Wła­ści­we odgro­dze­nie odpa­dów komu­nal­nych jest istot­ne na każ­dym osie­dlu — nie­za­leż­nie od jego wiel­ko­ści. Alta­ny śmiet­ni­ko­we pozwa­la­ją lepiej zadbać o higie­nę zbior­ni­ków, a tak­że ogra­ni­czyć dostęp do nich oso­bom nie­po­wo­ła­nym oraz róż­ne­go rodza­ju szkod­ni­kom. Roz­wią­za­nie znaj­du­je rów­nież zasto­so­wa­nie na tere­nach pry­wat­nych, pozwa­la­jąc lepiej zago­spo­da­ro­wać prze­strzeń na dział­ce. Wia­ty wyróż­nia­ją się solid­ną budo­wą oraz moder­ni­stycz­nym wyglą­dem, nie
zakłó­ca­ją­cym przestrzeni.

czarna altana

Pro­po­nu­je­my alta­ny w wie­lu warian­tach wymia­ro­wych, kolo­ry­stycz­nych, a tak­że kon­struk­cyj­nych — poni­żej zamie­ści­li­śmy pro­po­no­wa­ne rodza­je zabu­do­wy ścian, wyko­rzy­stu­ją­ce m.in. żalu­zje i siat­ki. Wia­ty śmiet­ni­ko­we pro­du­cen­ta GMS Sys­tem uwzględ­nia­ją wszyst­kie ocze­ki­wa­nia ryn­ku w tym seg­men­cie pro­duk­tów – dba­łość o kon­struk­cję, funk­cję i formę.

Konstrukcja wiat śmietnikowych

W naszych alta­nach zasto­so­wa­li­śmy kon­struk­cję modu­ło­wą, gdzie poszcze­gól­ne ele­men­ty łączo­ne są ze sobą dzię­ki połą­cze­niom śru­bo­wym. Wyko­rzy­sta­ne pro­fi­le ze sta­li ocyn­ko­wa­nej zapew­nia­ją sta­bil­ność kon­struk­cji. W zależ­no­ści od wyma­gań inwe­sto­ra ścia­ny mogą wystę­po­wać w zabu­do­wie, zarów­no peł­nej jak i ażurowej.

góra wiaty

Funkcja wiat i altan

Wymia­ry altan śmiet­ni­ko­wych GMS zosta­ły dosto­so­wa­ne do typo­wych pojem­ni­ków na odpa­dy. Ażu­ro­wa zabu­do­wa ścian oraz pod­nie­sie­nie kon­struk­cji zapew­nia wyma­ga­ną wen­ty­la­cję. Prze­suw­ne lub roz­wier­ne drzwi zamy­ka­ne są na klucz, co pozwa­la na dostęp do pojem­ni­ków wyłącz­nie oso­bom do tego upraw­nio­nym. Woda opa­do­wa odpro­wa­dza­na jest za pomo­cą ryn­ny i rury spu­sto­wej PCV.

drzwi altany na klucz

Nowoczesna forma altan śmietnikowych

W alta­nach śmiet­ni­ko­wych GMS zadba­no rów­nież o nowo­cze­sny design, zróż­ni­co­wa­ną for­mę wypeł­nie­nia ścian oraz peł­ną pale­tę kolo­ry­stycz­ną. Dzię­ki temu współ­gra­ją z prze­strze­nią wokół nowo­cze­snych osie­dli mieszkaniowych.
rura odpływowa na wiacie

Rodzaj zabudowy ścian

Alta­ny śmiet­ni­ko­we GMS-SYSTEM dostęp­ne są w 7 rodza­jach wypeł­nień, począw­szy od wypełnienia
kra­to­we­go, koń­cząc na wypeł­nie­niu EX, któ­re dosko­na­le spraw­dza się w pre­sti­żo­wych lokalizacjach.

GMS‑A (ażu­ro­we)projekt altany GMS-A
GMS‑K (kra­ta)projekt altany GMS-K
GMS-EX (siat­ka cięto-ciągniona)projekt altany GMS-EX
GMS-QG (bla­cha perforowana)projekt altany GMS-QG

GMS‑Ż (żalu­zja)projekt altany GMS-Ż

GMS‑C (panel)projekt altany GMS-C

GMS‑L (lame­la)projekt altany GMS-L

Rozmiary altan śmietnikowych

Alta­ny śmiet­ni­ko­we GMS Sys­tem zosta­ły dopa­so­wa­ne gaba­ry­ta­mi do pod­sta­wo­wych śmiet­ni­ków wyko­rzy­sty­wa­nych w Pol­sce. Dzię­ki temu opty­ma­li­zu­je­my wyko­rzy­sta­nie powierzch­ni. Roz­mia­ry altan znaj­du­ją­cych się w ofer­cie GMS Sys­tem przed­sta­wia poniż­sza tabe­la. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się 4 roz­mia­ry altan.

Mikro

1 pojem­nik x 1100l

2x2m

altana śmietnikowa mikro

Dual

2 pojem­ni­ki x 1100l

2x3m

altana śmietnikowa dual

Opti­mal

4 pojem­ni­ki x 1100l

4x3m

altana śmietnikowa optimal

Maxi

6 pojem­ni­ków x 1100l

4x5m

altana śmietnikowa maxi

Kolo­ry­sty­ka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005
ocynk

Pli­ki do pobrania

kata­log
gms alta­ny smiet­ni­ko­we instrukcja
Kar­ta pro­duk­tu Alta­ny śmietnikowe
DWG_AltanyGMS

Mon­taż


Gale­ria realizacji