COMPACT TYP GMS Vent

Inno­wa­cyj­ny pro­dukt w dzie­dzi­nie bram uchyl­nych – jedy­na w Pol­sce bra­ma uchyl­na z noży­co­wym sys­te­mem pro­wa­dze­nia. Pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, a jej mon­taż jest bar­dzo pro­sty, nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stro­pu. Bra­ma ręcz­na. Sprze­daż paletowa.

zobacz wię­cej…
 • solid­na kon­struk­cja – ocyn­ko­wa­na rama 70×40 mm
 • wypeł­nie­nie skrzy­dła: prze­tło­cze­nie pozio­me Panel C
 • sys­tem noży­co­wy – oszczęd­ność miej­sca oraz cicha pra­ca bramy
 • bez­pro­go­wy sys­tem wentylacyjny
 • sys­tem sprę­żyn z moż­li­wo­ścią regulacji
 • samo­za­trza­ski z wytrzy­ma­łe­go tworzywa
 • oścież­ni­ca w kolo­rze skrzydła
 • szyb­ki mon­taż – czas mon­ta­żu 5 minut
 • zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu (pro­fil wzmacniający)
 • szel­ko­wy sys­tem do przenoszenia
 • moż­li­wość mon­ta­żu w otwo­rze i za otworem
 • pod­chwyt do podnoszenia
   

Infor­ma­cje techniczne

pro­fil zewnętrz­ny ramy (mm) 70 * 40
ocie­ple­nie / drzwi przejściowe nie/nie
mon­taż w otwo­rze i za otworem
mak­sy­mal­ny wymiar (mm) 2750 x 2250

2500 x 2370

świa­tło wjazdu S ‑280, H ‑200

1. Oszczęd­ność miejsca

Bra­ma prze­zna­czo­na do zabu­do­wy gara­ży pod­ziem­nych. Pod­sta­wo­wym atu­tem tych bram są otwo­ry umoż­li­wia­ją­ce cyr­ku­la­cje powie­trza w prze­strze­niach zamknię­tych, a więc nie jest wyma­ga­ny sys­tem wen­ty­la­cji.
Dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu, noży­co­we­mu mecha­ni­zmo­wi pod­no­sze­nia, bra­my uchyl­ne GMS w wer­sji COMPACT TYP GMS Vent nie posia­da­ją pro­wad­nic przy­su­fi­to­wych. Takie roz­wią­za­nie nie tyl­ko pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce wewnątrz gara­żu, lecz tak­że spra­wia, że bra­ma poru­sza się ciszej, a jej mon­taż jest szyb­ki i pro­sty nie­za­leż­nie od wyso­ko­ści stropu

otwarta brama garażowa  

2. Bez­pie­czeń­stwo przede wszystkim

Dba­my o bez­pie­czeń­stwo two­jej rodzi­ny. Dla­te­go bra­my gara­żo­we uchyl­ne w wer­sji COMPACT TYP GMS Vent zabez­pie­czo­ne są na wypa­dek zerwa­nia sprę­żyn dzię­ki naszej spraw­dzo­nej meto­dzie – zamiast jed­nej dużej sprę­ży­ny insta­lu­je­my kil­ka mniej­szych. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, nawet jeśli uszko­dze­niu ule­gnie jed­na ze sprę­żyn, bra­ma nadal będzie funkcjonować!

3. Trwa­łe bra­my GMS System

Zale­ży nam na tym, abyś z użyt­ko­wa­nia naszych bram cie­szył się jak naj­dłu­żej. Dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji bram i ogro­dzeń są cyn­ko­wa­ne, a tam, gdzie to tyl­ko moż­li­we, spa­wa­nie zastę­pu­je­my skrę­ca­niem. Dzię­ki temu redu­ku­je­my do mini­mum poten­cjal­ne ogni­ska koro­zji, wydłu­ża­jąc żywot­ność naszych produktów.

4. Ergo­no­micz­ne rozwiązania

Zgod­nie z naszą dewi­zą, bra­my i ogro­dze­nia GMS są two­rzo­ne, by słu­żyć. W bra­mie gara­żo­wej liczy się nie tyl­ko este­ty­ka, ale tak­że jej funk­cjo­nal­ność. Dla­te­go bar­dzo dużą wagę przy­wią­zu­je­my do odpo­wied­nie­go wykoń­cze­nia naszych pro­duk­tów, dobie­ra­jąc takie mate­ria­ły, któ­re pozwo­lą na osią­gnię­cie moż­li­wie naj­lep­szych rezul­ta­tów. Wystar­czy chwy­cić klam­kę GMS, żeby prze­ko­nać się, że to praw­da – jej wła­ści­we wypro­fi­lo­wa­nie spra­wia, że pod­no­sząc bra­mę czu­je­my w dło­ni peł­ną kontrolę.

5. Trans­port

Zabez­pie­cza­my nasze bra­my do trans­por­tu w taki spo­sób aby wyeli­mi­no­wać wszel­kie mecha­nicz­ne uszko­dze­nia jak i zabez­pie­czyć powierzch­nię przed warun­ka­mi atmosferycznymi. 

transport bramy złożona brama garażowa

Opcje

Bra­mę moż­na przy­sto­so­wać do mon­ta­żu syte­mu auto­ma­tycz­ne­go otwierania.

Kolo­ry­sty­ka

ocynk

Wyce­na indy­wi­du­al­na

RAL 9010
RAL 8017 mat
RAL 8004
RAL 6020 mat
RAL 3005
RAL 9006
RAL 7024 mat
RAL 6005
RAL 8017
RAL 7016

Boksy garażowe

Sys­tem zabu­do­wy gara­żo­wej GMS dosko­na­le spraw­dza się w zbior­czych gara­żach pod­ziem­nych. Bok­sy gara­żo­we GMS zapew­nia­ją poczu­cie pry­wat­no­ści, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu nie­zbęd­nej cyr­ku­la­cji powie­trza wewnątrz obiektu.

Kolo­ry­sty­ka

ocynk

Pli­ki do pobrania

fol­der informacyjny

kar­ta pro­duk­tu VENT panel C


Dekla­ra­cje Wła­ści­wo­ści Użytkowych

DWU-wygr_bra­my­_GMS


Pli­ki DWG dla architektów