samochód przed garażem

Bramy Garażowe

Wśród naj­bar­dziej popu­lar­nych roz­wią­zań, któ­re pozwa­la­ją na zabez­pie­cze­nie samo­cho­du przed wpły­wem śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go, znaj­du­ją się bra­my gara­żo­we uchyl­ne. Chro­nią przed warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi, a przy tym są funk­cjo­nal­ne i bez­piecz­ne dla użyt­kow­ni­ków. Pozwa­la­ją tak­że na zasto­so­wa­nie wie­lu przy­dat­nych opcji dodatkowych.

Garaże Stalowe

Two­rząc ten pro­dukt, posta­wi­li­śmy na naj­wyż­szą jakość mate­ria­łu, gdyż jeste­śmy prze­ko­na­ni, że cena nie jest jedy­nym kry­te­rium wybo­ru. W efek­cie powstał pro­dukt o naj­wyż­szej jako­ści i nie­za­wod­no­ści, istot­nie wyróż­nia­ją­cy się spo­śród ofert gara­ży bla­sza­nych dostęp­nych na pol­skim rynku.

wiata na motocykl

Wiaty

Znaj­du­ją zasto­so­wa­nie wszę­dzie tam, gdzie jest potrze­ba prze­cho­wy­wa­nia — dosko­na­le spraw­dza­ją się jako scho­wek na narzę­dzia ogro­do­we, sprzęt spor­to­wy, drew­no do komin­ka. Spe­cjal­na wer­sja wia­ty pozwa­la na prze­cho­wy­wa­nie wóz­ków inwalidzkich.

Garaże Wielkogabarytowe

Gara­że wiel­ko­ga­ba­ry­to­we znaj­dą zasto­so­wa­nie wszę­dzie tam gdzie potrzeb­ne jest duże, wykra­cza­ją­ce poza stan­dard miej­sce do prze­cho­wy­wa­nia. Nie­za­leż­nie od tego, czy garaż ma słu­żyć prze­cho­wa­niu cam­pe­ra, trak­to­ra, łodzi moto­ro­wej czy kon­te­ne­rów gara­że wiel­ko­ga­ba­ry­to­we dosto­su­ją się pre­cy­zyj­nie do Two­ich potrzeb i oczekiwań.