Bramy jednoskrzydłowe blaszane

Bra­my jed­no­skrzy­dło­we GMS Sys­tem są roz­wią­za­niem prze­zna­czo­nym dla mniej­szych kon­struk­cji gara­żo­wych.  Pod­sta­wo­wą zale­tą bram roz­wier­nych jest pro­sta sta­bil­na i trwa­ła kon­struk­cja, któ­ra gwa­ran­tu­je cichą i spraw­ną pracę.

zobacz wię­cej…

prze­krój ramy (mm) 40 * 40
spo­sób montażu w otwo­rze
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 1500 * 3000
świa­tło wjazdu S 130, H 80

Konstrukcja jednoskrzydłowa

konstrukcja skrzydła

1. Solid­na konstrukcja

Jakość pro­duk­tów ma dla nas klu­czo­we zna­cze­nie. Bra­my roz­wier­ne jed­no­skrzy­dło­we GMS Sys­tem wyko­ny­wa­ne są z kształ­tow­ni­ka zamknię­te­go o prze­kro­ju 40*40 mm. Skrzy­dło wypeł­nio­ne jest bla­chą sta­lo­wą, ocyn­ko­wa­ną, pro­fi­lo­wa­ną: tra­pez bra­mo­wy. To gwa­ran­tu­je sta­bil­ną pra­cę skrzy­dła przez wie­le lat.

2. Trwa­łe bra­my GMS

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych produktów.

3. Opcje dodatkowe

Jeśli zale­ży Ci na mini­ma­li­za­cji strat ciepl­nych, war­to zasta­no­wić się nad ocie­ple­niem bra­my. Może war­to zde­cy­do­wać się na samo­za­my­ka­cze. Te i wie­le innych opcji dodat­ko­wych możesz zasto­so­wać do bram roz­wier­nych GMS System.

4. W tro­sce o two­je bezpieczeństwo

Pro­duk­ty GMS Sys­tem pro­jek­to­wa­ne są z myślą o two­im bez­pie­czeń­stwie. W bra­mach roz­wier­nych zasto­so­wa­li­śmy dodat­ko­we zabez­pie­cze­nia chro­nią­ce użyt­kow­ni­ków. Ruch skrzy­dła chro­nio­ny jest przed zbyt sze­ro­kim otwar­ciem – szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nym przy wietrz­nej pogo­dzie przez stop­ki blo­ku­ją­cej przed samo­ist­nym zamknię­ciem się skrzydła.

Prze­tło­cze­nia

przetłoczenie drzwi pionowe wąskie

Pio­no­we wąskie

przetłoczenie drzwi pionowe szerokie

Pio­no­we szerokie

przetłoczenie drzwi poziome wąskie

Pozio­me wąskie

przetłoczenie drzwi poziome szerokie

Pozio­me szerokie

Bramy dwuskrzydłowe blaszane

Pod­sta­wo­wą zale­tą bram dwu­skrzy­dło­wych jest pro­sta, sta­bil­na i trwa­ła kon­struk­cja, któ­ra gwa­ran­tu­je cichą i spraw­ną pra­cę. Bra­my dwu­skrzy­dło­we, dzię­ki swo­jej solid­nej kon­struk­cji są szcze­gól­nie pole­ca­ne do zabu­do­wy dużych, wyso­kich gara­ży oraz hal pro­duk­cyj­nych i maga­zy­no­wych, sta­no­wiąc alter­na­ty­wę dla wie­lo­krot­nie droż­szych bram prze­my­sło­wych seg­men­to­wych i roletowych.

zobacz wię­cej…

prze­krój ramy (mm) 60 * 60
spo­sób montażu w otwo­rze
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 4000 * 3000
świa­tło wjazdu S 200, H 120

Konstrukcja dwuskrzydłowa

skrzydło bramy

1. Solid­na konstrukcja

Jakość pro­duk­tów ma dla nas klu­czo­we zna­cze­nie. Bra­my roz­wier­ne GMS Sys­tem wyko­ny­wa­ne są z kształ­tow­ni­ka zamknię­te­go o prze­kro­ju 60*60 mm. Skrzy­dło wypeł­nio­ne jest bla­chą sta­lo­wą, ocyn­ko­wa­ną, pro­fi­lo­wa­ną tra­pez bra­mo­wy. To gwa­ran­tu­je sta­bil­ną pra­cę skrzy­dła przez wie­le lat.

2. Trwa­łe bra­my GMS

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych produktów.

3. Opcje dodatkowe

Jeśli zale­ży Ci na mini­ma­li­za­cji strat ciepl­nych, war­to zasta­no­wić się nad ocie­ple­niem bra­my. W nie­któ­rych przy­pad­kach spraw­dza się nie­sy­me­trycz­ny podział skrzy­dła. Może war­to zde­cy­do­wać się na samo­za­my­ka­cze. Te i wie­le innych opcji dodat­ko­wych możesz zasto­so­wać do bram roz­wier­nych GMS System.

4. Sta­bil­ne zamknięcie

Dwu­punk­to­wy sys­tem ryglo­wa­nia skrzy­dła zapew­nia łatwe i nie­za­wod­ne zamknię­cie pomiesz­cze­nia. Zamek z wkład­ką paten­to­wą umoż­li­wia szyb­ki dostęp do pomiesz­cze­nia, a moż­li­wość nie­sy­me­trycz­ne­go podzia­łu skrzy­deł pozwa­la dosto­so­wać sze­ro­kość skrzy­dła wio­dą­ce­go do indy­wi­du­al­nych potrzeb.

5. W trosce o twoje bezpieczeństwo

Pro­duk­ty GMS Sys­tem pro­jek­to­wa­ne są z myślą o two­im bez­pie­czeń­stwie. W bra­mach roz­wier­nych zasto­so­wa­li­śmy dodat­ko­we zabez­pie­cze­nia chro­nią­ce użyt­kow­ni­ków. Ruch skrzy­dła chro­nio­ny jest przed zbyt sze­ro­kim otwar­ciem – szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nym przy wietrz­nej pogo­dzie. Moż­li­wość zasto­so­wa­nia samo­za­my­ka­czy, czy stop­ki blo­ku­ją­cej przed samo­ist­nym zamknię­ciem się skrzy­dła, dodat­ko­wo pod­no­szą bez­pie­czeń­stwo i uży­tecz­ność tego rozwiązania.
Bra­my z wypeł­nie­niem drw­nia­nym wyko­na­ne są na skrę­ca­nej kon­struk­cji sta­lo­wej, ocyn­ko­wa­nej. Bra­ma jest uszczel­nio­na na całym obwo­dzie, wypo­sa­żo­na w zamek z wkłąd­ką dwustronną.

Prze­tło­cze­nia

wąskie skrzydło

wąskie

szerokie skrzydło

sze­ro­kie

wąskie-poziome skrzydło

wąskie pozio­me

szerokie-poziome skrzydło

sze­ro­kie poziome

Bra­my gara­żo­we roz­wier­ne czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ne są w zabu­do­wie sze­re­go­wej. Ich nie­wąt­pli­wą zale­tą jest pro­sta, sta­bil­na i trwa­ła kon­struk­cja, któ­ra spra­wia, że bra­my roz­wier­ne dosko­na­le spraw­dza­ją się jako zamknię­cie wyso­kich gara­ży, hal maga­zy­no­wych oraz innych budyn­ków prze­my­sło­wych. Sta­bil­na kon­struk­cja bram roz­wier­nych gwa­ran­tu­je ich spraw­ną, wie­lo­let­nią eksploatację.

Garażowe bramy rozwierne i ich zalety

  • uszczel­ki roz­miesz­czo­ne na całym obwo­dzie bramy
  • podwój­ny sys­tem pio­no­we­go ryglo­wa­nia (doty­czy bram dwuskrzydłowych)
  • samo-zatrza­ski z two­rzy­wa kom­po­zy­to­we­go, dzię­ki cze­mu zwięk­szo­na jest trwa­łość i żywot­ność tego mecha­ni­zmu (doty­czy bram dwuskrzydłowych)
  • ogra­nicz­nik otwie­ra­nia skrzy­dła drzwio­we­go pod kątem 90 stop­ni w standardzie

Kolo­ry­sty­ka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005

Opcjo­nal­nie

dąb zło­ty
orzech

Pli­ki do pobrania

pliki.dwg
gms instruk­cja bra­my rozwierne
gms instruk­cja bra­my roz­wier­ne DE