Wła­ści­we odgro­dze­nie odpa­dów komu­nal­nych jest istot­ne na każ­dym osie­dlu — nie­za­leż­nie od jego wiel­ko­ści. Alta­ny śmiet­ni­ko­we pozwa­la­ją lepiej zadbać o higie­nę zbior­ni­ków, a tak­że ogra­ni­czyć dostęp do nich oso­bom nie­po­wo­ła­nym oraz róż­ne­go rodza­ju szkod­ni­kom. Roz­wią­za­nie znaj­du­je rów­nież zasto­so­wa­nie na tere­nach pry­wat­nych, pozwa­la­jąc lepiej zago­spo­da­ro­wać prze­strzeń na dział­ce. Wia­ty wyróż­nia­ją się solid­ną budo­wą oraz moder­ni­stycz­nym wyglą­dem, nie
zakłó­ca­ją­cym prze­strze­ni.

Pro­po­nu­je­my alta­ny w wie­lu warian­tach wymia­ro­wych, kolo­ry­stycz­nych, a tak­że kon­struk­cyj­nych — poni­żej zamie­ści­li­śmy pro­po­no­wa­ne rodza­je zabu­do­wy ścian, wyko­rzy­stu­ją­ce m.in. żalu­zje i siat­ki. Wia­ty śmiet­ni­ko­we pro­du­cen­ta GMS Sys­tem uwzględ­nia­ją wszyst­kie ocze­ki­wa­nia ryn­ku w tym seg­men­cie pro­duk­tów – dba­łość o kon­struk­cję, funk­cję i for­mę.

Konstrukcja

W alta­nach śmiet­ni­ko­wych GMS zasto­so­wa­no modu­ło­wą kon­struk­cję, któ­rej poszcze­gól­ne ele­men­ty łączo­ne są ze sobą na za pomo­cą połą­czeń śru­bo­wych. Wyko­rzy­sta­nie solid­nych pro­fi­li ze sta­li ocyn­ko­wa­nej gwa­ran­tu­je sta­bil­ność kon­struk­cji. W zależ­no­ści od wyma­gań inwe­sto­ra ścia­ny wystę­pu­ją w zabu­do­wie peł­nej jak i ażu­ro­wej.

Funkcja

Wymia­ry altan śmiet­ni­ko­wych GMS zosta­ły dosto­so­wa­ne do typo­wych pojem­ni­ków na odpa­dy. Ażu­ro­wa zabu­do­wa ścian oraz pod­nie­sie­nie kon­struk­cji zapew­nia wyma­ga­ną wen­ty­la­cję. Prze­suw­ne lub roz­wier­ne drzwi zamy­ka­ne są na klucz, co pozwa­la na dostęp do pojem­ni­ków wyłącz­nie oso­bom do tego upraw­nio­nym. Woda opa­do­wa odpro­wa­dza­na jest za pomo­cą ryn­ny i rury spu­sto­wej PCV.

Forma

W alta­nach śmiet­ni­ko­wych GMS zadba­no rów­nież o nowo­cze­sny design, zróż­ni­co­wa­ną for­mę wypeł­nie­nia ścian oraz peł­ną pale­tę kolo­ry­stycz­ną. Dzię­ki temu współ­gra­ją z prze­strze­nią wokół nowo­cze­snych osie­dli miesz­ka­nio­wych.

Rodzaj zabudowy ścian

Alta­ny śmiet­ni­ko­we GMS-SYSTEM dostęp­ne są w 7 rodza­jach wypeł­nień, począw­szy od wypeł­nie­nia
kra­to­we­go, koń­cząc na wypeł­nie­niu EX, któ­re dosko­na­le spraw­dza się w pre­sti­żo­wych loka­li­za­cjach.

GMS‑A (ażu­ro­we)
GMS‑K (kra­ta)
GMS-EX (siat­ka cię­to-cią­gnio­na)
GMS-QG (bla­cha per­fo­ro­wa­na)

GMS‑Ż (żalu­zja)

GMS‑C (panel)

GMS‑L (lame­la)

Rozmiary altan śmietnikowych

Alta­ny śmiet­ni­ko­we GMS Sys­tem zosta­ły dopa­so­wa­ne gaba­ry­ta­mi do pod­sta­wo­wych śmiet­ni­ków wyko­rzy­sty­wa­nych w Pol­sce. Dzię­ki temu opty­ma­li­zu­je­my wyko­rzy­sta­nie powierzch­ni. Roz­mia­ry altan znaj­du­ją­cych się w ofer­cie GMS Sys­tem przed­sta­wia poniż­sza tabe­la. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się 4 roz­mia­ry altan.

Mikro

1 pojem­nik x 1100l

2x2m

Dual

2 pojem­ni­ki x 1100l

2x3m

Optimal

4 pojem­ni­ki x 1100l

4x3m

Maxi

6 pojem­ni­ków x 1100l

4x5m

Kolorystyka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005
ocynk

Pliki do pobrania

kata­log
gms alta­ny smiet­ni­ko­we instruk­cja
Kar­ta pro­duk­tu Alta­ny śmiet­ni­ko­we
DWG_AltanyGMS

Montaż


Galeria realizacji