PROTECT PANEL C
NOWOŚĆ

Bra­my uchyl­ne Pro­tect Panel C posia­da­ją bar­dzo dobre para­me­try użyt­ko­we i funk­cjo­nal­ne, zacho­wu­jąc atrak­cyj­ną cenę. Jakość kom­po­nen­tów i solid­na kon­struk­cja spra­wia­ją, że jest to naj­chęt­niej wybie­ra­na bra­ma w budow­nic­twie wie­lo­ro­dzin­nym. Bra­ma ręcz­na. Sprze­daż pale­to­wa.

zobacz wię­cej…

  • solid­na kon­struk­cja – ocyn­ko­wa­na rama 70×40 mm
  • wypeł­nie­nie skrzy­dła: przetłocze­nie pio­no­we Panel C
  • kom­plet sprę­żyn (dzię­ki zasto­so­wa­niu kil­ku sprę­żyn, układ będzie spraw­ny nawet przy pęk­nię­ciu jed­nej z nich)
  • sys­tem skła­da­nych pro­wad­nic
  • bra­ma z pro­giem – mon­taż w gara­żu z wylew­ką *dostęp­na opcja bra­my bez­pro­go­wym sys­te­mem szczot­ko­wym
  • samo­za­trza­ski z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa
  • zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu (pro­fil wzmac­nia­ją­cy)
  • szel­ko­wy sys­tem do prze­no­sze­nia
  • moż­li­wość mon­ta­żu w otwo­rze i za otwo­rem

Informacje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) 70 * 40
ocie­ple­nie / drzwi przej­ścio­we nie/nie
mon­taż w otwo­rze i za otwo­rem
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 2680 x 2280
świa­tło wjaz­du S ‑280, H ‑200

Konstrukcja

1. Trwałe bramy GMS System

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych pro­duk­tów.

2. Śpij spokojnie

W stan­dar­dzie sto­su­je­my dwu­punk­to­wy sys­tem ryglo­wa­nia — zapew­nia on zarów­no odpo­wied­nie przy­le­ga­nie skrzy­dła bra­my do oście­ży na całej powierzch­ni skrzy­dła, jak i dosta­tecz­ne zabez­pie­cze­nie przed nie­po­wo­ła­nym otwar­ciem.

3. Wzmocnienie pionowe

W bra­mie Pro­tect Panel C sto­so­wa­ne jest wzmoc­nie­nie pio­no­we, zapew­nia­ją­ce jesz­cze więk­szą sta­bil­ność skrzy­dła. Jed­no­cze­śnie sys­tem sprę­żyn jest tak dosto­so­wa­ny, by bra­ma otwie­ra­ła i zamy­ka­ła się lek­ko, nie­za­leż­nie od wagi skrzy­dła.

4. Nowości w konstrukcji

Teraz wszyst­kie bra­my typu PANEL C zosta­ły stan­dar­do­wo wypo­sa­żo­ne w lin­ki alu­­­mi­­­nio­­­wo-sta­­­lo­­­we.

linki na drzwiach bramy

Opcje

W stan­dar­dzie bra­ma posia­da sta­lo­wy próg 40mmx30mm. Dostęp­na jest rów­nież wer­sja bez­pro­go­wym sys­te­mem szczot­ko­wym. Bra­mę moż­na przy­sto­so­wać do mon­ta­żu syte­mu auto­ma­tycz­ne­go otwie­ra­nia.

brama bezprogowa
brama z progiem

Kolorystyka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 7016

Dopłata

RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7024 mat
RAL 6005

COMPACT PANEL C

Inno­wa­cyj­ny pro­dukt w dzie­dzi­nie bram uchyl­nych – jedy­na w Pol­sce bra­ma uchyl­na z noży­co­wym sys­te­mem pro­wa­dze­nia. Pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, a jej mon­taż jest bar­dzo pro­sty, nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu. Bra­ma ręcz­na. Sprze­daż pale­to­wa.

zobacz wię­cej…

  • solid­na kon­struk­cja – ocyn­ko­wa­na rama 70×40 mm
  • wypeł­nie­nie skrzy­dła: przetłocze­nie pozio­me Panel C
  • sys­tem noży­co­wy – oszczęd­ność miej­sca oraz cicha pra­ca bra­my
  • bez­pro­go­wy sys­tem szczot­ko­wy – mon­taż w gara­żu z wylew­ką
  • sys­tem sprę­żyn z moż­li­wo­ścią regu­la­cji
  • samo­za­trza­ski z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa
  • oścież­ni­ca w kolo­rze skrzy­dła
  • szyb­ki mon­taż – czas mon­ta­żu 5 minut
  • zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu (pro­fil wzmac­nia­ją­cy)
  • szel­ko­wy sys­tem do prze­no­sze­nia
  • moż­li­wość mon­ta­żu w otwo­rze i za otwo­rem
  • pod­chwyt do pod­no­sze­nia

Informacje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) 70 * 40
ocie­ple­nie / drzwi przej­ścio­we nie/nie
mon­taż w otwo­rze i za otwo­rem
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 2750 x 2250

2500 x 2370

świa­tło wjaz­du S ‑280, H ‑200

Konstrukcja

konstrukcja uchylnej bramy

1. Oszczędność miejsca

Dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu, noży­co­we­mu mecha­ni­zmo­wi pod­no­sze­nia, bra­my uchyl­ne GMS w wer­sji COMPACT PANEL C nie posia­da­ją pro­wad­nic przy­su­fi­to­wych. Takie roz­wią­za­nie nie tyl­ko pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, lecz tak­że spra­wia, że bra­ma poru­sza się ciszej, a jej mon­taż jest szyb­ki i pro­sty nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu.

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dba­my o bez­pie­czeń­stwo two­jej rodzi­ny. Dla­te­go bra­my gara­żo­we uchyl­ne w wer­sji Com­pact PANEL C zabez­pie­czo­ne są na wypa­dek zerwa­nia sprę­żyn dzię­ki naszej spraw­dzo­nej meto­dzie – zamiast jed­nej dużej sprę­ży­ny insta­lu­je­my kil­ka mniej­szych. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, nawet jeśli uszko­dze­niu ule­gnie jed­na ze sprę­żyn, bra­ma nadal będzie funk­cjo­no­wać!

3. Trwałe bramy GMS System

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram i ogro­dzeń są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych pro­duk­tów.

4. Ergonomiczne rozwiązania

Zgod­nie z naszą dewi­zą, bra­my i ogro­dze­nia GMS są two­rzo­ne, by słu­żyć. W bra­mie gara­żo­wej liczy się nie tyl­ko este­ty­ka, ale tak­że jej funk­cjo­nal­ność. Dla­te­go bar­dzo dużą wagę przy­wią­zu­je­my do odpo­wied­nie­go wykoń­cze­nia naszych pro­duk­tów, dobie­ra­jąc takie mate­ria­ły, któ­re pozwo­lą na osią­gnię­cie moż­li­wie naj­lep­szych rezul­ta­tów. Wystar­czy chwy­cić klam­kę GMS, żeby prze­ko­nać się, że to praw­da – jej wła­ści­we wypro­fi­lo­wa­nie spra­wia, że pod­no­sząc bra­mę czu­je­my w dło­ni peł­ną kon­tro­lę.

4. Nowości w konstrukcji

Teraz wszyst­kie bra­my typu PANEL C zosta­ły stan­dar­do­wo wypo­sa­żo­ne w lin­ki alu­­­mi­­­nio­­­wo-sta­­­lo­­­we.

Opcje

Bra­mę moż­na przy­sto­so­wać do mon­ta­żu syte­mu auto­ma­tycz­ne­go otwie­ra­nia.

Kolorystyka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 7016

Dopłata

RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7024 mat
RAL 6005

COMPACT TYP GMS A

Inno­wa­cyj­ny pro­dukt w dzie­dzi­nie bram uchyl­nych – jedy­na w Pol­sce bra­ma uchyl­na z noży­co­wym sys­te­mem pro­wa­dze­nia. Pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, a jej mon­taż jest bar­dzo pro­sty, nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu. Bra­ma ręcz­na. Sprze­daż pale­to­wa.

zobacz wię­cej…

 • solid­na kon­struk­cja – ocyn­ko­wa­na rama 70×40* mm
 • wypeł­nie­nie skrzy­dła: pane­le ażu­ro­we C
 • sys­tem noży­co­wy – oszczęd­ność miej­sca oraz cicha pra­ca bra­my
 • mię­dzy­pa­ne­lo­wy sys­tem wen­ty­la­cyj­ny
 • sys­tem sprę­żyn z moż­li­wo­ścią regu­la­cji
 • samo­za­trza­ski z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa
 • ocyn­ko­wa­na oścież­ni­ca
 • szyb­ki mon­taż – czas mon­ta­żu 5 minut
 • zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu (pro­fil wzmac­nia­ją­cy)
 • szel­ko­wy sys­tem do prze­no­sze­nia
 • moż­li­wość mon­ta­żu w otwo­rze i za otwo­rem
 • pod­chwyt do pod­no­sze­nia
stalowa brama stalowa brama od wewnątrz

Informacje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) bocz­ny 70 * 40
gór­ny 50 * 40
ocie­ple­nie / drzwi przej­ścio­we nie/nie
mon­taż w otwo­rze i za otwo­rem
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 2750 x 2250

2500 x 2370

świa­tło wjaz­du S ‑280, H ‑200

1. Oszczędność miejsca

Bra­ma prze­zna­czo­na do zabu­do­wy gara­ży pod­ziem­nych z zabu­do­wą ażu­ro­wą. Pod­sta­wo­wym atu­tem tych bram są odstę­py mię­dzy ażu­ro­wy­mi pane­la­mi umoż­li­wia­ją­cy­mi cyr­ku­la­cje powie­trza w prze­strze­niach zamknię­tych, a więc nie jest wyma­ga­ny sys­tem wen­ty­la­cji.
Dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu, noży­co­we­mu mecha­ni­zmo­wi pod­no­sze­nia, bra­my uchyl­ne GMS w wer­sji COMPACT TYP GMS A nie posia­da­ją pro­wad­nic przy­su­fi­to­wych. Takie roz­wią­za­nie nie tyl­ko pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, lecz tak­że spra­wia, że bra­ma poru­sza się ciszej, a jej mon­taż jest szyb­ki i pro­sty nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu

otwarta brama garażowa

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dba­my o bez­pie­czeń­stwo two­jej rodzi­ny. Dla­te­go bra­my gara­żo­we uchyl­ne w wer­sji COMPACT TYP GMS Vent zabez­pie­czo­ne są na wypa­dek zerwa­nia sprę­żyn dzię­ki naszej spraw­dzo­nej meto­dzie – zamiast jed­nej dużej sprę­ży­ny insta­lu­je­my kil­ka mniej­szych. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, nawet jeśli uszko­dze­niu ule­gnie jed­na ze sprę­żyn, bra­ma nadal będzie funk­cjo­no­wać!

3. Trwałe bramy GMS System

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram i ogro­dzeń są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych pro­duk­tów.

4. Ergonomiczne rozwiązania

Zgod­nie z naszą dewi­zą, bra­my i ogro­dze­nia GMS są two­rzo­ne, by słu­żyć. W bra­mie gara­żo­wej liczy się nie tyl­ko este­ty­ka, ale tak­że jej funk­cjo­nal­ność. Dla­te­go bar­dzo dużą wagę przy­wią­zu­je­my do odpo­wied­nie­go wykoń­cze­nia naszych pro­duk­tów, dobie­ra­jąc takie mate­ria­ły, któ­re pozwo­lą na osią­gnię­cie moż­li­wie naj­lep­szych rezul­ta­tów. Wystar­czy chwy­cić klam­kę GMS, żeby prze­ko­nać się, że to praw­da – jej wła­ści­we wypro­fi­lo­wa­nie spra­wia, że pod­no­sząc bra­mę czu­je­my w dło­ni peł­ną kon­tro­lę.

5. Transport

Zabez­pie­cza­my nasze bra­my do trans­por­tu w taki spo­sób aby wyeli­mi­no­wać wszel­kie mecha­nicz­ne uszko­dze­nia jak i zabez­pie­czyć powierzch­nię przed warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi. 

transport bramy złożona brama garażowa

Opcje

Bra­mę moż­na przy­sto­so­wać do mon­ta­żu syte­mu auto­ma­tycz­ne­go otwie­ra­nia.

Kolorystyka

ocynk

COMPACT TYP GMS VENT

Inno­wa­cyj­ny pro­dukt w dzie­dzi­nie bram uchyl­nych – jedy­na w Pol­sce bra­ma uchyl­na z noży­co­wym sys­te­mem pro­wa­dze­nia. Pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, a jej mon­taż jest bar­dzo pro­sty, nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu. Bra­ma typu VENT prze­zna­czo­na jest dla klien­tów, któ­rych gara­że wyma­ga­ją więk­szej wymia­ny powie­trza. Bra­ma ręcz­na. Sprze­daż pale­to­wa.

zobacz wię­cej…

 • solid­na kon­struk­cja – ocyn­ko­wa­na rama 70×40 mm
 • wypeł­nie­nie skrzy­dła: prze­tło­cze­nie pozio­me Panel C
 • sys­tem noży­co­wy – oszczęd­ność miej­sca oraz cicha pra­ca bra­my
 • bez­pro­go­wy sys­tem wen­ty­la­cyj­ny
 • sys­tem sprę­żyn z moż­li­wo­ścią regu­la­cji
 • samo­za­trza­ski z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa
 • oścież­ni­ca w kolo­rze skrzy­dła
 • szyb­ki mon­taż – czas mon­ta­żu 5 minut
 • zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu (pro­fil wzmac­nia­ją­cy)
 • szel­ko­wy sys­tem do prze­no­sze­nia
 • moż­li­wość mon­ta­żu w otwo­rze i za otwo­rem
 • pod­chwyt do pod­no­sze­nia
stalowa brama stalowa brama od wewnątrz

Informacje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) 70 * 40
ocie­ple­nie / drzwi przej­ścio­we nie/nie
mon­taż w otwo­rze i za otwo­rem
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 2750 x 2250

2500 x 2370

świa­tło wjaz­du S ‑280, H ‑200

1. Oszczędność miejsca

Bra­ma prze­zna­czo­na do zabu­do­wy gara­ży pod­ziem­nych. Pod­sta­wo­wym atu­tem tych bram są otwo­ry umoż­li­wia­ją­ce cyr­ku­la­cje powie­trza w prze­strze­niach zamknię­tych, a więc nie jest wyma­ga­ny sys­tem wen­ty­la­cji.
Dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu, noży­co­we­mu mecha­ni­zmo­wi pod­no­sze­nia, bra­my uchyl­ne GMS w wer­sji COMPACT TYP GMS Vent nie posia­da­ją pro­wad­nic przy­su­fi­to­wych. Takie roz­wią­za­nie nie tyl­ko pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, lecz tak­że spra­wia, że bra­ma poru­sza się ciszej, a jej mon­taż jest szyb­ki i pro­sty nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu

otwarta brama garażowa otwarta brama garażowa

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dba­my o bez­pie­czeń­stwo two­jej rodzi­ny. Dla­te­go bra­my gara­żo­we uchyl­ne w wer­sji COMPACT TYP GMS Vent zabez­pie­czo­ne są na wypa­dek zerwa­nia sprę­żyn dzię­ki naszej spraw­dzo­nej meto­dzie – zamiast jed­nej dużej sprę­ży­ny insta­lu­je­my kil­ka mniej­szych. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, nawet jeśli uszko­dze­niu ule­gnie jed­na ze sprę­żyn, bra­ma nadal będzie funk­cjo­no­wać!

3. Trwałe bramy GMS System

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram i ogro­dzeń są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych pro­duk­tów.

4. Ergonomiczne rozwiązania

Zgod­nie z naszą dewi­zą, bra­my i ogro­dze­nia GMS są two­rzo­ne, by słu­żyć. W bra­mie gara­żo­wej liczy się nie tyl­ko este­ty­ka, ale tak­że jej funk­cjo­nal­ność. Dla­te­go bar­dzo dużą wagę przy­wią­zu­je­my do odpo­wied­nie­go wykoń­cze­nia naszych pro­duk­tów, dobie­ra­jąc takie mate­ria­ły, któ­re pozwo­lą na osią­gnię­cie moż­li­wie naj­lep­szych rezul­ta­tów. Wystar­czy chwy­cić klam­kę GMS, żeby prze­ko­nać się, że to praw­da – jej wła­ści­we wypro­fi­lo­wa­nie spra­wia, że pod­no­sząc bra­mę czu­je­my w dło­ni peł­ną kon­tro­lę.

5. Transport

Zabez­pie­cza­my nasze bra­my do trans­por­tu w taki spo­sób aby wyeli­mi­no­wać wszel­kie mecha­nicz­ne uszko­dze­nia jak i zabez­pie­czyć powierzch­nię przed warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi. 

transport bramy złożona brama garażowa

Opcje

Bra­mę moż­na przy­sto­so­wać do mon­ta­żu syte­mu auto­ma­tycz­ne­go otwie­ra­nia.

Kolorystyka

ocynk

Wycena indywidualna

RAL 9010
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7024 mat
RAL 6005
RAL 8017
RAL 7016

CLASSIC
furtka/ocieplenie/większe wymiary/

Clas­sic jest fla­go­wym mode­lem bra­my uchyl­nej GMS Sys­tem — kon­struk­cja zapro­jek­to­wa­na ponad 20 lat temu, mimo upły­wu lat, bra­ma Clas­sic nadal ma spo­re gro­no zwo­len­ni­ków.

zobacz wię­cej…

Bra­ma Clas­sic może zostać wypo­sa­żo­na w sze­reg opcji dodat­ko­wych, dzię­ki któ­rym moż­na osią­gnąć stan­dard na pozio­mie współ­cze­snych bram seg­men­to­wych, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu ceny bra­my uchyl­nej.

Informacje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) 60 * 60
ocie­ple­nie / drzwi przej­ścio­we tak / tak
mon­taż mon­taż
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 3000 x 2400

Konstrukcja

1. Solidna konstrukcja

Jakość pro­duk­tów ma dla nas klu­czo­we zna­cze­nie. Bra­my uchyl­ne GMS wyko­ny­wa­ne są z kształ­tow­ni­ka zamknię­te­go o prze­kro­ju 60*60mm. Skrzy­dło wypeł­nio­ne jest bla­chą sta­lo­wą, ocyn­ko­wa­ną, pro­fi­lo­wa­ną; tra­pez bra­mo­wy. To gwa­ran­tu­je sta­bil­ną pra­cę skrzy­dła przez wie­le lat.

2. Standard segmentowej w cenie uchylnej

Moż­li­wość zasto­so­wa­nia klu­czo­wych opcji dodat­ko­wych, takich jak ocie­ple­nie, furt­ka przej­ścio­wa czy auto­ma­ty­ka gwa­ran­tu­je kom­fort użyt­ko­wa­nia na pozio­mie zbli­żo­nym do bram seg­men­to­wych. Nato­miast cena zaku­pu bra­my uchyl­nej sta­no­wi mniej niż poło­wę kwo­ty potrzeb­nej na zakup bra­my seg­men­to­wej.

3. Wzmocnienia konstrukcyjne

Sys­tem łącze­nia pro­fi­li w bra­mach uchyl­nych GMS jest roz­wią­za­niem trwa­łym i bez­a­wa­ryj­nym. Nie­mniej w bra­mach Clas­sic sto­su­je­my dodat­ko­we, punk­to­we wzmoc­nie­nia naroż­ni­ków, któ­re dodat­ko­wo wzmac­nia­ją ramę skrzy­dła.

4. Stalowa klasyka

Two­rząc bra­my gara­żo­we szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­my na bez­pie­czeń­stwo ich użyt­ko­wa­nia. Bra­my CLASSIC wypo­sa­żo­ne są w poje­dyn­cze sprę­ży­ny zaopa­trzo­ne w osło­nę zabez­pie­cza­ją­cą przed przy­pad­ko­wym przy­trza­śnię­ciem a spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ne pro­wad­ni­ce zapew­nia­ją bra­mie płyn­ny ruch w każ­dej sytu­acji.

5. Poczuj komfort w garażu

Ocie­ple­nie bra­my uchyl­nej oraz uszczel­nie­nie bra­my zapew­nia­ją wystar­cza­ją­cą izo­la­cję ter­micz­ną dla gara­ży nie­ogrze­wa­nych.

Przetłoczenia

Bra­my uchyl­ne znacz­nie zwięk­sza­ją funk­cjo­nal­ność gara­żu uła­twia­jąc wjazd lub wyjazd samo­cho­dem. Ma tak­że wpływ na bez­pie­czeń­stwo prze­cho­wy­wa­ne­go pojaz­du ze wzglę­du na ochro­nę przed kra­dzie­żą oraz warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi.

Bramy garażowe uchylne

Naj­waż­niej­sza cecha, jaką mogą posia­dać drzwi gara­żo­we, to dosto­so­wa­nie do indy­wi­du­al­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia Klien­ta, któ­ry je naby­wa. Pro­du­cent bram gara­żo­wych GMS Sys­tem posia­da w swo­jej ofer­cie kil­ka warian­tów, dzię­ki cze­mu każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Bra­my roz­wier­ne naj­czę­ściej budo­wa­ne są w zabu­do­wa­niach sze­re­go­wych. Ich naj­więk­szym pozy­ty­wem jest bar­dzo pro­sta, sta­bil­na oraz trwa­ła kon­struk­cja. Dzię­ki niej wspa­nia­le spraw­dza­ją się jako zamknię­cie hal maga­zy­no­wych, wyso­kich gara­ży i wszel­kie­go rodza­ju budyn­ków prze­my­sło­wych. Za spra­wą ich sta­bil­no­ści moż­na być pew­nym wie­lo­let­niej eks­plo­ata­cji.

Seg­men­to­we bra­my prze­zna­czo­ne są dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Pod­sta­wą każ­de­go pro­duk­tu są naj­wyż­szej jako­ści kom­po­nen­ty. Pane­le w cało­ści wypeł­nio­no pian­ką, nato­miast dzię­ki uszczel­nie­niu wrót na całym obwo­dzie cha­rak­te­ry­zu­ją się one bar­dzo wyso­kim wskaź­ni­kiem izo­la­cji aku­stycz­nej i ter­micz­nej.

Bramy garażowe uchylne na wymiar

Naj­bar­dziej popu­lar­nym roz­wią­za­niem są jed­nak bra­my uchyl­ne. Wybór odpo­wied­nie­go wej­ścia tego rodza­ju zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza funk­cjo­nal­ność gara­żu i bar­dzo uła­twia wjazd i wyjazd samo­cho­dem. Ma tak­że ogrom­ny wpływ na popra­wę bez­pie­czeń­stwa auta, chro­niąc go przed nega­tyw­nym wpły­wem czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych i ewen­tu­al­ną kra­dzie­żą. Są to ele­men­ty bar­dzo funk­cjo­nal­ne i jed­no­cze­śnie bez­piecz­ne dla użyt­kow­ni­ków. Uchyl­ne wro­ta gara­żo­we pozwa­la­ją tak­że na zasto­so­wa­nie wie­lu opcji dodat­ko­wych, któ­re czę­sto oka­zu­ją się bar­dzo przy­dat­ne.

Wśród uchyl­nych bram war­to wyróż­nić Pro­tect Panel C. Są to odrzwia w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach, wyróż­nia­ją­ce się jed­no­cze­śnie bar­dzo dobry­mi para­me­tra­mi funk­cjo­nal­ny­mi i użyt­ko­wy­mi. Ze wzglę­du na połą­cze­nie uży­wa­nych pod­czas pro­duk­cji wyso­kiej jako­ści kom­po­nen­tów oraz solid­ne­mu wyko­na­niu jest to naj­chęt­niej wybie­ra­na bra­ma gara­żo­wa w budow­nic­twie wie­lo­ro­dzin­nym. Są to drzwi ręcz­ne, dostęp­ne w sprze­da­ży pale­to­wej.

Ta wer­sja cha­rak­te­ry­zu­je się solid­ną kon­struk­cją, w któ­rej skład wcho­dzi ocyn­ko­wa­na rama o wymia­rach 70 x 40 mm. Wypeł­nie­nie skrzy­dła zosta­ło wyko­na­ne przy uży­ciu prze­tło­cze­nia pozio­me­go Panel C. Dużą zale­tę tych drzwi gara­żo­wych sta­no­wi ponad­to uży­cie całe­go kom­ple­tu sprę­żyn. Za spra­wą zasto­so­wa­nia kil­ku wymie­nio­nych ele­men­tów całość ukła­du pozo­sta­je spraw­na nawet przy pęk­nię­ciu jed­nej z nich.

Kon­struk­cja bra­my gara­żo­wej uchyl­nej posia­da rów­nież w swo­im skła­dzie nastę­pu­ją­ce ele­men­ty:

• oścież­ni­cę w kształ­cie skrzy­dła,
• sys­tem skład­nych pro­wad­nic,
• bez­pro­go­wy sys­tem szczot­ko­wy, któ­re­go mon­taż nastę­pu­je w gara­żu wraz z wylew­ką (dostęp­na jest jed­nak rów­nież opcja bra­my z pro­giem),
• samo­za­trza­ski wyko­na­ne z bar­dzo wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa,
• pro­fil wzmac­nia­ją­cy, słu­żą­cy jako zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu,
• szel­ko­wy sys­tem prze­no­sze­nia,
• moż­li­wość mon­ta­żu zarów­no w otwo­rze, jak i za otwo­rem.

Wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sta­ne przy powsta­wa­niu tych drzwi gara­żo­wych zosta­ły ocyn­ko­wa­ne, a wszę­dzie tam, gdzie tyl­ko było to moż­li­we, ele­men­ty zosta­ły skrę­co­ne zamiast stan­dar­do­we­go spa­wa­nia. Dzię­ki temu model Pro­tect Panel C może słu­żyć przez dłu­gi czas, zaś do mini­mum zre­du­ko­wa­ne zosta­je ryzy­ko wystą­pie­nia zja­wi­ska rdze­wie­nia. Żywot­ność ele­men­tów w kon­struk­cji wrót gara­żo­wych uchyl­nych zosta­ła moc­no wydłu­żo­na.

Dwu­punk­to­wy sys­tem ryglo­wa­nia jest w tej uchyl­nej bra­mie sto­so­wa­ny jako stan­dard, dzię­ki cze­mu jest ona dosta­tecz­nie zabez­pie­czo­na przed ewen­tu­al­ną pró­bą nie­po­wo­ła­ne­go otwar­cia. Ten spo­sób zamy­ka­nia zapew­nia też odpo­wied­nie przy­le­ga­nie skrzy­dła do oście­ży na całej jego powierzch­ni. Jesz­cze więk­szą sta­bil­ność uchyl­nych drzwi gwa­ran­tu­je wzmoc­nie­nie pio­no­we, któ­re jed­nak rów­no­cze­śnie posia­da sys­tem sprę­żyn dosto­so­wa­ny do lek­kie­go ich otwie­ra­nia i zamy­ka­nia, nie­za­leż­nie od wagi.

Bramy uchylne — wymiary typowe

Com­pact Panel C to nowość w dzie­dzi­nie bram uchyl­nych od spraw­dzo­ne­go pro­du­cen­ta, jakim jest na ryn­ku GSM Sys­tem. Ten inno­wa­cyj­ny pro­dukt wyróż­nia się wśród wszyst­kich kon­ku­ren­cyj­nych tego rodza­ju ze wzglę­du na fakt, iż jest on jedy­nym w Pol­sce wypo­sa­żo­nym w noży­co­wy sys­tem pro­wa­dze­nia. To bar­dzo cen­ne uzu­peł­nie­nie, ponie­waż pozwa­la ono zaosz­czę­dzić mnó­stwo miej­sca w środ­ku gara­żu. Nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu ta bra­ma jest ponad­prze­cięt­nie pro­sta w zamon­to­wa­niu. Jest to ręcz­na wer­sja dostęp­na w sys­te­mie sprze­da­ży pale­to­wej.

Te odrzwia z furt­ką moż­na mon­to­wać w otwo­rze i za otwo­rem z racji tego, że posia­da­ją pod­chwy­ty do pod­no­sze­nia i szel­ko­wy sys­tem do prze­no­sze­nia. Kon­struk­cja uchyl­nej bra­my gara­żo­wej opie­ra się na ocyn­ko­wa­nej ramie o wymia­rach 70 x 40 mm. Poza nią war­to wspo­mnieć o wypeł­nie­niach skrzy­dła prze­tło­cze­niem pozio­mym, sys­te­mie noży­co­wym (zapew­nia­ją­cym bar­dzo cichą pra­cę oraz ogrom­ną oszczęd­ność miej­sca) i bez­pro­go­wym sys­te­mie szczot­ko­wym, któ­ry jest mon­to­wa­ny w gara­żu z wylew­ką.

Samo­za­trza­ski w bra­mie Com­pact Panel C wyko­na­ne są z bar­dzo wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa, nato­miast oścież­ni­cę wyko­na­no w kolo­rze skrzy­dła, by nie kon­tra­sto­wa­ła z nią wizu­al­nie. Trans­port jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny ze wzglę­du na uży­cie pro­fi­lu wzmac­nia­ją­ce­go, nato­miast sam mon­taż opi­sy­wa­nej kon­struk­cji jest nie­zwy­kle szyb­ki i trwa w więk­szo­ści przy­pad­ków zale­d­wie oko­ło 5 minut!

Wśród naj­więk­szych zalet tych uchyl­nych bram wymie­nić trze­ba:
• oszczęd­ność miej­sca: brak pro­wad­nic przy­su­fi­to­wych nie tyl­ko spra­wia, że zosta­je dodat­kow powierzch­nia, ale też bra­ma poru­sza się zde­cy­do­wa­nie bar­dziej cicho, a mon­taż jest pro­sty i szyb­ki, nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu;
• bez­pie­czeń­stwo: całość zamon­to­wa­na jest na kil­ku mniej­szych sprę­ży­nach, zamiast jed­nej dużej, dzię­ki cze­mu nawet po zerwa­niu jed­nej z nich w dal­szym cią­gu moż­na być spo­koj­nym o jej dzia­ła­nie;
• moż­li­wość zasto­so­wa­nia auto­ma­tycz­ne­go otwie­ra­nia, któ­re dodat­ko­wo uspraw­ni i uła­twi korzy­sta­nie z niej;
• trwa­łość: wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we są cyn­ko­wa­ne, a spa­wa­nie zastą­pio­no skrę­ca­niem wszę­dzie, gdzie to moż­li­we;
• wypro­fi­lo­wa­na klam­ka, zapew­nia­ją­ca peł­ną kon­tro­lę pod­czas pod­no­sze­nia bra­my.

Bramy uchylne z montażem

Naj­bar­dziej kla­sycz­nym roz­wią­za­niem wśród uchyl­nych bram gara­żo­wych jest wer­sja Clas­sic, czy­li fla­go­wy pro­dukt GMS Sys­tem, zapro­jek­to­wa­ny już ponad 20 lat temu, a mimo to nie­zmien­nie posia­da­ją­cy bar­dzo duże gro­no zwo­len­ni­ków. Są to stan­dar­do­we drzwi uchyl­ne, któ­re jed­nak moż­na wypo­sa­żyć w cały sze­reg opcji dodat­ko­wych, dzię­ki cze­mu mogą one osią­gnąć nawet stan­dard na pozio­mie drzwi seg­men­to­wych, ale przy zacho­wa­niu cha­rak­te­ry­stycz­nej dla tego rodza­ju mode­lu ceny.

Wyko­na­na przez naszą fir­mę kon­struk­cja bra­my gara­żo­wej skła­da się cho­ciaż­by ze skrzy­dła wypeł­nio­ne­go bla­chą sta­lo­wą, ocyn­ko­wa­ną i pro­fi­lo­wa­ną, co zapew­nia jego sta­bil­ną pra­cę przez wie­le lat. Pro­du­cent ofe­ru­je dodat­ko­wo moż­li­wość ocie­ple­nia drzwi i ich uszczel­nie­nia, żeby zagwa­ran­to­wać wystar­cza­ją­cą izo­la­cję ter­micz­ną dla nie­ogrze­wa­nych gara­ży. Ponad­to moż­na też wzbo­ga­cić kon­struk­cję o takie ele­men­ty jak: furt­ka przej­ścio­wa i auto­ma­ty­ka. Nie zapo­mnia­no jed­nak przy tym o bez­pie­czeń­stwie, w związ­ku z czym w ramie skrzy­dła wyko­rzy­sta­no punk­to­we wzmoc­nie­nia naroż­ni­ków.

Kolo­ry­sty­ka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005

Opcjo­nal­nie

dąb zło­ty
orzech
mahoń

Pli­ki do pobra­nia

Kar­ta Pro­duk­tu PROTECT PANEL C
Kar­ta Pro­duk­tu COMPACT PANEL C
Kar­ta Pro­duk­tu COMPACT TYP GMS A
Kar­ta Pro­duk­tu COMPACT TYP GMS VENT

gms instruk­cja bra­my uchyl­ne CLASSIC
gms instruk­cja bra­my uchyl­ne CLASSIC DE
gms instruk­cja bra­my uchyl­ne COPACT PANEL C, PROTECT PANEL C
gms instruk­cja bra­my uchyl­ne COPACT PANEL C DE, PROTECT PANEL C DE