Garaże zbiorcze

Naj­lep­szym spo­so­bem na podział miejsc par­kin­go­wych w pod­zie­miach budyn­ku jest zasto­so­wa­nie sys­te­mów zabu­do­wy gara­ży zbior­czych. Dzie­lą one prze­strzeń na sta­no­wi­ska z bra­ma­mi ażu­ro­wy­mi, któ­re zapew­nia­ją odpo­wied­nią wen­ty­la­cję, a przy tym ogra­ni­cza­ją dostęp oso­bom nie­po­wo­ła­nym. Są wyko­ny­wa­ne z naj­wyż­szej jako­ści, nie­pal­nych mate­ria­łów, co wpły­wa na zacho­wa­nie wyso­kie­go stan­dar­du bez­pie­czeń­stwa obiektu.

kolorowe śmietniki w altanie

Altany śmietnikowe

W alta­nach śmiet­ni­ko­wych GMS zasto­so­wa­no modu­ło­wą kon­struk­cję, któ­rej poszcze­gól­ne ele­men­ty łączo­ne są ze sobą za pomo­cą połą­czeń śru­bo­wych. Wyko­rzy­sta­nie solid­nych pro­fi­li ze sta­li ocyn­ko­wa­nej gwa­ran­tu­je sta­bil­ność kon­struk­cji. W zależ­no­ści od wyma­gań inwe­sto­ra ścia­ny wystę­pu­ją w zabu­do­wie peł­nej jak i ażurowej.

komórki lokatorskie w piwnicy

Komórki lokatorskie

Sys­tem wygro­dzeń typu GMS, w skład któ­re­go wcho­dzą ażu­ro­we ścian­ki dzia­ło­we wraz z drzwia­mi jest spraw­dzo­nym spo­so­bem na wydzie­la­nie komó­rek loka­tor­skich w budow­nic­twie wie­lo­ro­dzin­nym. Wygro­dze­nia dzię­ki sta­bil­nej i trwa­łej budo­wie na dłu­gie lata, porząd­ku­ją i roz­dzie­la­ją prze­strzeń dostęp­ną w danym obiek­cie. Wyko­nu­je­my je z naj­lep­szych gatun­ko­wo, nie­pal­nych materiałów.

drzwi do piwnic w podziemiu

Drzwi do piwnic

Do obiek­tów z ist­nie­ją­cy­mi ścian­ka­mi wewnętrz­ny­mi, zwłasz­cza w tzw. “wiel­kiej pły­cie”, pole­ca­my drzwi ażu­ro­we do piw­nic. Jest to dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla cięż­kich, nie­po­ręcz­nych drzwi drew­nia­nych. Kon­struk­cja wypo­sa­żo­na jest w łącz­ni­ki z two­rzy­wa sztucz­ne­go o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści co wzmac­nia sta­bil­ność skrzy­dła. Drzwi do piw­nic dostęp­ne są w wybra­nych rodza­jach wypeł­nień wygrodzeniowych.