Gara­że GMS-Sys­tem to alter­na­tyw­ne roz­wią­za­nie dla gara­ży muro­wa­nych i pospo­li­tych gara­ży sta­lo­wych z bla­chy tra­pe­zo­wej. Są pro­po­zy­cją dla osób, któ­re cenią sobie este­ty­kę oraz pro­sto­tę i szyb­kość mon­ta­żu.

Konstrukcja

Gara­że GMS-SYSTEM wypo­sa­żo­ne są w bra­mę­u­chyl­ną bez­pro­wad­ni­co­wą. W zależ­no­ści od wybra­nych przez Klien­ta opcji moż­li­wa jest zamia­na bra­my na roz­wier­ną, doda­nie okna, drzwi przej­ścio­wych, oryn­no­wa­nia, auto­ma­tu.

Rodzaje wykończenia ścian

GS STANDARD – wykoń­cze­nie z bla­chy ocynk
GS STANDARD KOLOR – wykoń­cze­nie z bla­chy ocynk fabrycz­nie malo­wa­nej (10 kolo­rów w stan­dar­dzie)
GS PREMIUM – wykoń­cze­nie tyn­kiem struk­tu­ral­nym, efekt koń­co­wy zapew­nia zasto­so­wa­nie este­tycz­nej atty­ki

Wyposażenie

Gara­że GMS-SYSTEM wypo­sa­żo­ne są w bra­mę uchyl­ną bez­pro­wad­ni­co­wą. W zależ­no­ści od wybra­nych przez Klien­ta opcji moż­li­wa jest zamia­na bra­my na roz­wier­ną, doda­nie okna, drzwi przej­ścio­wych,
oryn­no­wa­nia, auto­ma­tu.

Jednostanowiskowe

GS Standard

GS Standard Kolor

 GS Premium

sze­ro­kość gara­żu (mm) 2970 / 3340 / 3710 /4080
dłu­gość gara­żu (mm) 5220 / 5405 / 5590 / 5775 / 5960
wyso­kość gara­żu (mm) 2240 / 2420

Dwustanowiskowe

GS Standard Dual

GS Standard Kolor Dual

GS Premium Dual

sze­ro­kość gara­żu (mm) 5940
dłu­gość gara­żu (mm) 5220 / 5405 / 5590 /5775 / 5960
wyso­kość gara­żu (mm) 2240 / 2420

Kolorystyka

W zależ­no­ści od wer­sji gara­że GMS-SYSTEM wystę­pu­ją w nastę­pu­ją­cej kolo­ry­sty­ce:

GS STANDARD – ocynk

STANDARD KOLORRAL 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

GS PREMIUM – beżo­wy K10150, bia­ły K10070, cegla­sty K12690, ciem­ny sza­ry K11790, jasny sza­ry K11750, cytry­no­wy K10200, kuku­ry­dza K12510, pia­sko­wy K10570, zie­lo­ny K12880.

Standard OCYNK

ocynk

Kolor RAL

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005

Premium TYNK

kuku­ry­dza
pia­sko­wy
jasny sza­ry
bia­ły
cegla­sty
ciem­ny sza­ry
cytry­no­wy
beżo­wy
zie­lo­ny

Pliki do pobrania

gms_instrukcja_garaze_stalowe_jednostanowiskowy_PL_DE_EN_05_2019
gms_instrukcja_garaze_stalowe_dwustanowiskowe_PL_DE_EN_05_2019
gms_garaże stalowe_wzotnik_TYNK_06_2019
kar­ta pro­duk­tu
DWG_Ga­raz-Stan­dard_2970x5960_PL

Filmy instruktażowe

Galeria realizacji