Bramy garażowe w Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu — dystrybucja w wielu miastach!

POLSKI

Fir­ma GMS Cor­po­ra­tion Sp. z o.o. powsta­ła w 1994 roku. Głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja nowo­cze­snych bram gara­żo­wych, altan śmiet­ni­ko­wych, wygro­dzeń, wiat i drzwi do piw­nic. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem naszych pro­duk­tów jest ich bez­a­wa­ryj­ność i funk­cjo­nal­ność, dla­te­go na każ­dym eta­pie pro­duk­cji dzia­ła sys­tem kon­tro­li, opar­ty o naj­wyż­sze euro­pej­skie stan­dar­dy jako­ści. Mimo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży oraz wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­ma nadal dba o sta­ły roz­wój, cze­go dowo­dem są kolej­ne zdo­by­te nagro­dy. Naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są jed­nak tysią­ce zado­wo­lo­nych Klien­tów w całej Europie.

Dzię­ku­je­my za zain­te­re­so­wa­nie naszą firmą.
Zespół GMS-SYSTEM

Dystrybutorzy bram garażowych, komórek lokatorskich, garaży, altan i wiat firmy GMS System — Warszawa, Katowice, Wrocław, Łódź, Szczecin, Toruń i wiele innych! :

logocircle
logocircle

Dystrybutorzy zagraniczni :

logocircle

GMS Sys­tem to pro­du­cent altan śmiet­ni­ko­wych, wiat, drzwi do piw­ni­cy i nowo­cze­snych bram gara­żo­wych w Nawo­jo­wej. Są to arty­ku­ły naj­wyż­szej jako­ści w swo­jej kate­go­rii, dzię­ki cze­mu eks­por­to­wa­ne są na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Na każ­dym eta­pie pro­duk­cji dzia­ła sys­tem kon­tro­li opar­ty o euro­pej­skie stan­dar­dy jako­ści. Chcąc zatem kupić odpo­wied­ni rodzaj, war­to posta­wić na jed­ną z wer­sji znaj­du­ją­cych się w asortymencie.