O nas

Bramy garażowe, altany śmietnikowe, garaże stalowe i wiele innych od wiodącego producenta.

Nasza histo­ria zaczę­ła się w 1994 roku kie­dy to byli­śmy małą fir­mą gara­żo­wą, któ­ra pro­du­ko­wa­ła jeden rodzaj bram. Wraz z upły­wa­ją­cym cza­sem zatrud­nia­li­śmy nowych pra­cow­ni­ków i zwięk­sza­li­śmy nasze moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­ne udo­sko­na­la­jąc jed­no­cze­śnie ist­nie­ją­cy pro­dukt i nie­ustan­nie pra­cu­jąc nad wpro­wa­dza­niem nowych. Dziś nasza fir­ma jest lide­rem w pro­duk­cji gara­ży, wiat śmiet­ni­ko­wych, altan ogro­do­wych, wygro­dzeń i drzwi piw­nicz­nych. Pomi­mo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży i wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­mie wciąż zale­ży na cią­głym roz­wo­ju, o czym świad­czą kolej­ne nagro­dy. Jed­nak naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są tysią­ce zado­wo­lo­nych klien­tów w całej Europie.

Dla­cze­go my?

Prawie 30 lat na ryn­ku pozwo­li­ło nam poznać potrze­by naszych klien­tów, dobrać odpo­wied­nią zało­gę oraz udo­sko­na­lić nasze pro­duk­ty tak aby speł­nia­ły wyma­ga­nia każ­de­go z osob­na. Zapra­co­wa­li­śmy na zaufa­nie tysię­cy klien­tów i ich licz­ba wciąż rośnie. 

Zobacz dla­cze­go wybra­li wła­śnie nas!

Od począt­ku dzia­łal­no­ści prio­ry­te­tem jest dla nas zado­wo­le­nie naszych Klien­tów. Wła­śnie to wyróż­nia nas na tle kon­ku­ren­cji. Może­my pochwa­lić się nagro­da­mi, któ­re otrzy­ma­li­śmy za spra­wą zado­wo­lo­nych Klien­tów. Uru­cho­mi­li­śmy rów­nież w ostat­nim cza­sie kon­fi­gu­ra­tor wycen, któ­ry umoż­li­wia w łatwy spo­sób zło­żyć zamó­wie­nie lub wyli­czyć koszt inwe­sty­cji. Daje on tak­że moż­li­wość dowol­nej kon­fi­gu­ra­cji każ­de­go pro­duk­tu co znacz­nie uła­twia klien­tom pro­ces skła­da­nia zamówień.

Ofe­ru­je­my sze­ro­ką gamę pro­duk­tów dla domów i osie­dli. Nasze pro­duk­ty dają gwa­ran­cje wyso­kie­go sto­sun­ku jako­ści do ceny. Dzię­ki dwu­eta­po­wej kon­tro­li jako­ści możesz mieć pew­ność że zaku­pio­ny pro­dukt dotrze do Cie­bie w takim sta­nie w jakim powinien!

Nie koń­czy­my na samej pro­duk­cji !

Zale­ży nam na tym, aby nasze pro­duk­ty cie­szy­ły i słu­ży­ły przez dłu­gie lata, dla­te­go posia­da­my wykwa­li­fi­ko­wa­ne eki­py mon­ter­skie w Pol­sce oraz za gra­ni­cą, któ­re mogą zapew­nić Ci bez­pro­ble­mo­wy, szyb­ki montaż

Dzię­ki roz­wi­nię­tej sie­ci logi­stycz­nej bra­mę, garaż sta­lo­wy, wia­tę śmiet­ni­ko­wą, wygro­dze­nie lub inny wybra­ny pro­dukt możesz od nas zamó­wić na tere­nie całej Pol­ski ale i Unii Euro­pej­skiej!

Kie­dy roz­po­czy­na­li­śmy naszą dzia­łal­ność, nie mie­li­śmy poję­cia, jaki drze­mie w niej poten­cjał. Zawsze jed­nak mie­rzy­li­śmy wyso­ko, sta­wia­jąc na nie­ustan­ny roz­wój. W 27 lat z małej, dwu­oso­bo­wej fir­my gara­żo­wej zmie­ni­li­śmy się w fir­mę, któ­rej pro­duk­ty zna­leźć moż­na prak­tycz­nie na całym świe­cie a dostęp do nich zapew­nia­ją dzie­siąt­ki dystrybutorów.

Informacje kontakowe

GMS Cor­po­ra­tion sp. z o.o.

ul. Kry­nic­ka 55,
33–335 Nawo­jo­wa
KRS 0000208051
NIP 7343040161
REGON 492938558

Firma GMS Corporation sp. z.o.o. jest podmiotem należącym do PPHU "MS-óW" P.Sromek, M.Kożuch spółka jawna.