Garażowe

Bra­my seg­men­to­we to wyjąt­ko­wa pro­po­zy­cja dla wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Dzie­ki ergo­no­micz­nej kon­struk­cji, moż­li­we jest par­ko­wa­nie tuż przy bra­mie, co jest cechą bar­dzo istot­ną, zwłasz­cza przy gara­żach z krót­kim podjazdem.

zobacz wię­cej…

pro­wa­dze­nie standardowe pro­wa­dze­nie niskie
w
ał z przodu
pro­wa­dze­nie niskie
wał z tyłu
sprę­ży­ny skręt­ne przy nadprożu skręt­ne z tyłu bramy
świa­tło wjaz­du przy bra­mie ręcznej H — 120mm
świa­tło wjaz­du przy zasto­so­wa­niu automatu H
N — min. nadproże
w bra­mie ręcznej
350mm 200mm 80mm
N — min. nadproże
w bra­mie z automatem
350mm 200mm 120mm
W — prze­strzeń boczna 100mm
głę­bo­kość gara­żu — bra­ma ręczna H + 400mm H + 500mm H + 650mm
głę­bo­kość gara­żu — bra­ma automatyczna H + 1000 mm H + 1000 mm H + 1150 mm

Kolorystyka

RAL

  • prze­tło­cze­nia wyso­kie — brak
  • prze­tło­cze­nia niskie — wszyst­kie poniż­sze oprócz RAL 9006 gład­ka, RAL 7016 i RAL 9016 woodgrain
  • prze­tło­cze­nia “V” — RAL 9006 gładka
  • bez prze­tło­czeń — RAL 7016 gład­ka i RAL 9016 woodgrain
RAL 9006
RAL 9010 woodgrain
RAL 8014 woodgrain
RAL 9006 woodgrain
RAL 7016 woodgrain
RAL 7016
RAL 9016 woodgrain

RENOLIT

  • prze­tło­cze­nia wyso­kie — tyl­ko zło­ty dąb i orzech
  • prze­tło­cze­nia niskie — bez antracyt
  • prze­tło­cze­nia “V” — brak
  • bez prze­tło­czeń — bez mahoń
dąb zło­ty
orzech
mahoń
antra­cyt

DEKOR

  • prze­tło­cze­nia “V” — brak
dąb bagien­ny
win­che­ster
sien­na noce
dąb ciem­ny
antra­cyt deska
maco­re
czar­no­brą­zo­wy
dąb jasny
dąb natu­ral­ny
mahoń
dąb rusty­kal­ny
sape­li
czar­na wiśnia
dagle­zja
jasny sza­ry
sza­ry
sza­ry deska
kwar­co­wo szary
bazal­to­wo szary
kre­mo­wo biały
ore­gon
bia­ły
deska jasno­zie­lo­na
ciem­no­zie­lo­ny
cze­ko­la­da
nie­bie­ski
sien­na rosso
dąb mer­sey
sosna pol­ska
zabyt­ko­wa sosna

Przemysłowe

Bra­my seg­men­to­we prze­my­sło­we zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne do użyt­ku w miej­scach inten­syw­nej eks­plo­ata­cji — budyn­kach prze­my­sło­wych oraz budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych. Kon­struk­cja nośna bra­my wyko­na­na jest z ele­men­tów sta­lo­wych ocyn­ko­wa­nych. Uszczel­nie­nie bra­my na całym obwo­dzie spra­wia, że bra­my seg­men­to­we GMS sta­no­wią dosko­na­ły spo­sób na izo­la­cję ter­micz­ną i akustyczną.

zobacz wię­cej…

Prowadzenie

pro­wa­dze­nie standardowe

pro­wa­dze­nie niskie
wał z przodu

pro­wa­dze­nie pionowe

pro­wa­dze­nie wysokie

pro­wa­dze­nie pod kątem

Warunki montażu

stan­dard wyso­kie niskie przód pod kątem pio­no­we
sprę­ży­ny 25.000 cykli
mak­sy­mal­ny wymiar bramy 420 — 600 min. 600 350 — 420 min. 450 H + 600
świa­tło wjaz­du przy bra­mie ręcznej 150
świa­tło wjaz­du przy zasto­so­wa­niu automatu 250
N — min. nadproże
w bra­mie ręcznej
350
N — min. nadproże
w bra­mie z automatem
-
W — prze­strzeń boczna 200
głę­bo­kość garażu
bra­ma ręczna
60

Przetłoczenia niskie

Kolo­ry­sty­ka

Kolor zewnętrzny bramy

RAL 8014 woodgrain
RAL 9006 woodgrain
RAL 7016 woodgrain
RAL 9016 woodgrain

Kolor wewnętrzny bramy

RAL 9010 stucco

Przykładowe rozwiązania techniczne

Bramy segmentowe najwyższej jakości

Bra­my seg­men­to­we to dosko­na­ła pro­po­zy­cja dla wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Naj­wyż­szej jako­ści kom­po­nen­ty sto­so­wa­ne przez GMS Sys­tem są pod­sta­wą każ­de­go pro­duk­tu. Pane­le te są wypeł­nio­ne wyso­kiej jako­ści pian­ką, a uszczel­nie­nie bra­my na całym obwo­dzie spra­wia, że bra­my seg­men­to­we GMS Sys­tem sta­no­wią dosko­na­ły spo­sób na izo­la­cję ter­micz­ną i akustyczną.

Pan­cerz bra­my wyko­na­ny jest z bla­chy ocyn­ko­wa­nej ognio­wo, powle­ka­nej lakie­rem polie­stro­wym lub okle­ino­wa­nych reno­li­tem, Wypeł­nie­nie pan­ce­rza sta­no­wi bez­fre­ono­wa pian­ka poliuretanowa.

Wszyst­kie pane­le zakoń­czo­ne są oku­cia­mi z bla­chy ocyn­ko­wa­nej oraz wypro­fi­lo­wa­ne w taki spo­sób, by zabez­pie­czyć użyt­kow­ni­ków przed przy­pad­ko­wym przy­trza­śnię­ciem pal­ców. Kon­struk­cja nośna bra­my wyko­na­na jest z ele­men­tów sta­lo­wych ocyn­ko­wa­nych. W bocz­nych oścież­ni­cach zain­sta­lo­wa­no uszczel­ki gumo­we. Dla zrów­no­wa­że­nia cię­ża­ru skrzy­dła bra­my, zasto­so­wa­no row­no­wa­żą­ce cię­żar bra­my ocyn­ko­wa­ne sprę­ży­ny skrętne.

Pliki do pobrania

pliki.dwg
instruk­cja mon­ta­żu stan­dard s
instruk­cja mon­ta­żu niski przód f
instruk­cja mon­ta­żu niski tył r