PROTECT PANEL C
NOWOŚĆ

Bra­my uchyl­ne Pro­tect Panel C posia­da­ją bar­dzo dobre para­me­try użyt­ko­we i funk­cjo­nal­ne, zacho­wu­jąc atrak­cyj­ną cenę. Jakość kom­po­nen­tów i solid­na kon­struk­cja spra­wia­ją, że jest to naj­chęt­niej wybie­ra­na bra­ma w budow­nic­twie wie­lo­ro­dzin­nym. Bra­ma ręcz­na. Sprze­daż pale­to­wa.

zobacz wię­cej…

  • solid­na kon­struk­cja – ocyn­ko­wa­na rama 70×40 mm
  • wypeł­nie­nie skrzy­dła: przetłocze­nie pozio­me Panel C
  • kom­plet sprę­żyn (dzię­ki zasto­so­wa­niu kil­ku sprę­żyn, układ będzie spraw­ny nawet przy pęk­nię­ciu jed­nej z nich)
  • oścież­ni­ca w kolo­rze skrzy­dła
  • sys­tem skła­da­nych pro­wad­nic
  • bez­pro­go­wy sys­tem szczot­ko­wy – mon­taż w gara­żu z wylew­ką *dostęp­na opcja bra­my z pro­giem
  • samo­za­trza­ski z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa
  • zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu (pro­fil wzmac­nia­ją­cy)
  • szel­ko­wy sys­tem do prze­no­sze­nia
  • moż­li­wość mon­ta­żu w otwo­rze i za otwo­rem

Informacje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) 70 * 40
ocie­ple­nie / drzwi przej­ścio­we nie/nie
mon­taż w otwo­rze i za otwo­rem
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 2750 x 2250

2500 x 2370

świa­tło wjaz­du S -280, H -200

Konstrukcja

1. Trwałe bramy GMS System

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych pro­duk­tów.

2. Śpij spokojnie

W stan­dar­dzie sto­su­je­my dwu­punk­to­wy sys­tem ryglo­wa­nia — zapew­nia on zarów­no odpo­wied­nie przy­le­ga­nie skrzy­dła bra­my do oście­ży na całej powierzch­ni skrzy­dła, jak i dosta­tecz­ne zabez­pie­cze­nie przed nie­po­wo­ła­nym otwar­ciem.

3. Wzmocnienie pionowe

W bra­mie Pro­tect Panel C sto­so­wa­ne jest wzmoc­nie­nie pio­no­we, zapew­nia­ją­ce jesz­cze więk­szą sta­bil­ność skrzy­dła. Jed­no­cze­śnie sys­tem sprę­żyn jest tak dosto­so­wa­ny, by bra­ma otwie­ra­ła i zamy­ka­ła się lek­ko, nie­za­leż­nie od wagi skrzy­dła.

4. Nowości w konstrukcji

Teraz wszyst­kie bra­my typu PANEL C zosta­ły stan­dar­do­wo wypo­sa­żo­ne w lin­ki alu­­­mi­­­nio­­­wo-sta­­­lo­­­we.

Opcje

W stan­dar­dzie bra­ma posia­da bez­pro­go­wy sys­tem szczot­ko­wy. Dostęp­na jest rów­nież wer­sja z pro­giem. Bra­mę moż­na przy­sto­so­wać do mon­ta­żu syte­mu auto­ma­tycz­ne­go otwie­ra­nia.


Kolorystyka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 7016

Dopłata

RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7024 mat
RAL 6005

COMPACT PANEL C
NOWOŚĆ

Inno­wa­cyj­ny pro­dukt w dzie­dzi­nie bram uchyl­nych – jedy­na w Pol­sce bra­ma uchyl­na z noży­co­wym sys­te­mem pro­wa­dze­nia. Pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, a jej mon­taż jest bar­dzo pro­sty, nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu. Bra­ma ręcz­na. Sprze­daż pale­to­wa.

zobacz wię­cej…

  • solid­na kon­struk­cja – ocyn­ko­wa­na rama 70×40 mm
  • wypeł­nie­nie skrzy­dła: przetłocze­nie pozio­me Panel C
  • sys­tem noży­co­wy – oszczęd­ność miej­sca oraz cicha pra­ca bra­my
  • bez­pro­go­wy sys­tem szczot­ko­wy – mon­taż w gara­żu z wylew­ką
  • sys­tem sprę­żyn z moż­li­wo­ścią regu­la­cji
  • samo­za­trza­ski z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa
  • oścież­ni­ca w kolo­rze skrzy­dła
  • szyb­ki mon­taż – czas mon­ta­żu 5 minut
  • zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu (pro­fil wzmac­nia­ją­cy)
  • szel­ko­wy sys­tem do prze­no­sze­nia
  • moż­li­wość mon­ta­żu w otwo­rze i za otwo­rem
  • pod­chwyt do pod­no­sze­nia

Informacje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) 70 * 40
ocie­ple­nie / drzwi przej­ścio­we nie/nie
mon­taż w otwo­rze i za otwo­rem
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 2750 x 2250

2500 x 2370

świa­tło wjaz­du S -280, H -200

Konstrukcja

1. Oszczędność miejsca

Dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu, noży­co­we­mu mecha­ni­zmo­wi pod­no­sze­nia, bra­my uchyl­ne GMS w wer­sji COMPACT PANEL C nie posia­da­ją pro­wad­nic przy­su­fi­to­wych. Takie roz­wią­za­nie nie tyl­ko pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, lecz tak­że spra­wia, że bra­ma poru­sza się ciszej, a jej mon­taż jest szyb­ki i pro­sty nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu.

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dba­my o bez­pie­czeń­stwo two­jej rodzi­ny. Dla­te­go bra­my gara­żo­we uchyl­ne w wer­sji Com­pact PANEL C zabez­pie­czo­ne są na wypa­dek zerwa­nia sprę­żyn dzię­ki naszej spraw­dzo­nej meto­dzie – zamiast jed­nej dużej sprę­ży­ny insta­lu­je­my kil­ka mniej­szych. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, nawet jeśli uszko­dze­niu ule­gnie jed­na ze sprę­żyn, bra­ma nadal będzie funk­cjo­no­wać!

3. Trwałe bramy GMS System

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram i ogro­dzeń są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych pro­duk­tów.

4. Ergonomiczne rozwiązania

Zgod­nie z naszą dewi­zą, bra­my i ogro­dze­nia GMS są two­rzo­ne, by słu­żyć. W bra­mie gara­żo­wej liczy się nie tyl­ko este­ty­ka, ale tak­że jej funk­cjo­nal­ność. Dla­te­go bar­dzo dużą wagę przy­wią­zu­je­my do odpo­wied­nie­go wykoń­cze­nia naszych pro­duk­tów, dobie­ra­jąc takie mate­ria­ły, któ­re pozwo­lą na osią­gnię­cie moż­li­wie naj­lep­szych rezul­ta­tów. Wystar­czy chwy­cić klam­kę GMS, żeby prze­ko­nać się, że to praw­da – jej wła­ści­we wypro­fi­lo­wa­nie spra­wia, że pod­no­sząc bra­mę czu­je­my w dło­ni peł­ną kon­tro­lę.

4. Nowości w konstrukcji

Teraz wszyst­kie bra­my typu PANEL C zosta­ły stan­dar­do­wo wypo­sa­żo­ne w lin­ki alu­­­mi­­­nio­­­wo-sta­­­lo­­­we.

Opcje

Bra­mę moż­na przy­sto­so­wać do mon­ta­żu syte­mu auto­ma­tycz­ne­go otwie­ra­nia.

Kolorystyka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 7016

Dopłata

RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7024 mat
RAL 6005

CLASSIC
furtka/ocieplenie/większe wymiary/

Clas­sic jest fla­go­wym mode­lem bra­my uchyl­nej GMS Sys­tem — kon­struk­cja zapro­jek­to­wa­na ponad 20 lat temu, mimo upły­wu lat, bra­ma Clas­sic nadal ma spo­re gro­no zwo­len­ni­ków.

zobacz wię­cej…

Bra­ma Clas­sic może zostać wypo­sa­żo­na w sze­reg opcji dodat­ko­wych, dzię­ki któ­rym moż­na osią­gnąć stan­dard na pozio­mie współ­cze­snych bram seg­men­to­wych, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu ceny bra­my uchyl­nej.

Informacje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) 60 * 60
ocie­ple­nie / drzwi przej­ścio­we tak / tak
mon­taż mon­taż
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 3000 x 2400

Konstrukcja

1. Solidna konstrukcja

Jakość pro­duk­tów ma dla nas klu­czo­we zna­cze­nie. Bra­my uchyl­ne GMS wyko­ny­wa­ne są z kształ­tow­ni­ka zamknię­te­go o prze­kro­ju 60*60mm. Skrzy­dło wypeł­nio­ne jest bla­chą sta­lo­wą, ocyn­ko­wa­ną, pro­fi­lo­wa­ną; tra­pez bra­mo­wy. To gwa­ran­tu­je sta­bil­ną pra­cę skrzy­dła przez wie­le lat.

2. Standard segmentowej w cenie uchylnej

Moż­li­wość zasto­so­wa­nia klu­czo­wych opcji dodat­ko­wych, takich jak ocie­ple­nie, furt­ka przej­ścio­wa czy auto­ma­ty­ka gwa­ran­tu­je kom­fort użyt­ko­wa­nia na pozio­mie zbli­żo­nym do bram seg­men­to­wych. Nato­miast cena zaku­pu bra­my uchyl­nej sta­no­wi mniej niż poło­wę kwo­ty potrzeb­nej na zakup bra­my seg­men­to­wej.

3. Wzmocnienia konstrukcyjne

Sys­tem łącze­nia pro­fi­li w bra­mach uchyl­nych GMS jest roz­wią­za­niem trwa­łym i bez­a­wa­ryj­nym. Nie­mniej w bra­mach Clas­sic sto­su­je­my dodat­ko­we, punk­to­we wzmoc­nie­nia naroż­ni­ków, któ­re dodat­ko­wo wzmac­nia­ją ramę skrzy­dła.

4. Stalowa klasyka

Two­rząc bra­my gara­żo­we szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­my na bez­pie­czeń­stwo ich użyt­ko­wa­nia. Bra­my CLASSIC wypo­sa­żo­ne są w poje­dyn­cze sprę­ży­ny zaopa­trzo­ne w osło­nę zabez­pie­cza­ją­cą przed przy­pad­ko­wym przy­trza­śnię­ciem a spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ne pro­wad­ni­ce zapew­nia­ją bra­mie płyn­ny ruch w każ­dej sytu­acji.

5. Poczuj komfort w garażu

Ocie­ple­nie bra­my uchyl­nej oraz uszczel­nie­nie bra­my zapew­nia­ją wystar­cza­ją­cą izo­la­cję ter­micz­ną dla gara­ży nie­ogrze­wa­nych.

Przetłoczenia

Bra­my uchyl­ne znacz­nie zwięk­sza­ją funk­cjo­nal­ność gara­żu uła­twia­jąc wjazd lub wyjazd samo­cho­dem. Ma tak­że wpływ na bez­pie­czeń­stwo prze­cho­wy­wa­ne­go pojaz­du ze wzglę­du na ochro­nę przed kra­dzie­żą oraz warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi.

Nasze bramy uchylne

GMS Sys­tem nale­ży do wio­dą­cych w kra­ju pro­du­cen­tów bram uchyl­nych. Pro­po­no­wa­ne przez nas mode­le posia­da­ją sta­bil­ną i lek­ką kon­struk­cję, co wpły­wa na wygo­dę ich użyt­ko­wa­nia. Dzię­ki dużej uni­wer­sal­no­ści moż­na wyko­rzy­stać je w zabu­do­wach indy­wi­du­al­nych, osie­dlo­wych sys­te­mach par­kin­go­wych, a tak­że w prze­my­śle lek­kim. Pro­po­nu­je­my 3 mode­le o róż­nych para­me­trach, zawie­ra­ją­cych takie dodat­ki, jak ocie­ple­nie czy drzwi przej­ścio­we dla użyt­kow­ni­ków.

Moż­li­we jest tak­że zamon­to­wa­nie auto­ma­ty­ki, zwięk­sza­ją­cej wygo­dę użyt­ko­wa­nia. Nie zapo­mnie­li­śmy o bez­pie­czeń­stwie – nasze mode­le są wypo­sa­żo­ne w spe­cjal­ne sprę­ży­ny, któ­re zabez­pie­cza­ją przed przy­pad­ko­wym przy­trza­śnię­ciem. Przy korzy­sta­niu z naszych mode­li bram uchyl­nych nie trze­ba się tak­że bać o ich trwa­łość, ponie­waż dzię­ki ocyn­ko­wa­niu poszcze­gól­nych ele­men­tów całość jest odpor­na na koro­zję.

Sze­ro­ki wachlarz opcji dodat­ko­wych otwie­ra przed Klien­tem boga­te pole wybo­ru. Dzię­ki temu moż­li­we jest zapro­jek­to­wa­nie oraz wyko­na­nie bra­my uchyl­nej, któ­ra w ilo­ści funk­cji nie będzie odbie­gać od znacz­nie droż­szych bram role­to­wych czy seg­men­to­wych.

Kolorystyka

RAL 9010
RAL 8017
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7016
RAL 7024 mat
RAL 6005

Opcjonalnie

dąb zło­ty
orzech
mahoń

Pliki do pobrania

Kar­ta pro­duk­tu bra­ma Pro­tect panelC 2019_06
Kar­ta pro­duk­tu bra­ma Com­pact panelC 2019_06

gms instruk­cja bra­my uchyl­ne CLASSIC
gms instruk­cja bra­my uchyl­ne CLASSIC DE
gms instruk­cja bra­my uchyl­ne COPACT PANEL C, PROTECT PANEL C
gms instruk­cja bra­my uchyl­ne COPACT PANEL C DE, PROTECT PANEL C DE