Osło­na NANO‑1

Osło­na NANO‑1 jest naj­mniej­szą dostęp­ną opcją na este­tycz­ne prze­cho­wy­wa­nie pojem­ni­ków na odpa­dy miesz­czą­ca jeden pojem­nik 120 lub 240 litro­wy. Drzwicz­ki z przo­du pozwa­la­ją wygod­nie wje­chać śmiet­ni­kiem. Gór­na kla­pa jest przy­pi­na­na do kla­py pojem­ni­ka, a dzię­ki zasto­so­wa­niu siłow­ni­ków dostęp do pojem­ni­ka oraz wyrzu­ca­nie dużych odpa­dów jest bar­dzo proste.

zobacz wię­cej…

 • Wytło­czo­ne otwo­ry NANO VENT
 • siłow­ni­ki pneu­ma­tycz­ne na klapie
 • lakie­ro­wa­ny pochwyt
 • magnes neo­dy­mo­wy domy­ka­ją­cy drzwi
 • sta­lo­wy łań­cu­szek z haczy­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy pokry­wę kosza z kla­pą pokrywy
 • wzmoc­nie­nia uko­śne na drzwiach i klapie
 • pane­le spię­te meto­dą klinczowania

Infor­ma­cje techniczne

kon­struk­cja Panel C + ceowniki
ilość pojem­ni­ków 1
mon­taż do pod­ło­ża
wymiar

Wyso­kość 1290 mm

Dłu­gość 900 mm

Sze­ro­kość 820 mm

Osło­na NANO‑2

Osło­na NANO‑2 jest dru­gą naj­mniej­szą dostęp­ną opcją na este­tycz­ne prze­cho­wy­wa­nie pojem­ni­ków na odpa­dy miesz­czą­ca dwa pojem­ni­ki 120 lub 240 litro­wy. Drzwicz­ki z przo­du pozwa­la­ją wygod­nie wje­chać śmiet­ni­kiem. Gór­na kla­pa jest przy­pi­na­na do kla­py pojem­ni­ka, a dzię­ki zasto­so­wa­niu siłow­ni­ków dostęp do pojem­ni­ka oraz wyrzu­ca­nie dużych odpa­dów jest bar­dzo proste.

zobacz wię­cej…

 • Wytło­czo­ne otwo­ry NANO VENT
 • siłow­ni­ki pneu­ma­tycz­ne na klapie
 • lakie­ro­wa­ny pochwyt
 • magnes neo­dy­mo­wy domy­ka­ją­cy drzwi
 • sta­lo­wy łań­cu­szek z haczy­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy pokry­wę kosza z kla­pą pokrywy
 • wzmoc­nie­nia uko­śne na drzwiach i klapie
 • pane­le spię­te meto­dą klinczowania

Infor­ma­cje techniczne

kon­struk­cja Panel C + ceowniki
ilość pojem­ni­ków 2
mon­taż do pod­ło­ża
wymiar

Wyso­kość 1290 mm

Dłu­gość 900 mm

Sze­ro­kość 1470 mm

Osło­na NANO‑3

Osło­na NANO‑3 jest pro­duk­tem będą­cym w sta­nie pomie­ścić 3 pojem­ni­ki 120 lub 240 litro­we. Drzwicz­ki z przo­du pozwa­la­ją wygod­nie wje­chać śmiet­ni­kiem. Gór­na kla­pa jest przy­pi­na­na do kla­py pojem­ni­ka, a dzię­ki zasto­so­wa­niu siłow­ni­ków dostęp do pojem­ni­ka oraz wyrzu­ca­nie dużych odpa­dów jest bar­dzo proste.

zobacz wię­cej…

 • Wytło­czo­ne otwo­ry NANO VENT
 • siłow­ni­ki pneu­ma­tycz­ne na klapie
 • lakie­ro­wa­ny pochwyt
 • magnes neo­dy­mo­wy domy­ka­ją­cy drzwi
 • sta­lo­wy łań­cu­szek z haczy­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy pokry­wę kosza z kla­pą pokrywy
 • wzmoc­nie­nia uko­śne na drzwiach i klapie
 • pane­le spię­te meto­dą klinczowania

Infor­ma­cje techniczne

kon­struk­cja Panel C + ceowniki
ilość pojem­ni­ków 3
mon­taż do pod­ło­ża
wymiar

Wyso­kość 1290 mm

Dłu­gość 900 mm

Sze­ro­kość 820 mm

Osło­na NANO‑4

Osło­na NANO‑4 jest naj­więk­szym ofe­ro­wa­nym przez nas pro­duk­tem. Pozwa­la ona na prze­cho­wy­wa­nie aż czte­rech pojem­ni­ków o pojem­no­ści 120 lub 240 l. Drzwicz­ki z przo­du pozwa­la­ją wygod­nie wje­chać śmiet­ni­kiem. Gór­na kla­pa jest przy­pi­na­na do kla­py pojem­ni­ka, a dzię­ki zasto­so­wa­niu siłow­ni­ków dostęp do śmiet­ni­ka oraz wyrzu­ca­nie dużych odpa­dów jest bar­dzo proste.

zobacz wię­cej…

 • Wytło­czo­ne otwo­ry NANO VENT
 • siłow­ni­ki pneu­ma­tycz­ne na klapie
 • lakie­ro­wa­ny pochwyt
 • magnes neo­dy­mo­wy domy­ka­ją­cy drzwi
 • sta­lo­wy łań­cu­szek z haczy­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy pokry­wę kosza z kla­pą pokrywy
 • wzmoc­nie­nia uko­śne na drzwiach i klapie
 • pane­le spię­te meto­dą klinczowania

Infor­ma­cje techniczne

kon­struk­cja Panel C + ceowniki
ilość pojem­ni­ków 4
mon­taż do pod­ło­ża
wymiar

Wyso­kość 1290 mm

Dłu­gość 900 mm

Sze­ro­kość 2870 mm

Osłony śmietnikowe NANO GMS

Pro­dukt NANO GMS zapew­ni ide­al­ną obu­do­wę dla nawet czte­rech 240-litro­wych lub 120-litrowych
śmiet­ni­ków. Osło­na chro­ni pojem­nik przed warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi i dostę­pem osób niepożądanych.
Dzię­ki este­tycz­ne­mu wyglą­do­wi sta­no­wi przy­jem­ne dla oka miej­sce do skła­do­wa­nia odpadów.
Kon­struk­cje osło­ny two­rzą odpo­wied­nio wypro­fi­lo­wa­ne pio­no­we pane­le ze sta­li ocyn­ko­wa­nej, zespolone
eko­lo­gicz­na meto­da klinczowania.

Kolo­ry­sty­ka

ocynk
RAL 9010
RAL 8017 mat
RAL 8017
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 6005
RAL 7024 mat

Pli­ki do pobrania

kar­ta produktu