Wiaty ogrodowe m.in. na drewno kominkowe

Wia­ty stwo­rzo­ne z myślą o ogro­dach i ogród­kach dział­ko­wych. Mogą być prze­zna­czo­ne do skła­do­wa­nia sprzę­tu, narzę­dzi ogrod­ni­czych oraz do prze­cho­wy­wa­nia drew­na kominkowego.

zobacz wię­cej…

Pole­ca­my wia­ty sta­lo­we każ­dej oso­bie, któ­ra pro­wa­dzi ogród. Wia­ta ogro­do­wa to ide­al­ne roz­wią­za­nie do prze­cho­wy­wa­nia narzę­dzi ogrod­ni­czych, skła­do­wa­nia drew­na komin­ko­we­go. Dzię­ki swo­im roz­mia­rom świet­nie spraw­dzi się zarów­no w nie­wiel­kich ogród­kach dział­ko­wych, jak i ogrom­nych ogro­dach. Opcja wybo­ru kolo­ry­sty­ki pozwa­la Klien­to­wi na dosto­so­wa­nie wyglą­du wia­ty do pozo­sta­łych obiek­tów ogrodowych.

rysunek wiaty w ogrodzie

Ten pro­dukt ucie­szy dział­ko­wi­czów i miło­śni­ków ogrod­nic­twa. Wia­ta ogro­do­wa jest roz­wią­za­niem pro­stym, ale wie­lo­funk­cyj­nym. Jeśli masz duży ogród, to narzę­dzia prze­cho­wasz tam gdzie Ci wygod­nie, a dla tych z małym ogród­kiem sta­je się jedy­nym roz­wią­za­niem oszczę­dza­ją­cym miej­sce w dom­ku lub alta­nie. Ogród to nie tyl­ko narzę­dzia ale też wszyst­kie sezo­no­we akce­so­ria, zabaw­ki dla dzie­ci, para­so­le, krze­sła, huś­taw­ki. Pro­dukt ten jest też przy­dat­ny dla wła­ści­cie­li komin­ków w celu skła­do­wa­nia drewna.

wiata z otwartymi drzwiami

Zastosowanie

rysunek z zastosowaniami

Cechy

Sze­ro­kość Dłu­gość Wyso­kość
2200 mm 2620 mm 2100 mm

Wiaty na jednoślady m.in. na rower

Nie­wiel­kich gaba­ry­tów wia­ta stwo­rzo­na z myślą o prze­cho­wy­wa­niu moto­cy­kli, sku­te­rów i rowe­rów. Dzię­ki spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej szy­nie wjaz­do­wej, wpro­wa­dza­nie nawet cięż­kie­go moto­cy­kla jest bar­dzo wygod­ne i łatwe. Lek­ka i trwa­ła kon­struk­cja umoż­li­wia posta­wie­nie wia­ty w dowol­nym miej­scu. To roz­wią­za­nie pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce w gara­żu oraz sku­tecz­nie chro­ni jed­no­śla­dy przed nie­ko­rzyst­ny­mi warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi. Może być sto­so­wa­ny w budow­nic­twie jed­no­ro­dzin­nym i sze­re­go­wych sys­te­mach biurowych.

zobacz wię­cej…

Pole­ca­my wia­ty sta­lo­we dla każ­dej oso­by, któ­ra potrze­bu­je dodat­ko­wej prze­strze­ni, w któ­rej mogła­by prze­cho­wać moto­cykl lub inny jed­no­ślad. Posia­da­ją one drzwi z wbu­do­wa­nym uszczel­nie­niem szczot­ko­wym, umoż­li­wia­ją­cym zasto­so­wa­nie sys­te­mu bez­pro­go­we­go.  W ścia­nach bocz­nych znaj­du­ją się otwo­ry wen­ty­la­cyj­ne zapew­nia­ją­ce odpo­wied­nią cyr­ku­la­cję powie­trza. W ofer­cie uwzględ­ni­li­śmy zróż­ni­co­wa­ne warian­ty kolo­ry­stycz­ne oraz opty­mal­ne wymia­ry, by nasze pro­duk­ty speł­ni­ły wszyst­kie potrze­by oraz ocze­ki­wa­nia Klientów.

wiata obok garażu

Ten pro­dukt ucie­szy miło­śni­ków jed­no­śla­dów, pasjo­na­tów moto­ry­za­cji. Dla wie­lu z Was moto­cykl, sku­ter czy rower nie jest tyl­ko środ­kiem trans­por­tu a sty­lem życia i pasją. Nasze wia­ty są zapro­jek­to­wa­ne z myślą o sku­te­rach, rowe­rach a nawet cięż­kich ści­ga­czach. Nie­zwy­kle lek­ka i este­tycz­na kon­struk­cja nie musi być kom­pro­mi­sem w naszej prze­strze­ni i sta­no­wi świet­ne uzu­peł­nie­nie domu, osie­dla czy sys­te­mów par­kin­go­wych przed fir­mą. Nie martw się warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi, nie zaj­muj miej­sca w gara­żu, nasza wia­ta zadba o Twój sprzęt.

wiata na motocykl

Zadba­li­śmy rów­nież o kom­fort wpro­wa­dza­nia cięż­kich maszyn. Szy­na wjaz­do­wa pozwa­la na łatwe wpro­wa­dza­nie i wycią­ga­nie moto­cy­kla oraz sku­tecz­nie zabez­pie­cza jego pozy­cję. Nie­zwy­kle popu­lar­na w Niem­czech wia­ta jest teraz dostęp­na w Polsce.

miejsce na motocykl motocykl wjeżdżający do wiaty

Zastosowanie

Cechy

Sze­ro­kość Dłu­gość Wyso­kość
1290 mm 2820 mm 1710 mm
1480 mm 2820 mm 1810 mm

Wiaty na wózki inwalidzkie

Dla osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich, przy­go­to­wa­li­śmy roz­wią­za­nie, któ­re umoż­li­wi im wygod­ne prze­cho­wa­nie posia­da­ne­go pojaz­du koło­we­go. Wia­ty sta­lo­we to dosko­na­łe zabez­pie­cze­nie, któ­re ochro­ni zawar­tość mię­dzy inny­mi przed nie­ko­rzyst­ny­mi warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi — przede wszyst­kim przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wody.

zobacz wię­cej…

Pole­ca­my wia­ty sta­lo­we dla każ­dej oso­by, poszu­ku­ją­cej dodat­ko­wej prze­strze­ni do prze­cho­wy­wa­nia wóz­ka inwa­lidz­kie­go. Nasze wia­ty posia­da­ją drzwi z wbu­do­wa­nym uszczel­nie­niem szczot­ko­wym, umoż­li­wia­ją­cym zasto­so­wa­nie sys­te­mu bez­pro­go­we­go. W ofer­cie uwzględ­ni­li­śmy zróż­ni­co­wa­ne warian­ty kolo­ry­stycz­ne, aby nasze pro­duk­ty były nie tyl­ko funk­cjo­nal­ne, ale też zaspo­ka­ja­ły potrze­by este­tycz­ne naszych Klientów.

wiata na wózek inwalidzki

Prze­zna­cze­nie: nie­wiel­kich gaba­ry­tów wia­ta stwo­rzo­na z myślą o prze­cho­wy­wa­niu wóz­ków inwa­lidz­kich. Este­tycz­na kon­struk­cja i małe gaba­ry­ty spra­wia­ją, że wia­ty te naj­czę­ściej insta­lo­wa­ne są w oko­li­cy wej­ścia do budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go / domu.

wiata przed schodami

Stwo­rzy­li­śmy mini garaż dosto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Wia­ta na wóz­ki inwa­lidz­kie ma na celu popra­wie­nie jako­ści życia i uła­twie­nie codzien­nych zma­gań dla osób nie­peł­no­spraw­nych oraz ich opie­ku­nów. Kon­sul­ta­cje śro­do­wi­sko­we pozwo­li­ły nam zaob­ser­wo­wać naj­czę­ściej poja­wia­ją­ce się pro­ble­my takie jak brak miej­sca, dzia­ła­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych, nie­roz­wią­za­ne barie­ry archi­tek­to­nicz­ne w sta­rym budow­nic­twie oraz koniecz­ność posia­da­nia kil­ku rodza­jów wóz­ków inwalidzkich.

wózek inwalidzki obok wiaty

Nasze wia­ty są bar­dzo łatwe w mon­ta­żu, lek­ka i trwa­ła kon­struk­cja pozwa­la osa­dzić wia­tę w dowol­nym miej­scu, a w razie koniecz­no­ści prze­sta­wić. Do tych pro­duk­tów nie są wyma­ga­ne zgo­dy urzędowe.

Zastosowanie

Cechy

Sze­ro­kość Dłu­gość Wyso­kość
1100 mm 1500 mm 1400 mm

Stwo­rzy­li­śmy kom­plek­so­wą ofer­tę wiat sta­lo­wych, któ­re pozwa­la­ją na prze­cho­wy­wa­nie naj­róż­niej­szych pro­duk­tów i ele­men­tów wypo­sa­że­nia. Naj­mniej­sza wia­ta adre­so­wa­na jest dla osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich — dosko­na­le spraw­dza się w oto­cze­niu budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, uprasz­cza­jąc funk­cjo­no­wa­nie oso­bie z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą. Wia­ty ogro­do­we i maga­zy­no­we speł­nia­ją swo­ją rolę w prze­cho­wy­wa­niu narzę­dzi, drob­ne­go sprzę­tu ogro­do­we­go, rowe­rów, sku­te­rów i wszel­kie­go rodza­ju pro­duk­tów codzien­ne­go użytku.
Wia­ty na jed­no­śla­dy to roz­wią­za­nie dla użyt­kow­ni­ków moto­cy­kli, sku­te­rów i rowerów.

Kolo­ry­sty­ka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005
ocynk

Pli­ki do pobrania

Wia­ty sta­lo­we Instrukcja_montażu   Szy­na moto­cyl­ko­wa Instruk­cja montażu