Bramy garażowe - dystrybucja na terenie całej Polski - GMS System
Dostawą się nie przejmuj

Dostarczamy w całej Unii Europejskiej

Dystrybutorzy bram garażowych, magazynów, garaży, altan i wiat z Systemu GMS — Warszawa, Katowice, Wrocław, Łódź, Szczecin, Toruń i wiele innych! :

Bramy garażowe w Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu — dystrybucja w wielu miastach!

Fir­ma GMS Cor­po­ra­tion sp. z.o.o. powsta­ła w 1994 roku. Głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja nowo­cze­snych bram gara­żo­wych, wia­ty śmiet­ni­ko­we, ogro­dze­nia, wia­ty i drzwi piw­nicz­ne. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem naszych pro­duk­tów jest ich bez­a­wa­ryj­na pra­ca oraz funk­cjo­nal­ność, dla­te­go na każ­dym eta­pie pro­duk­cji ist­nie­je sys­tem ste­ro­wa­nia opar­ty na naj­wyż­szych euro­pej­skich stan­dar­dach jako­ści. Pomi­mo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży i wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­mie wciąż zale­ży na cią­głym roz­wo­ju, o czym świad­czą kolej­ne nagro­dy. Jed­nak naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są tysią­ce zado­wo­lo­nych klien­tów w całej Europie.

Lubliniec
Kraków
Lublin
Konstancin Jeziorna
Mysłowice
Nowa Sól
Nowy Sącz
Porąbka Iwkowska
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wiślina
Czechy
Estonia
Islandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Czechy
Norwegia
Ukraina
Niemcy
Węgry
Łotwa
GMS Sys­tem jest pro­du­cen­tem zada­szeń, wiat, drzwi piw­nicz­nych oraz nowo­cze­snych bram gara­żo­wych w Nawo­jo­wej. To naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty w swo­jej kate­go­rii, dzię­ki cze­mu są eks­por­to­wa­ne na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Na każ­dym eta­pie pro­duk­cji ist­nie­je sys­tem kon­tro­li opar­ty na euro­pej­skich stan­dar­dach jako­ści. Dla­te­go chcąc kupić odpo­wied­ni rodzaj, war­to posta­wić na jed­ną z wer­sji w asortymencie.
Gdzie tylko chcesz

Posiadamy dystrybutorów w całej Unii Europejskiej

Zostaw coś po sobie
Odwiedź nas na YouTube
Zobacz co mamy do zaoferowania

Chcesz zostać naszym dystrybutorem ?

Aktualna lista miejsc w których posiadamy dystrybutorów:
Dystrybutorzy krajowi
 • Konstancin Jeziorna
 • Kraków
 • Lublin
 • Lubliniec
 • Mysłowice
 • Nowa Sól
 • Nowy Sącz
 • Porąbka Iwkowska
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa 
 • Wiślina
Dystrybutorzy zagraniczni
 • Czechy
 • Estonia
 • Islandia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Ukraina 
 • Węgry
alert('s')