Kontakt

GMS Cor­po­ra­tion sp. z.o.o.

Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce pro­duk­tów lub chciał­byś skon­sul­to­wać się z naszy­mi dorad­ca­mi, wybierz dział, któ­ry Cię inte­re­su­je i napisz do nas:

Pro­szę wybrać inte­re­su­ją­cy Cię pro­dukt z listy
Click or drag a file to this area to upload. 
Jeśli masz załącz­nik, upuść go w polu powyżej.

Lub zadzwoń:

+48 18 445 70 83 
+48 18 445 70 93 
+48 18 445 71 51 
+48 18 445 75 22 
+48 18 445 77 55

Z poniż­szy­mi dzia­ła­mi pro­si­my o bez­po­śred­ni kon­takt pod numerem:

Gara­że sta­lo­we oraz alta­ny: + 48 574 501 901

Bra­my uchyl­ne oraz roz­wier­ne: +48 660 457 320

Wygro­dze­nia oraz drzwi piw­nicz­ne: +48 660 457 319

Cze­ka­my na Cie­bie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7: 00–15: 00

GMS Cor­po­ra­tion sp. z o.o.
ul. Kry­nic­ka 55, 33–335 Nawojowa