GMS-A

Wygro­dze­nie typu GMS-A zapew­nia opty­mal­ne pro­por­cje pomię­dzy zacho­wa­niem pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków, a zapew­nie­niem odpo­wied­niej wen­ty­la­cji pomiesz­czeń. Dodat­ko­wo przy­stęp­na cena decy­du­je o tym, że jest to naj­czę­ściej sto­so­wa­ne wypeł­nie­nie sys­te­mu wygro­dzeń GMS.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • lame­la 116 mm z dodat­ko­wy­mi linia­mi gię­cia oraz prze­tło­cze­niem zwięk­sza­ją­cym para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we na odgię­cia
 • prze­świt pomię­dzy lame­la­mi do 35 mm
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furt­ki
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we furt­ki z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma uko­śny­mi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz prze­suw­nych)
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufi­tu
 • moż­li­wość zasto­so­wa­nia nad­bu­do­wy w szcze­gól­nych sytu­acjach budow­la­nych
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1000
wyso­ko­ści (H) w mm 2000, 2250, 2450
sze­ro­kość (Sz) w mm 950

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Dwuskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1635, 1865
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 2*775, 2*890

5. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

6. Brama Rozwierna Dwuskrzydłowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 4000
wyso­kość (H) w mm max. 3000
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz — 200, H – 120

7. Brama Uchylna Bezprowadnicowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 2800
wyso­kość (H) w mm 1980- 2400
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz — 240, H – 180

Rzuty

GMS-P

Wygro­dze­nie typu GMS-P w wer­sji pod­sta­wo­wej ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści cenio­na jest przez użyt­kow­ni­ków dla któ­rych pry­wat­ność ma istot­ne zna­cze­nie. Dla zwięk­sze­nia wen­ty­la­cji pomiesz­czeń ele­men­ty sys­te­mu wygro­dzeń mogą zawie­rać per­fo­ra­cję lub otwo­ry wen­ty­la­cyj­ne.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • lame­la 116 mm z dodat­ko­wy­mi linia­mi gię­cia oraz prze­tło­cze­niem zwięk­sza­ją­cym para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we na odgię­cia
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ny by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furt­ki
 • kon­struk­cja furt­ki zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma uko­śny­mi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz prze­suw­nych
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufi­tu
 • moż­li­wość zasto­so­wa­nia nad­bu­do­wy w szcze­gól­nych sytu­acjach budow­la­nych
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 990
wyso­ko­ści (H) w mm 2000, 2250, 2450
sze­ro­kość (Sz) w mm 940

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Dwuskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1635, 1865
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 2*775, 2*890

5. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

6. Brama Rozwierna Dwuskrzydłowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 4000
wyso­kość (H) w mm max. 3000
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz — 200, H – 120

7. Brama Uchylna Bezprowadnicowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 2800
wyso­kość (H) w mm 1980- 2400
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz — 240, H – 180

Rzuty

GMS-K

Wygro­dze­nie typu GMS-K dosko­na­le nada­je się do reali­za­cji zabu­do­wy pomiesz­czeń dla któ­rych naj­istot­niej­sze zna­cze­nie ma zapew­nie­nie wyso­kiej wen­ty­la­cji.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • panel-kra­­­ta pła­ski, ocyn­ko­wa­ny z dru­tu 5 mm (oczka 50 × 200 mm) z dodat­ko­wym wzmoc­nie­niem pozio­mym z pro­fi­lu „c” 38 × 18 mm.
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furt­ki
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we furt­ki z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym oraz dwo­ma uko­śny­mi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz prze­suw­nych)
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufi­tu
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Panel Krata

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1250
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­ko­ści (Sz) w mm 1250, 2500

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Dwuskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1635, 1865
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 2*775, 2*890

5. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

6. Brama Rozwierna Dwuskrzydłowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 4000
wyso­kość (H) w mm max. 3000
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz-200, H-120

7. Brama Uchylna Bezprowadnicowa

sze­ro­kość (Sz) w mm max. 2800
wyso­kość (H) w mm 1980–2400
świa­tło prze­jaz­du w mm Sz-240, H-180

Rzuty

GMS-EX

Sys­te­mo­we wygro­dze­nie typu GMS-EX zosta­ło stwo­rzo­ne z myślą o eks­klu­zyw­nych budyn­kach, gdzie zasto­so­wa­no nowo­cze­sny design. Dobra wen­ty­la­cja przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu nie­wiel­kiej prze­zier­no­ści zaspo­koi ocze­ki­wa­nia wyma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków.

zobacz wię­cej…

Cechy

 • prze­gro­da z siat­ki cię­­­to-cią­­­gnio­­­nej (stal ocyn­ko­wa­na 1,5 mm) z ceow­ni­ka­mi wykoń­cze­nio­wy­mi
 • łącz­ni­ki kon­struk­cji zapro­jek­to­wa­ne by zwięk­szyć sztyw­ność połą­czeń pro­fi­li uży­tych do kon­struk­cji furt­ki
 • kon­struk­cja zwięk­sza­ją­ca para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we furt­ki z poczwór­nym pro­fi­lem pozio­mym, podwój­nym pio­no­wym raz dwo­ma uko­śny­mi
 • zamknię­cie – w stan­dar­dzie z uchwy­ta­mi na kłód­kę lub opcja – zamek na wkład­kę stan­dar­do­wą (opcję zamek moż­na sto­so­wać przy wszyst­kich rodza­jach fur­tek: jed­no- i dwu­skrzy­dło­wych oraz prze­suw­nych)
 • słu­pek (pro­fil pół­otwar­ty) o wymia­rach 44 × 44 mm z tele­sko­pem 40 × 40 mm do regu­la­cji wyso­ko­ści wypo­sa­żo­ny w pod­sta­wę oraz czte­ry opcje moco­wa­nia gór­ne­go dosto­so­wa­ne do wykoń­cze­nia sufi­tu
1. Słupek

sze­ro­kość (Sz) w mm 44
wyso­kość (H) w mm 2000 – 3450

2. Przegroda

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1000
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­kość (Sz) w mm 950

3. Drzwi Jednoskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845, 960
wyso­kość (H) w mm 2250
sze­ro­kość (Sz) w mm 775, 890

4. Drzwi Dwuskrzydłowe

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 1635, 1865
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 2*775, 2*890

5. Drzwi Przesuwne

roz­staw słup­ków w osi (S) w mm 845
wyso­kość (H) w mm 2000
sze­ro­kość (Sz) w mm 890

Rzuty

Spo­so­bem na bez­piecz­ne i jasne wygro­dze­nie prze­strze­ni w budow­nic­twie wie­lo­ro­dzin­nym są komór­ki loka­tor­skie, umiesz­cza­ne naj­czę­ściej w piw­ni­cach budyn­ków. Pro­po­no­wa­ne przez nas kon­struk­cje dzię­ki sta­bil­nej i trwa­łej budo­wie solid­nie chro­nią mie­nie przed kra­dzie­żą, porząd­ku­ją i roz­dzie­la­ją tak­że dostęp­ne w danym obiek­cie miej­sce. Wyko­nu­je­my je z naj­lep­szych gatun­ko­wo mate­ria­łów, odpor­nych na koro­zję.

Kolorystyka

ocynk

Pliki do pobrania

fol­der infor­ma­cyj­ny
kar­ta-pro­duk­tu-GMS-A
kar­ta-pro­duk­tu-GMS-P
kar­ta-mate­ria­lo­wa-GMS-K
kar­ta-mate­ria­lo­wa-GMS-EX
instruk­cja


Deklaracje Właściwości Użytkowych

DWU-wygr_bra­my­_GMS
KDWU-wygr_drzwi-roz­wie­ra­ne-GMS
KDWU-wygr_drzwi-prze­suw­ne-GMS
DWU-wygr_scian­ki­_GMS


Pliki DWG dla architektów

GMS-A_GMS-A-Pre­mium
GMS-EX
GMS-K
GMS-P