Wyko­nu­jąc gara­że z bla­chy, naj­waż­niej­sze jest indy­wi­du­al­ne podej­ście do Klien­ta i wyko­na­nie zabu­do­wa­nia, któ­re w peł­ni speł­ni jego ocze­ki­wa­nia. Naj­więk­szą zale­tę tego rodza­ju pomiesz­czeń sta­lo­wych sta­no­wi ich cena, są one bowiem dużo tań­sze od swo­ich muro­wa­nych i drew­nia­nych odpo­wied­ni­ków. Jed­no­cze­śnie jest to roz­wią­za­nie naj­ła­twiej­sze w zasto­so­wa­niu, ponie­waż opi­sy­wa­ne zabu­do­wa­nia z bla­chy nie­prze­kra­cza­ją­ce 35 m² nie wyma­ga­ją fina­li­zo­wa­nia kosz­tow­nych i cza­so­chłon­nych pro­ce­sów urzę­do­wych. W ich skład wcho­dzi zatrud­nie­nie pro­jek­tan­ta i geo­de­ty oraz prze­brnię­cie przez wymo­gi admi­ni­stra­cyj­ne w celu otrzy­ma­nia pozwo­le­nia koniecz­ne­go do posta­wie­nia zabu­do­wy więk­szej niż 35 m².

Garaże stalowe z blachy

Naj­wyż­szej jako­ści gara­że z bla­chy wyko­ny­wa­ne przez GMS Sys­tem są alter­na­tyw­nym roz­wią­za­niem dla bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­nych zabu­do­wań sta­lo­wych z bla­chy tra­pe­zo­wej oraz muro­wa­nych. Sta­no­wią one pro­po­zy­cję dla osób, któ­re naj­wy­żej cenią sobie szyb­kość i pro­sto­tę mon­ta­żu oraz este­ty­kę. Pomiesz­cze­nie tego rodza­ju wypo­sa­żo­ne jest w bez­pro­wad­ni­co­wą bra­mę uchyl­ną. W zależ­no­ści od opcji, jaką wybie­rze Klient, może ona zostać uzu­peł­nio­na o:  • auto­ma­ty­kę,  • okna,  • drzwi przej­ścio­we,  • oryn­no­wa­nie,  • drzwi rozwierne.

Kolej­ną war­tą wspo­mnie­nia opcją jest moż­li­wość wybra­nia do gara­żu sta­lo­we­go róż­nych rodza­jów wykoń­cze­nia ścia­ny. GS Stan­dard to wykoń­cze­nie z bla­chy ocyn­ko­wa­nej, GS Stan­dard Kolor jest wykoń­cze­niem z bla­chy ocyn­ko­wa­nej fabrycz­nie malo­wa­nej (w stan­dar­dzie znaj­du­je się 10 kolo­rów), nato­miast GS Pre­mium gwa­ran­tu­je, dzię­ki zasto­so­wa­niu este­tycz­nej atty­ki, spek­ta­ku­lar­ny efekt. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną tego rodza­ju jest uży­cie tyn­ku strukturalnego.

W skład wypo­sa­że­nia tych gara­ży z bla­chy wcho­dzi na doda­tek bra­ma uchyl­na pro­wad­ni­co­wa. W zależ­no­ści od tego, jakie Klient wybie­rze opcje, ist­nie­je rów­nież moż­li­wość jej zamia­ny na roz­wier­ną, doda­nie drzwi przej­ścio­wych, okien, oryn­no­wa­nia albo automatyki.

Dwustanowiskowe garaże blaszane na wymiar

Naj­lep­szym, na co może się zde­cy­do­wać Klient, jest zaufa­nie eks­per­tom i zda­nie się na ich opi­nię. Garaż dwu­sta­no­wi­sko­wy o zbyt dużej powierzch­ni może wyma­gać posia­da­nia pozwo­le­nia budow­la­ne­go. Co gor­sza, z pun­ku widze­nia Nabyw­cy, chęć wybu­do­wa­nia więk­sze­go pomiesz­cze­nia może wią­zać się ze wzro­stem kosz­tów rzę­du 8% wraz z każ­dy­mi 10 cm.

Garaże blaszane 4x6

Bar­dzo istot­nym ele­men­tem budo­wa­nia gara­żu dwu­sta­no­wi­sko­we­go jest usta­le­nie dokład­nych wymia­rów, jakie będą potrzeb­ne, by był on w peł­ni funk­cjo­nal­ny. W trak­cie sza­co­wa­nia wiel­ko­ści tego rodza­ju zabu­do­wa­nia sta­lo­we­go moż­na błęd­nie uznać je za zbyt małe. Bar­dzo czę­sto zda­rza się jed­nak­że, iż Klient żąda wybu­do­wa­nia pomiesz­cze­nia więk­sze­go niż w rze­czy­wi­sto­ści potrze­ba, przez co nie­po­trzeb­nie wyda­je wię­cej na mate­ria­ły budow­la­ne. Pozor­nie nie­wiel­ka róż­ni­ca w wiel­ko­ści pomiesz­czeń dwu­sta­no­wi­sko­wych może się bar­dzo poważ­nie odbić na cenie ze wzglę­du na fakt, że ich więk­sza wyso­kość pocią­ga za sobą koniecz­ność wyko­na­nia całej kon­struk­cji ze znacz­nie moc­niej­szych mate­ria­łów i o więk­szym stężeniu.

Garaże blaszane tynkowane

Jed­ną z naj­waż­niej­szych rze­czy pod­czas budo­wa­nia gara­żu sta­lo­we­go jest wyla­nie pod­ło­gi, któ­ra będzie moc­na, rów­na i twar­da. Naj­czę­ściej opi­sy­wa­ne budyn­ki dwu­sta­no­wi­sko­we słu­żą za miej­sce par­kin­go­we samo­cho­dom ważą­cym przy­naj­mniej kil­ka­set kilo­gra­mów. Naj­ła­twiej jest wybe­to­no­wać pod­ło­że jesz­cze zanim zabu­do­wa­nie to zosta­nie posta­wio­ne. Pod­ło­ga rów­nie dobrze może zostać wyko­na­na z płyt beto­no­wych albo kost­ki bru­ko­wej. Miej­sca opar­cia słu­pów kon­struk­cyj­nych powin­ny zostać wzmoc­nio­ne przez duże blocz­ki beto­no­we lub sto­py fun­da­men­to­we.  Po wybu­do­wa­niu garaż z bla­chy powi­nien zostać zako­twi­czo­ny, czy­li przy­twier­dzo­ny do pod­ło­ża, aby sil­ny wiatr go nie uszko­dził ani nie zerwał. Do wylew­ki beto­no­wej nale­ży przy­twier­dzić go dłu­gi­mi koł­ka­mi roz­po­ro­wy­mi, jeden od dru­gie­go powi­nien być odda­lo­ny o 2 metry. Przy dużych kon­struk­cjach nie­zbęd­ne może się oka­zać zasto­so­wa­nie kątowników.

Garaże dwustanowiskowe

W zależ­no­ści od potrzeb Klien­ta gara­że sta­lo­we mogą zostać wybu­do­wa­ne dla jed­ne­go pojaz­du lub dla dwóch. Ta dru­ga opcja to rzecz jasna pomiesz­cze­nia dwu­sta­no­wi­sko­we, przy któ­rych sta­wia­ne są dwie bra­my. Takie roz­wią­za­nie pozwa­la rów­nież np. na połą­cze­nie dwóch róż­nych kolo­rów, o ile za mate­riał budul­co­wy posłu­ży­ła bla­cha akrylowa.

W ofer­cie znaj­du­je się tak­że moż­li­wość wybra­nia kolo­ru zabu­do­wa­nia. Stan­dar­do­wo jest to bla­cha ocyn­ko­wa­na, ale moż­na rów­nież zde­cy­do­wać się na dzie­sięć innych warian­tów w przy­pad­ku wybra­nia ofer­ty Stan­dard. Budyn­ki Pre­mium są bowiem tyn­ko­wa­ne i w tym zakre­sie do wybo­ru znaj­du­ją się kolo­ry: pia­sko­wy, jasny sza­ry, kuku­ry­dza, bia­ły, ciem­ny sza­ry, cegla­sty, cytry­no­wy, beżo­wy i zielony

czarny samochód w białym garażu czarne auto w bramie

Kon­struk­cja

Gara­że GMS-SYSTEM wypo­sa­żo­ne są w bra­mę uchyl­ną pro­wad­ni­co­wą zin­te­gro­wa­ną z przed­nią ścia­ną. W zależ­no­ści od wybra­nych przez Klien­ta opcji moż­li­wa jest zamia­na bra­my na roz­wier­ną, doda­nie okna, drzwi przej­ścio­wych, oryn­no­wa­nia, automatu.

Rodza­je wykoń­cze­nia ścian

GS STANDARD – wykoń­cze­nie z bla­chy ocynk
GS STANDARD KOLOR – wykoń­cze­nie z bla­chy ocynk fabrycz­nie malo­wa­nej (10 kolo­rów w standardzie)
GS PREMIUM – wykoń­cze­nie tyn­kiem struk­tu­ral­nym, efekt koń­co­wy zapew­nia zasto­so­wa­nie este­tycz­nej attyki

Wypo­sa­że­nie

Gara­że GMS-SYSTEM wypo­sa­żo­ne są w bra­mę uchyl­ną pro­wad­ni­co­wą. W zależ­no­ści od wybra­nych przez Klien­ta opcji moż­li­wa jest zamia­na bra­my na roz­wier­ną, doda­nie okna, drzwi przejściowych,
oryn­no­wa­nia, automatu.

wejście do garażu

jednostanowiskowy garaż standard

GS Standard

[WD_Button id=7156]

jednostanowiskowy garaż standard kolor

GS Stan­dard Kolor

[WD_Button id=7156]

jednostanowiskowy garaż premium

GS Premium

[WD_Button id=7156]

sze­ro­kość gara­żu (mm) 2970 / 3340 / 3710 /4080
dłu­gość gara­żu (mm) 5220 / 5405 / 5590 / 5775 / 5960
wyso­kość gara­żu (mm) 2240 / 2420

Dwustanowiskowe

dwustanowiskowy garaż standard dual

GS Stan­dard Dual

[WD_Button id=7156]

dwustanowiskowy garaż standard dual kolor

GS Stan­dard Kolor Dual

[WD_Button id=7156]

dwustanowiskowy garaż standard dual premium

GS Pre­mium Dual

[WD_Button id=7156]

sze­ro­kość gara­żu (mm) 5940
dłu­gość gara­żu (mm) 5220 / 5405 / 5590 /5775 / 5960
wyso­kość gara­żu (mm) 2240 / 2420

Kolo­ry­sty­ka

W zależ­no­ści od wer­sji gara­że GMS-SYSTEM wystę­pu­ją w nastę­pu­ją­cej kolorystyce:

GS STANDARD – ocynk GS PREMIUM – beżo­wy K10150, bia­ły K10070, cegla­sty K12690, ciem­ny sza­ry K11790, jasny sza­ry K11750, cytry­no­wy K10200, kuku­ry­dza K12510, pia­sko­wy K10570, zie­lo­ny K12880.
STANDARD KOLORRAL 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat
 Kolor RAL Pre­mium TYNK
RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005
kuku­ry­dza
pia­sko­wy
jasny sza­ry
bia­ły
cegla­sty
ciem­ny szary
cytry­no­wy
beżo­wy
zie­lo­ny
OCYNK
ocynk

Pli­ki do pobrania

gms_instrukcja_garaze_stalowe_jednostanowiskowy_PL_DE_EN_2021
gms_instrukcja_garaze_stalowe_dwustanowiskowe_PL_DE_EN_2021
gms_garaże stalowe_wzotnik_TYNK_2021
gms_garaże stalowe_wzotnik_TYNK_2021
karta produktu
Filmy instruktażowe

Gale­ria realizacji

Wnę­trze garażu