NOWOŚĆ!

Bra­my pane­lo­we jed­no­skrzy­dło­we GMS Sys­tem są roz­wią­za­niem prze­zna­czo­nym dla mniej­szych kon­struk­cji gara­żo­wych. Pod­sta­wo­wą zale­tą bram roz­wier­nych jest pro­sta sta­bil­na i trwa­ła kon­struk­cja, któ­ra gwa­ran­tu­je cichą i spraw­ną pra­cę. Dzię­ki zasto­so­wa­niu pane­la sto­so­wa­ne­go w bra­mach seg­men­to­wych bra­my te gwa­ran­tu­ją zna­ko­mi­tą izo­la­cję cieplną.

zobacz wię­cej…

prze­krój ramy (mm) 40 * 40
spo­sób montażu w otwo­rze
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 1500 * 3000
świa­tło wjazdu S 130, H 80

Konstrukcja dwuskrzydłowa

skrzydło bramy

1. Solid­na konstrukcja

Jakość pro­duk­tów ma dla nas klu­czo­we zna­cze­nie. Bra­my roz­wier­ne jed­no­skrzy­dło­we GMS Sys­tem wyko­ny­wa­ne są z kształ­tow­ni­ka zamknię­te­go o prze­kro­ju 40*40 mm. Płaszcz bra­my wyko­na­ny jest z ocie­plo­ne­go pian­ką poli­ure­ta­no­wą pane­la uży­wa­ne­go w bra­mach seg­men­to­wych. Dzię­ki swo­jej solid­nej kon­struk­cji, bra­my te pole­ca­ne sa do zabu­do­wy dużych gara­ży oraz hal pro­duk­cyj­nych i maga­zy­no­wych, sta­no­wiąc alter­na­ty­wę eko­no­micz­ne­go zamknię­cia garażu.

2. Trwa­łe bra­my GMS

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych produktów.

3.Opcje dodat­ko­we

Jeśli zale­ży Ci na mini­ma­li­za­cji strat ciepl­nych, ten pro­dukt jest wła­śnie dla Cie­bie. Pane­le wypeł­nio­ne pian­ką poli­ure­ta­no­wą zapew­nia­ją zna­ko­mi­tą izo­la­cje ciepl­ną. W nie­któ­rych przy­pad­kach spraw­dza się nie­sy­me­trycz­ny podział skrzy­dła. Może war­to zde­cy­do­wać się na samo­za­my­ka­cze. Te i wie­le innych opcji dodat­ko­wych możesz zasto­so­wać do bram roz­wier­nych GMS System.

4. Sta­bil­ne zamknięcie

Pro­duk­ty GMS Sys­tem pro­jek­to­wa­ne są z myślą o two­im bez­pie­czeń­stwie. W bra­mach roz­wier­nych zasto­so­wa­li­śmy dodat­ko­we zabez­pie­cze­nia chro­nią­ce użyt­kow­ni­ków. Ruch skrzy­dła chro­nio­ny jest przed zbyt sze­ro­kim otwar­ciem – szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nym przy wietrz­nej pogo­dzie przez stop­ki blo­ku­ją­cej przed samo­ist­nym zamknię­ciem się skrzydła.

Rodza­je wypełnienia

Bra­my roz­wier­ne z wypeł­nie­niem pane­lo­wym naj­czę­ściej znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w budyn­kach jed­no i wie­lo­ro­dzin­nych. Inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia tech­nicz­ne oraz sta­bil­na kon­struk­cja zapew­nia­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia. Wypeł­nie­nie bra­my poli­ure­ta­no­wym pane­lem gwa­ran­tu­je dosko­na­łą izo­la­cję ciepl­ną nie­za­leż­nie od pogody.

Garażowe bramy panelowe i ich zalety

  • uszczel­ki roz­miesz­czo­ne na całym obwo­dzie bramy
  • podwój­ny sys­tem pio­no­we­go ryglo­wa­nia (doty­czy bram dwuskrzydłowych)
  • samo-zatrza­ski z two­rzy­wa kom­po­zy­to­we­go, dzię­ki cze­mu zwięk­szo­na jest trwa­łość i żywot­ność tego mecha­ni­zmu (doty­czy bram dwuskrzydłowych)
  • ogra­nicz­nik otwie­ra­nia skrzy­dła drzwio­we­go pod kątem 90 stop­ni w standardzie

Kolo­ry­sty­ka bram

RAL 9016 woodgrain
RAL 8014 woodgrain
RAL 7016
orzech
dąb zło­ty

Pli­ki do pobrania

pli­ki .dwg
gms instruk­cja bra­my rozwierne
gms instruk­cja bra­my roz­wier­ne DE