Bramy garażowe w Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu — dystrybucja w wielu miastach!

mapa_dystrybutorowV4_en

Fir­ma GMS Cor­po­ra­tion sp. z.o.o. powsta­ła w 1994 roku. Głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja nowo­cze­snych bram gara­żo­wych, wia­ty śmiet­ni­ko­we, ogro­dze­nia, wia­ty i drzwi piw­nicz­ne. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem naszych pro­duk­tów jest ich bez­a­wa­ryj­na pra­ca oraz funk­cjo­nal­ność, dla­te­go na każ­dym eta­pie pro­duk­cji ist­nie­je sys­tem ste­ro­wa­nia opar­ty na naj­wyż­szych euro­pej­skich stan­dar­dach jako­ści. Pomi­mo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży i wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­mie wciąż zale­ży na cią­głym roz­wo­ju, o czym świad­czą kolej­ne nagro­dy. Jed­nak naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są tysią­ce zado­wo­lo­nych klien­tów w całej Europie.

Dzię­ku­je­my za zain­te­re­so­wa­nie naszą firmą.
Zespół GMS-SYSTEM 

Dystrybutorzy bram garażowych, magazynów, garaży, altan i wiat z Systemu GMS — Warszawa, Katowice, Wrocław, Łódź, Szczecin, Toruń i wiele innych! : 

logocircle
logocircle

Zagraniczni dystrybutorzy: 

logocircle

GMS Sys­tem jest pro­du­cen­tem zada­szeń, wiat, drzwi piw­nicz­nych oraz nowo­cze­snych bram gara­żo­wych w Nawo­jo­wej. To naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty w swo­jej kate­go­rii, dzię­ki cze­mu są eks­por­to­wa­ne na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Na każ­dym eta­pie pro­duk­cji ist­nie­je sys­tem kon­tro­li opar­ty na euro­pej­skich stan­dar­dach jako­ści. Dla­te­go chcąc kupić odpo­wied­ni rodzaj, war­to posta­wić na jed­ną z wer­sji w asortymencie.