GMS‑A — uni­wer­sal­ne drzwi do piwnic

Drzwi do piw­nic z wypeł­nie­nie typu GMS‑A zapew­nia opty­mal­ne pro­por­cje pomię­dzy zacho­wa­niem pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków, a zapew­nie­niem odpo­wied­niej wen­ty­la­cji pomiesz­czeń. Dodat­ko­wo, przy­stęp­na cena decy­du­je o tym, że jest to naj­czę­ściej sto­so­wa­ne wypeł­nie­nie sys­te­mu wygro­dzeń GMS.

zobacz wię­cej…

Uniwersalne drzwi

Zadba­li­śmy rów­nież o este­ty­kę w miej­scach mniej odwie­dza­nych ale nie­zwy­kle prak­tycz­nych. Stwo­rzy­li­śmy pro­dukt, któ­ry nie tyl­ko w pro­sty spo­sób zmie­nia wygląd ale też przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa. Mało osób na co dzień zda­je sobie spra­wę z zagro­żeń jakie nie­sie za sobą sto­so­wa­nie w piw­ni­cach drzwi “wła­snej robo­ty” oraz “pseu­do pancernych”.

zamek na drzwiach do piwnicy

Nasze drzwi speł­nia­ją wszel­kie wymo­gi prze­ciw­po­ża­ro­we. Doty­czy to zarów­no uży­tych mate­ria­łów, jak i moż­li­wo­ści oce­ny sytu­acji przez stra­ża­ków pod­czas pożaru

zamknięcie przy drzwiach

Dla zwięk­sze­nia kom­for­tu nasze drzwi do piw­nic są przy­go­to­wa­ne do wysył­ki kurier­skiej. Zastaw mon­ta­żo­wy daje moż­li­wość samo­dziel­ne­go mon­ta­żu drzwi do swo­jej piwnicy.

instrukcja wysyłki drzwi

Instruk­cja montażu

Infor­ma­cje techniczne

informacje o budowie drzwi


komórki lokatorskie w piwnicy

GMS‑P — drzwi do piw­nic o wzmoc­nio­nej konstrukcji

Wypeł­nie­nie typu GMS‑P w wer­sji pod­sta­wo­wej ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści cenio­na jest przez użyt­kow­ni­ków dla któ­rych pry­wat­ność ma istot­ne znaczenie.

zobacz wię­cej…

budowa wzmocnionej konstrukcji

Czę­sto prze­strzeń znaj­du­ją­ca się w pod­zie­miach budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych koja­rzy się jako miej­sce nie­este­tycz­ne, do któ­re­go wcho­dzi się wyłącz­nie z przy­mu­su. Jed­nak wca­le nie musi tak być — wystar­czy tyl­ko zasto­so­wać wła­ści­we roz­wią­za­nia. Nasze drzwi zewnętrz­ne do piw­ni­cy pozwo­lą wła­ści­wie wygro­dzić teren, wyzna­cza­jąc komór­ki dla poszcze­gól­nych loka­to­rów. W tym samym cza­sie nada­dzą pod­zie­miom nowo­cze­sne­go wyglą­du, któ­ry już nie będzie odstra­szał mieszkańców.

Moc­na kon­struk­cja zapew­nia wyjąt­ko­wą trwa­łość oraz este­tycz­ny wygląd przez dłu­gi czas. Pro­po­nu­je­my drzwi do piw­nic będą­ce alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych mode­li z wypeł­nie­niem na bazie mar­nej jako­ści drew­na bądź paź­dzie­rzu. Dzię­ki zasto­so­wa­niu odpo­wied­nie­go pro­fi­lu wypeł­nie­nia oraz wpro­wa­dza­niu łącz­ni­ków sta­bi­li­zu­ją­cych całość bar­dzo dobrze speł­nia swo­je zada­nie, zabez­pie­cza­jąc wnę­trze przed dostę­pem osób nieupoważnionych.

Udo­stęp­nia­my dwa pod­sta­wo­we warian­ty naszych drzwi zewnętrz­nych do piw­nic, umoż­li­wia­jąc Pań­stwu decy­zję, czy istot­niej­sza jest lep­sza cyr­ku­la­cja powie­trza, czy zacho­wa­nie mak­sy­mal­nej pry­wat­no­ści. Oba posia­da­ją jed­no­li­tą kolo­ry­sty­kę — ocynk, któ­ra dopa­su­je się do każ­dej aran­ża­cji ota­cza­ją­cej je prze­strze­ni. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z dodat­ko­wy­mi infor­ma­cja­mi o poszcze­gól­nych modelach.

Charakterystyka drzwi piwnicznych

Nasza pro­po­zy­cja doty­czy drzwi do piw­nic wyko­na­nych z ele­men­tów cyn­ko­wa­nych. Dzię­ki temu wypeł­nie­nie odzna­cza się bar­dzo wyso­ką odpor­no­ścią na koro­zję oraz uszko­dze­nia mecha­nicz­ne. Do wyko­na­nia kon­struk­cji cało­ści posłu­ży­ły takie ele­men­ty jak:

  • pro­fil “c” 38mm*18mm
  • pro­fil wypeł­nie­nia (lame­la 116mm)
  • zawia­sy do mon­ta­żu do muru
  • ogra­nicz­ni­ki
  • sko­bel na kłódkę

Ponad­to w budo­wie skrzy­dła zasto­so­wa­no wyso­kiej jako­ści łącz­ni­ki na bazie two­rzy­wa sztucz­ne­go o szcze­gól­nej odpor­no­ści, co wzmac­nia całą kon­struk­cję skrzy­dła. Jed­no­cze­śnie pozwa­la wyeli­mi­no­wać to koniecz­ność sto­so­wa­nia nitów i innych ele­men­tów osła­bia­ją­cych sta­bil­ność konstrukcji.

Wymiary drzwi do piwnic

  • S = 770mm lub 870mm
  • H = 1930mm

Kolo­ry­sty­ka

ocynk

Pli­ki do pobrania

fol­der informacyjny
kar­ta-pro­duk­tu-GMS‑A
kar­ta-pro­duk­tu-GMS‑P
instruk­cja


Dekla­ra­cje Wła­ści­wo­ści Użytkowych

KDWU-wygr_drzwi-roz­wie­ra­ne-GMS
KDWU-wygr_drzwi-prze­suw­ne-GMS


Pli­ki DWG dla architektów

GMS-A_GMS-A-Pre­mium
GMS‑P