Wiaty na drewno

Prze­cho­wy­wa­nie dużych zapa­sów szczap na zewnątrz ozna­cza, że mogą one łatwo zostać uszko­dzo­ne przez nie­ko­rzyst­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne, w tym takie opa­dy jak śnieg lub deszcz. Dla­te­go tak istot­ne są wia­ty na drew­no komin­ko­we pro­du­cen­ta GMS Sys­tem, któ­re zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne z myślą o zacho­wa­niu naj­wyż­szych wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych surow­ca sezo­no­we­go przez dłu­gi czas. Udo­stęp­nia­my róż­ne warian­ty wymia­ro­we, aby dosto­so­wać pro­dukt do posia­da­nych zapa­sów oraz potrzeb naszych Klien­tów.

zobacz wię­cej…

Nasze wia­ty przy­do­mo­we na drew­no komin­ko­we zosta­ły wyko­na­ne z wyso­ko­ga­tun­ko­wej sta­li, z uwzględ­nie­niem roz­wią­zań, któ­re zapew­nią dosko­na­łą cyr­ku­la­cję powie­trza w obiek­cie. Zapew­ni to wła­ści­wą wen­ty­la­cję znaj­du­ją­cym się w środ­ku szcza­pom, co jest tak nie­zbęd­ne przy ich sezo­no­wa­niu (wysy­cha­niu). W ofer­cie uwzględ­ni­li­śmy wie­le warian­tów kolo­ry­stycz­nych.

Prze­zna­cze­nie: ochro­na drew­na sezo­no­wa­ne­go przed bez­po­śred­nim dzia­ła­niem opa­dów atmos­fe­rycz­nych z jed­no­cze­snym zapew­nie­niem odpo­wied­niej cyr­ku­la­cji powie­trza, nie­zbęd­nej do zacho­wa­nia pra­wi­dło­we­go sezo­no­wa­nia drew­na.

Cechy

WD — M WD — L
sze­ro­kość 1650 2250
głę­bo­kość 950 950
wyso­kość 2050 2050

Wiaty ogrodowe

Prze­cho­wy­wa­nie róż­ne­go rodza­ju narzę­dzi prze­zna­czo­nych do pie­lę­gna­cji przy­do­mo­wych tere­nów zie­lo­nych może wyda­wać się skom­pli­ko­wa­nym zada­niem. Zamiast zago­spo­da­ro­wy­wać jed­no z dostęp­nych pomiesz­czeń, lepiej zasto­so­wać bar­dziej kom­for­to­we roz­wią­za­nie. Wia­ty ogro­do­we pro­du­cen­ta GMS Sys­tem umoż­li­wią roz­miesz­cze­nie wszyst­kich środ­ków do pie­lę­gna­cji roślin, narzę­dzi oraz innych ele­men­tów.

zobacz wię­cej…

Nasze roz­wią­za­nia mogą rów­nież słu­żyć jako wia­ta na rowe­ry — sta­lo­wa zabu­do­wa spra­wi, że wszyst­kie znaj­du­ją­ce się w środ­ku przed­mio­ty zosta­ną pra­wi­dło­wo ochro­nio­ne przed szko­dli­wym dzia­ła­niem opa­dów atmos­fe­rycz­nych, w tym śnie­gu i desz­czu. Obiek­ty znaj­du­ją zasto­so­wa­nie nie tyl­ko w ogro­dach, ale rów­nież na dział­kach. To Pań­stwo decy­du­ją jak naj­le­piej je wyko­rzy­stać. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z róż­ny­mi warian­ta­mi wymia­ro­wy­mi i kolo­ry­stycz­ny­mi pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań.

Prze­zna­cze­nie: wia­ty stwo­rzo­ne z myślą o ogro­dach i ogród­kach dział­ko­wych. Sta­lo­wa pod­ło­ga zasto­so­wa­na w tym pro­duk­cie spra­wia, że wia­tę moż­na zain­sta­lo­wać na dowol­nym pod­ło­żu. Dodat­ko­we wypo­sa­że­nie wia­ty w pół­ki maga­zy­no­we czy­ni ten pro­dukt wyjąt­ko­wym w swo­jej kla­sie.

Cechy

WO — M WO — L
sze­ro­kość 2100 2600
głę­bo­kość 1040 1960
wyso­kość 2100 2100

Wiaty na wózki inwalidzkie i jednoślady

Dla osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich, czy też posia­da­ją­cych motor lub rower, przy­go­to­wa­li­śmy roz­wią­za­nie, któ­re umoż­li­wi im wygod­ne prze­cho­wa­nie posia­da­ne­go pojaz­du koło­we­go. Wia­ty sta­lo­we to dosko­na­łe zabez­pie­cze­nie, któ­re ochro­ni zawar­tość przed mię­dzy inny­mi nie­ko­rzyst­ny­mi warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi — przede wszyst­kim przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wody. Zosta­ły one wyko­na­ne z bla­chy tra­pe­zo­wej (z wypeł­nie­niem wąskim, sze­ro­kim oraz mie­sza­nym).

zobacz wię­cej…

Pole­ca­my wia­ty sta­lo­we dla każ­dej oso­by, któ­ra potrze­bu­je dodat­ko­wej prze­strze­ni, w któ­rej mogła­by prze­cho­wać posia­da­ny jed­no­ślad lub wózek inwa­lidz­ki. Posia­da­ją one wbu­do­wa­ne uszczel­nie­nie szczot­ko­we, zapew­nia­jąc w ten spo­sób sys­tem bez­pro­go­wy. W ofer­cie uwzględ­ni­li­śmy zróż­ni­co­wa­ne warian­ty kolo­ry­stycz­ne oraz wymia­ro­we, aby nasze pro­duk­ty speł­ni­ły wszyst­kie potrze­by oraz ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów.

Prze­zna­cze­nie: nie­wiel­kich gaba­ry­tów wia­ta stwo­rzo­na z myślą o prze­cho­wy­wa­niu wóz­ków inwa­lidz­kich i  jed­no­śla­dów. Este­tycz­na kon­struk­cja i nie­wiel­kie gaba­ry­ty spra­wia­ją, że wia­ty te naj­czę­ściej insta­lo­wa­ne są w oko­li­cy wej­ścia do budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go / domu.

Cechy

wyso­kość sze­ro­kość x głę­bo­kość
1400 mm WJ — M
1100 x 1500
WJ — M dual
2200 x 1500
- - -
2100 mm - - WJ — L
1100 x 2500
WJ — L dual
2200 x 2500
WJXL
2200 x 2500

Pliki do pobrania

Instruk­cja mon­ta­żu
kar­ta sto­jak RING
kar­ta CROSS 2
kar­ta CROSS 2 LONG

Stwo­rzy­li­śmy kom­plek­so­wą ofer­tę wiat sta­lo­wych, któ­re pozwa­la­ją na prze­cho­wy­wa­nie naj­róż­niej­szych pro­duk­tów i ele­men­tów wypo­sa­że­nia. Naj­mniej­sza wia­ta adre­so­wa­na jest dla osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich — dosko­na­le spraw­dza się w oto­cze­niu budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, uprasz­cza­jąc funk­cjo­no­wa­nie oso­bie z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą. Wia­ty na drew­no świet­nie odnaj­du­ją się w oko­li­cy domów jed­no­ro­dzin­nych, w któ­rych moż­na sezo­no­wać drew­no na opał, wia­ty ogro­do­we i maga­zy­no­we speł­nia­ją swo­ją rolę w prze­cho­wy­wa­niu narzę­dzi, drob­ne­go sprzę­tu ogro­do­we­go, rowe­rów, sku­te­rów i wszel­kie­go rodza­ju pro­duk­tów codzien­ne­go użyt­ku.

Kolorystyka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005
ocynk