GMS‑A

Wygro­dze­nie typu GMS‑A zapew­nia opty­mal­ne pro­por­cje pomię­dzy zacho­wa­niem pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków, a zapew­nie­niem odpo­wied­niej wen­ty­la­cji pomiesz­czeń. Dodat­ko­wo przy­stęp­na cena decy­du­je o tym, że jest to naj­czę­ściej sto­so­wa­ne wypeł­nie­nie sys­te­mu wygro­dzeń GMS.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • lame­la 116 mm z dodat­ko­wy­mi linia­mi gię­cia oraz prze­tło­cze­niem zwięk­sza­ją­cym para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we na odgięcia
 • prze­świt pomię­dzy lame­la­mi do 35 mm
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furtki
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we furt­ki z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma ukośnymi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz przesuwnych)
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufitu
 • moż­li­wość zasto­so­wa­nia nad­bu­do­wy w szcze­gól­nych sytu­acjach budowlanych
wymiary słupka
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

wymiary przegrody
2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1000
wyso­ko­ści (H) w mm 2000, 2250, 2450
sze­ro­kość (Sz) w mm 950

wymiary drzwi jednoskrzydłowych
3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

wymiary przesuwnych drzwi
4. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

Rzuty

rzuty od boku i z góry

GMS‑A Pre­mium

Wygro­dze­nie GMS‑A Pre­mium powsta­ła na bazie naj­pow­szech­niej sto­so­wa­ne­go w budow­nic­twie wie­lo­ro­dzin­nym wygro­dze­nia typu GMS‑A. Dzię­ki temu uda­ło się zacho­wać te same, opty­mal­ne pro­por­cje pomię­dzy zacho­wa­niem pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków, a zapew­nie­niem odpo­wied­niej wen­ty­la­cji pomieszczeń.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • lame­la 116 mm sto­so­wa­na w drzwiach oraz prze­gro­dach z dodat­ko­wy­mi linia­mi gię­cia i prze­tło­cze­niem zwięk­sza­ją­cym para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we na odgię­cia, zakoń­czo­na zaślep­ka­mi z tworzywa
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji drzwi
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we drzwi z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma ukośnymi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie zamek z wkład­ką standardową
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufitu
 • moż­li­wość zasto­so­wa­nia nad­bu­do­wy w szcze­gól­nych sytu­acjach budowlanych
 • nume­ra­cja pomieszczenia
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1000
wyso­ko­ści (H) w mm 2000, 2250, 2450
sze­ro­kość (Sz) w mm 950

wymiary rozwiernych drzwi
3. Drzwi Rozwierne Jednoskrzydłowe
Lewe i Prawe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

wymiary drzwi przesuwnych
4. Drzwi Przesuwne Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

Rzuty

rysunki rzutów
komórki lokatorskie w piwnicy

GMS‑P

Wygro­dze­nie typu GMS‑P w wer­sji pod­sta­wo­wej ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści cenio­na jest przez użyt­kow­ni­ków dla któ­rych pry­wat­ność ma istot­ne zna­cze­nie. Dla zwięk­sze­nia wen­ty­la­cji pomiesz­czeń ele­men­ty sys­te­mu wygro­dzeń mogą zawie­rać per­fo­ra­cję lub otwo­ry wentylacyjne.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • lame­la 116 mm z dodat­ko­wy­mi linia­mi gię­cia oraz prze­tło­cze­niem zwięk­sza­ją­cym para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we na odgięcia
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ny by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furtki
 • kon­struk­cja furt­ki zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma ukośnymi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz przesuwnych
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufitu
 • moż­li­wość zasto­so­wa­nia nad­bu­do­wy w szcze­gól­nych sytu­acjach budowlanych
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 990
wyso­ko­ści (H) w mm 2000, 2250, 2450
sze­ro­kość (Sz) w mm 940

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

Rzuty

GMS‑K

Wygro­dze­nie typu GMS‑K dosko­na­le nada­je się do reali­za­cji zabu­do­wy pomiesz­czeń dla któ­rych naj­istot­niej­sze zna­cze­nie ma zapew­nie­nie wyso­kiej wentylacji.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • panel-kra­­­ta pła­ski, ocyn­ko­wa­ny z dru­tu 5 mm (oczka 50 × 200 mm)
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furtki
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we furt­ki z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma ukośnymi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no­skrzy­dło­wych oraz przesuwnych)
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufitu
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Panel Krata

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1000
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­ko­ści (Sz) w mm 940

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

Rzuty

GMS-EX

Sys­te­mo­we wygro­dze­nie typu GMS-EX zosta­ło stwo­rzo­ne z myślą o eks­klu­zyw­nych budyn­kach, gdzie zasto­so­wa­no nowo­cze­sny design. Dobra wen­ty­la­cja przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu nie­wiel­kiej prze­zier­no­ści zaspo­koi ocze­ki­wa­nia wyma­ga­ją­cych użytkowników.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • prze­gro­da z siat­ki cię­­­to-cią­­­gnio­­­nej stal ocyn­ko­wa­na 1,5 mm z ceow­ni­ka­mi wykończeniowymi
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furtki
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we furt­ki z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym raz dwo­ma ukośnymi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz przesuwnych)
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufitu
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1000
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­kość (Sz) w mm 950

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

Rzuty

Nowo­cze­sne sys­te­my wygro­dze­nia są nie­zbęd­ne, by zapew­nić bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort użyt­ko­wa­nia takich prze­strze­ni jak komór­ka loka­tor­ska. Liczy się jed­nak nie tyl­ko to, by wygro­dze­nia sys­te­mo­we były spraw­ne i łatwe w mon­ta­żu. Klu­czem jest tak­że zro­zu­mie­nie, że od sta­bil­no­ści i spo­so­bu pro­duk­cji zale­ży żywot­ność ele­men­tów, któ­re uży­wa­ne są do two­rze­nia komó­rek. Inno­wa­cyj­ne podej­ście naszej fir­my jest uni­ka­to­we, dla­te­go tak doceniane.

Wygrodzenia lokatorskie najwyższej jakości

Sta­wia­my na naj­wyż­szą moż­li­wą jakość. Dąży­my do cią­głe­go popra­wia­nia naszych pro­duk­tów, by sta­wa­ły się jesz­cze dokład­niej­sze, jesz­cze bar­dziej wytrzy­ma­łe i jesz­cze lep­sze. Mate­riał, któ­re­go uży­wa­my do pro­duk­cji drzwi do komó­rek loka­tor­skich, jest jedy­ny w swo­im rodza­ju — stal pocho­dzą­ca od reno­mo­wa­ne­go pro­du­cen­ta, SSAB Gro­up. To obiek­tyw­nie naj­lep­sza stal na rynku.

Co wię­cej, sku­pia­my się na tym, by tak­że wytrzy­ma­łość speł­nia­ła wszyst­kie nor­my. Dodat­ko­we ocyn­ko­wa­nie krat czy malo­wa­nie natry­sko­we, odpor­ność na warun­ki atmos­fe­rycz­ne, wpływ powie­trza oraz inne aspek­ty, któ­re mogą powo­do­wać koro­do­wa­nie sta­li drzwi do komór­ki loka­tor­skiej oraz innych ele­men­tów. Spe­cjal­nie wzmoc­nio­ne prze­gro­dy zabu­do­wy GMS spra­wia­ją, że ścia­ny w tej prze­strze­ni są dużo wytrzymalsze.

Sta­wia­jąc na jakość mate­ria­łów uży­tych do two­rze­nia bok­sów oraz inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gię pro­duk­cji, sta­li­śmy się jedy­ną fir­mą w Euro­pie, któ­ra posia­da cer­ty­fi­ka­ty jako­ści wyro­bu i pro­duk­cji takich pomiesz­czeń jak bok­sy gara­żo­we. Posia­da­my certyfikaty:

 • ETA,
 • CE,
 • B.

Co waż­ne, cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny jest kon­tro­lo­wa­ny i gwa­ran­to­wa­ny cer­ty­fi­ka­tem jako­ści, co pozwa­la na pro­du­ko­wa­nie naj­lep­sze­go wypo­sa­że­nia do pomiesz­czeń takich jak komór­ki loka­tor­skie. Sta­ra­my się jed­nak roz­wi­jać i wciąż zmie­niać, dla­te­go trwa­ją kolej­ne pra­ce nad udo­sko­na­le­niem naszych technologii.

Lider produkcji komórek lokatorskich

To cięż­ka pra­ca spra­wi­ła, że dziś bok­sy loka­tor­skie są naszą naj­więk­szą mar­ką. To nowo­cze­sne podej­ście do budow­nic­twa i zapew­nie­nie miesz­kań­com kom­for­tu użyt­ko­wa­nia, więk­szej ilo­ści miej­sca oraz świet­nej jako­ści wyko­na­nia. Inwe­sto­rom z kolei daje­my pew­ność i gwa­ran­cję wie­lo­let­niej nie­za­wod­no­ści i nowo­cze­sne­go desi­gnu. Jeste­śmy lide­rem, w pro­duk­cji tego rodza­ju pomiesz­czeń. Nasze wyro­by spraw­dzą się tam, gdzie komór­ki loka­tor­skie odgry­wa­ją waż­ną rolę.

Pra­gnie­my dalej się roz­wi­jać, stąd cią­głe bada­nia nad nowy­mi for­ma­mi skła­da­nia naszych słup­ków, kon­struk­cji prze­gród, krat, obra­mo­wań czy zam­ków, by w przy­szło­ści móc dawać jesz­cze wię­cej naszym Klien­tom. To spra­wia, że nie zatrzy­mu­je­my się i szu­ka­my roz­wią­zań, któ­re w szcze­gól­ny spo­sób będą uła­twia­ły życie zarów­no odbior­com doce­lo­wym, czy­li miesz­kań­com korzy­sta­ją­cym z bok­sów, jak i eki­pom budow­la­nym i inwestorom.

Ażurowe ścianki i drzwi do piwnic

Tak napraw­dę komór­ki loka­tor­skie mogą mieć bar­dzo róż­ne wymia­ry. Wszyst­ko zale­ży od spo­so­bu wyko­na­nia. My, dzię­ki nowo­cze­snej tech­no­lo­gii pro­duk­cji oraz poprzez sys­te­my kon­tro­li, jeste­śmy w sta­nie spra­wić, że komór­ka loka­tor­ska ma więk­sze wymia­ry, ale zaj­mu­je mniej miej­sca. Poma­ga w tym mię­dzy inny­mi uni­ka­to­wy zamek hako­wy, któ­ry jest wyłącz­nie naszej produkcji.

Zamek posia­da spe­cja­li­stycz­ny pochwyt, cho­wa­ją­cy się w osiach słup­ków — nie­po­mniej­sza­ją­cy prze­strze­ni użyt­ko­wej w przej­ściach mię­dzy komór­ka­mi. Dopa­so­wa­nie ścian­ki zwięk­sza moż­li­wo­ści mon­ta­żu w mniej­szych prze­strze­niach. Ten sys­tem unie­moż­li­wia rów­nież przy­pad­ko­we uszko­dze­nie zam­ka przez kogoś prze­no­szą­ce­go np. duże  przed­mio­ty po korytarzu.

Funkcjonalne komórki lokatorskie

Istot­nym ele­men­tem jest jed­nak tak­że mon­taż. Insta­la­cja takich ele­men­tów jak zabu­do­wa komór­ki loka­tor­skiej nie może zaj­mo­wać zbyt dużo cza­su, gdyż pod­no­si kosz­ty inwe­sty­cji. Tym­cza­sem moż­na osią­gnąć wyjąt­ko­wą sku­tecz­ność i trwa­łość poprzez dopra­co­wa­nie tech­no­lo­gicz­ne i uży­cie naj­lep­szej jako­ści sta­li. Tyl­ko takie połą­cze­nie może zapew­niać pro­duk­ty god­ne pole­ce­nia, któ­re da się dopa­so­wać do potrzeb każdego.

Mon­taż naszych ele­men­tów jest szyb­ki i nie­wy­ma­ga­ją­cy, ponie­waż chce­my, by nasze pro­duk­ty spro­sta­ły wszel­kim ocze­ki­wa­niom Klien­tów. Komór­ki loka­tor­skie powin­ny, umoż­li­wiać szyb­kie i łatwe two­rze­nie zabu­do­wy. Dla­te­go dba­my o to, by ich kon­struk­cja była nie­skom­pli­ko­wa­na. Sta­wia­my na pro­sto­tę, by w ten spo­sób ofe­ro­wać jakość i funk­cjo­nal­ność. Zapra­sza­my wszyst­kich Klien­tów do kontaktu.

Kolo­ry­sty­ka

ocynk

Pli­ki do pobrania

fol­der informacyjny
kar­ta-pro­duk­tu-GMS‑A
kar­ta-pro­duk­tu-GMS‑P
kar­ta-pro­duk­tu-GMS‑K
kar­ta-pro­duk­tu-GMS-EX
instruk­cja


Dekla­ra­cje Wła­ści­wo­ści Użytkowych

DWU-wygr_bra­my­_GMS
KDWU-wygr_drzwi-prze­suw­ne-GMS
DWU-wygr_scian­ki­_GMS


Pli­ki DWG dla architektów

GMS-A_GMS-A-Pre­mium
GMS-EX
GMS‑K
GMS‑P