Bramy garażowe — Toruń

Toruń
logocircle
gms_dys__0017_VOX
VOX Salon drzwi i pod­łóg | ul. Polna 144 | 87–100 Toruń  | +56 658 41 31 | kom — 697 693 174 | fax — +56 653 90 86 | dorad­ca tel.kom. 601 064 454 | torun_polna@vox.pl

Chcąc zamó­wić gara­że bla­sza­ne w woje­wódz­twie kujaw­sko-pomor­skim, war­to zde­cy­do­wać się na ofer­tę od spraw­dzo­ne­go pro­du­cen­ta, jakim jest GMS Sys­tem. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się naj­wyż­szej jako­ści bra­my gara­żo­we w Toru­niu, któ­re są bar­dzo wygod­ne, funk­cjo­nal­ne i świet­nie chro­nią przed ewen­tu­al­ny­mi szko­da­mi ze stro­ny czyn­ni­ków pogo­do­wych. Do wybo­ru znaj­du­ją się ele­men­ty roz­wier­ne, seg­men­to­we i uchylne.