Konstrukcja modułowa garaży

Gara­że Wiel­ko­ga­ba­ry­to­we to powierzch­nia 60 metrów kwa­dra­to­wych. Garaż posia­da kon­struk­cję modu­ło­wą, któ­rą moż­na skra­cać / wydłu­żać zarów­no bio­rąc pod uwa­gę dłu­gość, jak i sze­ro­kość gara­żu. Mak­sy­mal­na sze­ro­kość 6 metrów oraz sze­ro­kie świa­tło wjaz­du gwa­ran­tu­ją moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych przedmiotów.

Rodzaje wypełnień

moduł wypełniony tynkiem

Tynk

moduł wypełniony panelami

Panel kolor

moduł wypełniony żaluzjami

Żalu­zje

Gara­że ze sta­lo­wą ele­wa­cją kase­to­no­wą mają zasto­so­wa­nie tam, gdzie chce­my ogra­ni­czyć oddzia­ły­wa­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, ale jed­no­cze­śnie nie jest wyma­ga­ne utrzy­ma­nie wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry. Speł­nia­ją swo­ją rolę jako gara­że dla kam­pe­rów czy łodzi. W pierw­szej wer­sji kon­struk­cja skła­da się z pły­ty OSB do wła­sne­go nało­że­nia sty­ro­pia­nu o gru­bo­ści 20 mm oraz tyn­ku. Opcjo­nal­nie pro­po­nu­je­my wyko­na­nie tyn­ku w ramach kon­struk­cji. Do tego celu uży­wa­my naj­lep­szych mate­ria­łów reno­mo­wa­nej mar­ki Kabe.

Garaże wielkogabarytowe

Gara­że ze sta­lo­wą ele­wa­cją kase­to­no­wą mają zasto­so­wa­nie tam, gdzie chce­my ogra­ni­czyć oddzia­ły­wa­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, ale jed­no­cze­śnie nie jest wyma­ga­ne utrzy­ma­nie wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry. Speł­nia­ją swo­ją rolę jako gara­że dla kam­pe­rów czy łodzi.

Ele­wa­cja żalu­zjo­wa speł­nia swo­ją rolę w przy­pad­ku pro­duk­tów, któ­re wyma­ga­ją zada­sze­nia i zabez­pie­cze­nia, ale nie jest wska­za­na ich izo­la­cja od czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Mogą dosko­na­le słu­żyć jako suszar­nie, duże alta­ny śmiet­ni­ko­we czy do prze­cho­wy­wa­nia urzą­dzeń gospodarczych.

Kolo­ry­sty­ka

Tynk

kuku­ry­dza
pia­sko­wy
jasny sza­ry
bia­ły
cegla­sty
ciem­ny szary
cytry­no­wy
beżo­wy
zie­lo­ny

Kase­ton, panel kolor, żaluzje

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005